ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ފައިނަލް: ގަން 8-4 ވާދޫ (ފުލްޓައިމް)

19 Mar 23:23

މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން، ލ. ގަމަށް ފައިސާގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި 65،000 ރުފިޔާ.

19 Mar 23:21

މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕް، ގދ. ވާދުއަށް ފައިސާގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި 25،000 ރުފިޔާ.

19 Mar 23:14

ކިންގް އޮފް ދަ ޓޯނަމެންޓް:

ހުސައިން ޝަރީފް (އޮންލީ) - ލ. ގަން
19 Mar 23:13

އެންމެ މޮޅު ފަސް ކުޅުންތެރިން:

 • އަޔާޒް އަހުމަދު (އަޔާ) - ގދ. ވާދޫ
 • މުހައްމަދު އިޔާދު އަލީ - ގދ. ވާދޫ
 • ހުސައިން ޝަރީފް (އޮންލީ) - ލ. ގަން
 • ޖުމައިލް ޖަމީލް - ދ. ކުޑަހުވަދޫ
 • އަލީ ޝާމިސް (ތޮއްޕެ) - ލ. ގަން
19 Mar 23:11
 • ބެސްޓް ސަޕޯޓިން ޓީމު: ހދ. ނައިވާދޫ
 • ފެއާޕްލޭ ޓީމު: ދ. ކުޑަހުވަދޫ
 • އެންމެ މޮޅު ކޯޗު: ކުޑަހުވަދޫ، އަހުމަދު ރިލްވާން (ރިލޭ)
 • ބެސްޓް ރެފްރީ: އަހުމަދު މުނީރު
 • ޓޮޕް ސްކޯރާ: މުހައްމަދު އިޔާދު އަލީ
19 Mar 22:44

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ގަމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 8-4 ގެ ނަތީޖާއަކުން ވާދޫ ބަލިކޮށްގެން.

19 Mar 22:41

ގަމުގެ އަށްވަނަ ގޯލު. އޮންލީ ދިން ބޯޅައަކުން ގަމަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ތޮއްޕެ. އެ ގޯލާއެކު އޭނާގެ ހެޓްރިކް ވަނީ ފުރިހަމަފައި.

19 Mar 22:37

ވާދުއަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. އޭރިއާ ތެރޭ ހުސްކޮށް ހުރެ އިޔާދު ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ގަމުގެ ކީޕަރު ލުފްސާން ވަނީ ހުޝިޔާރުކަމާއެކު މަތަކޮށްފައި.

19 Mar 22:19

ގަމުގެ ހަތްވަނަ ގޯލު. ތޮއްޕެ ދިން ބޯޅައަކުން ގަމަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަބްދުﷲ ޖުނައިދު (ޖެންނޭ).

19 Mar 22:08

ގަމަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ހުސްކޮށް ހުރެ ކުރިއަށް އަރައި، އޭރިއާ ބޭރުން އައްމަޑޭ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ވާދޫގެ ކީޕަރު ޒައިދާން ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

19 Mar 22:04

ގަމުގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ބޭރުން ޖެންނޭ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ ދިޔައީ ވާދޫ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިކައިރިން ބޭރަށް.

19 Mar 22:02

ވާދޫން ގޯލެއް ޖަހައި، ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި. އަޔާ ދިން ރީތި ބޯޅައަކުން ވާދުއަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ނާއިލް. އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްލީ ގަމު ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަކަށް. އެ ގޯލާއެކު ނާއިލް ވަނީ އޭނާގެ ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކޮށްފައި.

19 Mar 21:59

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

19 Mar 21:54

ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ 6-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން ގަން ކުރީގައި އޮވެގެން. ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ގިނަ ފައުލުތަކެއް ފެނި، ދުރު ޕެނަލްޓީތަކެއް ފެނިގެންދިޔަ. ވާދޫން ދިހަ ފައުލް ކުރި އިރު، ގަމުން ހަތް ފައުލެއް ކުރި.

19 Mar 21:49

ވާދޫގެ ފައުލަކާއެކު ގަމަށް ވެސް ދުރު ޕެނަލްޓީއެއް. ވާދޫގެ ހަވަނަ ފައުލް، ގަމުގެ ފަސްވަނަ ދުރު ޕެނަލްޓީ. އޮންލީ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ، ވާދޫގެ ކީޕަރު ޒައިދާން ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

19 Mar 21:48

އައްމަޑޭ ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ވާދުއަށް ދުރު ޕެނަލްޓީއެއް. ވާދުއަށް އެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ ޕެނަލްޓީ ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ނާއިލް.

