މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ޓާމިނަލްގެ މައްސަލަގައި ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަށް މަޖިލީހުން ތާއީދު ކޮށްދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފި

ފާޑުކިޔުންތަކާ ގުޅިގެން ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްއާގުޅޭ އޭސީސީގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓް މަޖިލީހުން އާންމުކޮށްފި

އައްޑޫ އެއާޕޯޓުގައި ހިމެނޭ އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާތައް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ދިނުމާބެހޭ މައްސަަލައިގައި އެމްއޭސީއެލް އާއި މަންޓާ އެއާގެ ބޭފުޅުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

55 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ޓާމިނަލް ކޮރަޕްޝަންގެ ގޮތުގައި ޓީއެމްއޭއަށް ދޭން ކުރީ ސަރުކާރުން އޮތީ ނިންމައިފައި: ނަޝީދު

3

ބިޒްނަސް ކްލާހުުން 60 ޑޮލަރު، ފަސްޓް ކުލާހުން 90 ޑޮލަރުގެ އެއާޕޯޓް ޓެކްސްނަގަން މާދަމާ ބަހުސް ފަށަނީ

1

ސަރުކާރަށް ލިބޭ ހުރިހާ ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު އެއްބޮނޑިޔަކަށް ގަނޑުކޮށް ދޭކަށް ނުޖެހޭ: އަލީ ހުސެއިން

ޓީއެމްއޭއާއި އެމްއޭސީއެލްއާ އަޅުގަނޑާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް: ނަޝީދު

1

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނަން: އެމްއޭސީއެލް

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭއަށް ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި، އެމްއޭސީއެލް ބޯޑު މެންބަރުންގެ މަސްލަތަހު ހިމެނޭ: އޭސީސީ

ޓީއެމްއޭ މައްސަލަ: މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދޭން، ޖިނާއީ ތަހުގީގު ފަށައިފިން: އޭސީސީ

2

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުގެ ބޮޑު ބައެއް ޓީއެމްއޭއަށް ދިނުމަކީ ރާވައިގެން ހިންގާ ޖަރީމާއެއް: ޖަމީލް

... 20