Close

މަސައްކަތްތެރީންގެ ދުވަސް

އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ކަނޑައަޅާނީ މަސައްކަތްތެރީންނާއި އިންޑަސްޓްރީގެ މަޝްވަރާއާ އެކު: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

އަނިޔާ އާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުރިމަތީގައި ކުޑަކަކޫ ނުޖަހާނެކަން މެއިޑޭގައި ދިވެހިން ވަނީ ދައްކުވައިދީފަ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން

ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދަފުތަރު މި އަހަރު އެކުލަވައިލާނަން: މިނިސްޓަރު އަލީވަހީދު

މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ފޮނުއްވަވައިފި

މުސާރަ އާއި އުޖޫރައާބެހޭގޮތުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް ލަފާދޭބޯޑު ރައީސް އުފައްދަވައިފި

ގައުމެއް ކުރިއަރައި ދަނީ ހީވާގި މަސައްކަތްތެރިންގެ މަތިވެރި ހިދުމަތުން: ނައިބު ރައީސް

މަސައްކަތްތެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ސަރުކާރުންވީ ވައުދު ފުއްދުމަށް ގޮވާލައިފި

1

ހަލާލު ގޮތުގައި ކުރެވޭ އެއްވެސް މަސައްކަތަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ހުތުރު ނުވަތަ ދަށު ދަރަޖައިގެ މަސައްކަތެއް ނޫން: ރައީސް

މަސައްކަތްތެރީންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން ހޯދަން ތެދުވުމުގެ ހިތްވަރު އާކޮށްދިނުން: ރައީސް

އަޑު އުފުލައި ހައްގު ހޯދައި ހައްގު ކަށަވަރު ކުރޭ!