19 Mar 21:46

ތޮއްޕެއަށް އަހުމަދު ޝައިހާން ޖަލީލް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ގަމަށް ޕެނަލްޓީއެއް. މިއީ ގަމަށް ލިބުނު ފަސްވަނަ ޕެނަލްޓީ. އައްމަޑޭ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ، ކީޕަރު ޒައިދާން ވަނީ މަތަކޮށްފައި. ރީބައުންސް ބޯޅައިން ގަމުގެ ޖެންނޭ ދެ ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލި. އޭނާގެ ފުރަތަމަ ހަމަލާ، ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވި އިރު، އޭނާގެ ދެވަނަ ހަމަލާ، ކީޕަރު ޒައިދާން ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

19 Mar 21:44

ގަމުގެ ހަވަނަ ފައުލާއެކު ވާދުއަށް ޕެނަލްޓީއެއް. ބާރު ހަމަލާއަކުން ވާދޫގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މުހައްމަދު ނާއިލް. މިއީ ވާދޫގެ ދެވަނަ ގޯލު.

19 Mar 21:42

ގަމު ޓީމުގެ ހަވަނަ ގޯލު. އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ގަމަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ތޮއްޕެ. އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ވާދޫ ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަކަށް.

19 Mar 21:39

ގަމަށް ހަތަރުވަނަ ދުރު ޕެނަލްޓީ. އެ ޕެނަލްޓީ ލިބުނީ ނާޝިދަށް ގަމުގެ އަޔާ ކުރި ފައުލާ ގުޅިގެން. މިއީ ވާދޫގެ ނުވަވަނަ ފައުލް. އައްމަޑޭ މިފަހަރު ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ، ވާދޫގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

19 Mar 21:36

ފައްވާޒަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ވާދޫގެ އިޔާދަށް ރީނދޫ ކާޑެއް. ވާދޫން ކުރި އަށްވަނަ ފައުލާއެކު، ގަމަށް އިތުރު ދުރު ޕެނަލްޓީއެއް. މިއީ ގަމަށް ލިބުނު ތިންވަނަ ޕެނަލްޓީ. އެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް، އައްމަޑޭ ވަނީ ހެޓްރިކެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި.

19 Mar 21:33

ކައިރިކައިރީގައި ގަމު ކީޕަރު މުހައްމަދު ލުފްސާންގެ މޮޅު ދެ ސޭވްއެއް. ލުފްސާން ވަނީ ވާދޫ ކެޕްޓަން އަޔާ އާއި މުސައްނިފްގެ ހަމަލާއެއް ހުޝިޔާރުކަމާއެކު މަތަކޮށްފައި.

19 Mar 21:30

ވާދޫން ކުރި ހަތްވަނަ ފައުލާއެކު އަނެއްކާވެސް ގަމަށް ދުރު ޕެނަލްޓީއެއް. މިފަހަރުވެސް ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އައްމަޑޭ.

19 Mar 21:30

ވާދޫން ގޯލެއް ޖަހައި ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި. މުސައްނިފް ދިން ބޯޅައަކުން ވާދުއަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މުހައްމަދު އިޔާދު އަލީ.

19 Mar 21:29

ބާރު ހަމަލާއަކުން އައްމަޑޭގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް، ގަމުން ތިން ގޯލުގެ ލީޑެއް ހޯދައިފި.

19 Mar 21:28

އޮންލީއަށް ވާދޫގެ ކެޕްޓަން އަޔާ ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން، ވާދޫން ހަ ފައުލް ހަމަވެގެން ގަމަށް ދުރު ޕެނަލްޓީއެއް.

19 Mar 21:26

ގަމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. ތޮއްޕެ ދުރުން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ، ވާދޫގެ ކީޕަރު ޒައިދާން އަތުގައި ޖެހި ނުކުތުމާއެކު ލިބުނު ރީބައުންސް ބޯޅައިން ގަމުގެ ކެޕްޓަން އޮންލީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ވާދޫގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

19 Mar 21:25

ގަމުގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް. ރީތި ކުޅުމަކާއެކު ފައްވާޒް ދިން ބޯޅައަކުން އޭރިއާ ތެރޭ ހުސްކޮށް ހުރެ އަބްދުﷲ ޖުނައިދު (ޖެންނޭ) ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ވާދޫގެ ކީޕަރު ޒައިދާން އަހުމަދު ވަނީ ހުޝިޔާރުކަމާއެކު މަތަކޮށްފައި.

19 Mar 21:17

ވާދޫގެ ހަމަލާއެއް. އޭރިއާ ބޭރުން ލިބުނު ބޯޅައަކުން އިޔާދު ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގަމު ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިކައިރިން ބޭރަށް.

19 Mar 21:14

ގަމުން އިތުރު ގޯލެއް ޖަހައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފި. އައްމަޑޭ ދިން ބޯޅައަކުން ގަމުގެ ދެވަނަ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަލީ ޝާމިސް (ތޮއްޕެ). އޭނާއަށް ބޯޅަ ލިބުނު އިރު، ހުރީ ވަރަށް ހުސްކޮށް.

