މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭއާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމުގެ މައުލޫމާތު އެބަ ލިބޭ، އެކަން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޔައުގޫބު

ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ހުރީ އިގްތިސާދު އަދަވަޅަކަށް ވެއްޓި، ރައްޔިތުންގެ ޖީބު ހުސްވާ ގޮތަށް: ޖަމީލު

ފުރަން އޮންނަ ގަޑިއަށްވުރެ ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން އެއާޕޯޓަށް ދާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އަލަށް ހަދާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލަށް ހޭދަވާނީ 26 މިލިއަން ޑޮލަރު، އެތަން ހިންގާނީ އެމްއޭސީއެލުން

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހިންގުމުގެ ފުރިހަމަ ގާބިލުކަން އެމްއޭސީއެލްގައި އެބަހުރި: ފައްޔާޒު

ވެލާނާ އެއާޕޯޓުން އަނެއްކާވެސް ރެކޯޑެއް! އިއްޔެ އެކަނި 239 ފުލައިޓް ހަރަކާތް

އެއާޕޯޓުތަކުން ފުރާ މީހުންއަތުން ނަގާ ފީ ބޮޑުކުރަން އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

2

ޑިސެމްބަރު އެކެއްގައި ވެލަނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ރެކޯޑެއް، އެދުވަހު އެއާޕޯޓުގައި 226 މޫވްމަންޓްސް

ދިގު ކިއުގައި ނުޖެހި ސަލާމަތްވުމަށް، ވަގުތު އޮއްވާ އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މަންޓާ އެއާގެ އާ ލައުންޖާ އެކު ސީޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ގަލްފް އެއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

... 20