19 Mar 21:13

ގަމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. ތޮއްޕެ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ، ވާދޫގެ ކީޕަރު ޒައިދާން ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

19 Mar 21:12

ގަމުން ގޯލެއް ޖަހައި ލީޑު ހޯދައިފި. އަހުމަދު ހަލީމް (އައްމަޑޭ) ދިން ބޯޅައަކުން ގަމަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހުސައިން ނާޝިދު.

19 Mar 21:11

ގަމުގެ ހަމަލާއެއް. އަރިމަތިން ގަމުގެ ތޮއްޕެ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ވާދޫ ޓީމުގެ އަޔާ ވަނީ ބްލޮކްކޮށްފައި.

19 Mar 21:10

ވާދޫގެ އަޔާ ފޮނުވާލި ހިލޭ ޖެހުން ގަމުގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

19 Mar 21:09

ވާދޫގެ ނަޝާހަށް ގަމުގެ އޮންލީ ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ނުރައްކާ ހިސާބަކުން ވާދުއަށް ހިލޭ ޖެހުމެއް.

19 Mar 21:08

ދެ ކުޅުންތެރިން ކައިރިން ނައްޓާލާފައި، ވާދޫގެ އަޔާ ކުރިއަށް ދަނިކޮށް، ގަމުގެ ތޮއްޕެ ފައުލް ކޮށްފި. މިހާތަނަށް ކޮންމެ ޓީމަކުން ވެސް ވަނީ ދެ ފައުލެއް ކޮށްފައި.

19 Mar 21:03

މެޗުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

19 Mar 20:31

ގަމު ޓީމުގެ ޓީމު ލިސްޓު:

 • މުހައްމަދު އަކްމަލް
 • ރައްޒާން އަބްދުލް ސަމަދު
 • ޒައިދާން އަބްދުﷲ
 • ހުސައިން އަޒުމީ
 • ހުސައިން ޝަރީފް (އޮންލީ)
 • އަހުމަދު ހަލީމް (އައްމަޑޭ)
 • އަބްދުﷲ ޖުނައިދު (ޖެންނޭ)
 • ހުސައިން އުސައިލް
 • ހަސަން ފައްވާޒް
 • މޫސާ މުނާޒް އަލީ
 • މުހައްމަދު ލުފްސާން
 • އަހުމަދު ހުޝާމް
 • ހުސައިން ނާޝިދު
 • އަލީ ޝާމިސް (ތޮއްޕެ)
19 Mar 20:23

ވާދޫ ޓީމުގެ ޓީމު ލިސްޓު:

 • އަޔާޒް އަހުމަދު (އަޔާ)
 • ޒައިދާން އަހުމަދު
 • އިބްރާހިމް ޝުއާފް މުހައްމަދު
 • ނަޝާހު އަހުމަދު
 • މުހައްމަދު އިޔާދު އަލީ
 • މުސައްނިފް މުހައްމަދު
 • ޒައިން މުހައްމަދު
 • ޔަޒްދާން އިބްރާހިމް
 • އަރުގާމް އިބްރާހިމް
 • އަލީ ގައިޝް އާމިރު
 • އަހުމަދު ޝައިހާން ޖަލީލް
 • މޫސާ ރަޝީދު
 • އަބްދުﷲ އާހިލް އަލީ
 • މުހައްމަދު ނާއިލް

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ލ. ގަމާއި ގދ. ވާދޫ ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް ވަންގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

މިއީ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލްގެ ހަތްވަނަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް. މިރޭގެ ފައިނަލަށް ވާދޫން މުޅިން އަލަށް ނުކުންނަ އިރު، މީގެ ކުރިން 2018 ވަނަ އަހަރު ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފައިނަލުގައި މާފަންނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ ބަލިވި. ގަމާއި ވާދޫއަށްވެސް މީގެ ކުރިން ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކާމިޔާބުކުރެވިފައެއް ނުވޭ. މިފަހަރު މިއީ މުޅިން އާ ޗެމްޕިއަނެއް ކަނޑައެޅިގެންދާނެ ފަހަރެއް.

ނޮކްއައުޓް ބުރުގައި ވާދޫގެ ނަތީޖާތައް

 • ގަދަ 16: ގދ. ވާދޫ 3-0 އދ. މާމިގިލި
 • ކުއާޓާ ފައިނަލް: ގދ. ވާދޫ 4-1 މާފަންނު
 • ސެމީ ފައިނަލް: ގދ. ވާދޫ 9-8 ދ. ކުޑަހުވަދޫ (ޕެނަލްޓީ)

ނޮކްއައުޓް ބުރުގައި ގަމުގެ ނަތީޖާތައް

 • ގަދަ 16: ލ. ގަން 3-2 މ. ދިއްގަރު
 • ކުއާޓާ ފައިނަލް: ލ. ގަން 5-4 ތ. ތިމަރަފުށި (ޕެނަލްޓީ)
 • ސެމީ ފައިނަލް: ރ. އިނގުރައިދޫ 1-4 ލ. ގަން