ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022

ވޯލްޑް ކަޕް: އެމެރިކާ 1-1 ވޭލްސް (ދެވަނަ ހާފް)

22 Nov 02:02

މެޗުގެ އުސްއަލިއްތައް:

 • މެޗު ކޮންޓްރޯލުގައި ފެށީ އެމެރިކާއިން
 • ވޭލްސްއަށް ފުރުސަތުވެސް ނުދީ އެމެރިކާ ކުރިއަށް ޖެހި ކުޅުނު
 • ކުރީކޮޅުގައި ވޭލްސް ގޯލްކީޕަރު ހެނެސީ އެމެރިކާގެ ދެ ހަމަލާއެއް މަތަކުރި
 • ޕުލިސިޗްގެ ނުރައްކާ މެޗުގައި ފެނުނު އިރު، ގޯލުވެސް ތަނަވަސްކުރީ އޭނާ
 • އެމެރިކާގެ ގޯލު ޖަހައިދިނީ ޓިމޮތީ ވެއާ، އޭނާއަކީ ލައިބީރިއާ ރައީސްގެ ދަރިކަލުން
 • ދެވަނަ ހާފުގައި އޮއިވަރު ބަދަލުކޮށް، ވޭލްސް ކުޅެން ފެށި
 • ބެން ޑޭވިސްގެ ހަމަލާއެއް ޓާނާ މަތަކުރި އިރު، މޯގެ ހަމަލާ ދިޔައީ ދަނޑިކައިރިން ބޭރަށް
 • ވޭލްސް ހަމަހަމަކުރީ ފަހު ވަގުތުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީގައި
 • ވޭލްސްއަށް ގޯލު ޖަހައިދިނީ ކެޕްޓަން ގެރެތު ބޭލް
22 Nov 02:01

މެޗުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެން.

22 Nov 02:00

'90+10 - ބޭލްއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ އޭކޮސްޓާއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

22 Nov 01:55

'95 - ވޭލްސްގެ އިތުރު ބަދަލެއް. އީތަން އެމްޕަޑޫގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ޖޯ މޮރެލް.

22 Nov 01:53

'90+3 - ވޭލްސް އިން ބަދަލެއް. ވިލްސަންގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ސޯބާ ތޯމަސް. 

22 Nov 01:51
22 Nov 01:51

ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ނުވަ މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

22 Nov 01:50

'89 - ވޭލްސްގެ ކައުންޓާ އެޓޭކެއް. ކީފާ މޯ ދިން ބޯޅައެއް ހިފައިގެން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު، ބްރެނަން ޖޯންސަން ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ އެމެރިކާގެ ކީޕަރު މެޓް ޓާނާގެ އަތަށް.

22 Nov 01:48

'88 - އެމެރިކާގެ ބަދަލެއް. ވިއާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ޖޯޑަން މޮރިސް. 

22 Nov 01:42

'82 - ވޭލްސް އިން ނަތީޖާ ހަމަހަަމަކޮށްފި. ވޭލްސްގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން ގެރެތު ބޭލް. މިއީ ވޭލްސްއަށް ބޭލް ކާމިޔާބުކޮށްދިން 41 ވަނަ ގޯލް.

22 Nov 01:41

'80 - އެމެރިކާގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ވޭލްސް ކެޕްޓަން ބޭލްއަށް ޒިމާމަން ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ވޭލްސްއަށް ޕެނަލްޓީއެއް.

22 Nov 01:39

'79 - ވޭލްސް އިން ބަދަލެއް. ނީކޯ ވިލިއަމްސްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ބްރެނަން ޖޯންސަން.

22 Nov 01:39

'76 - އެމެރިކާއަށް ފުރުސަތެއް. ޕުލިސިކް ނަގައިދިން ކޯނަރަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ އާރޮންސަން ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ވޭލްސްގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

22 Nov 01:35

'74 - އެމެރިކާގެ ތިން ބަދަލެއް. ޑެސްޓާއި މޫސާ އަދި ސާޖެންޓްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ޑި އަންޑްރޭ ޔެޑްލިން އާއި ކެލީން އޭކޮސްޓާ އަދި ހާޖީ ރައިޓް. 

22 Nov 01:33

'72 - ޕުލިސިކް ނުރައްކާތެރި ހުރަހެއް ނެގި ނަމަވެސް، ވޭލްސްގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އެމެރިކާގެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް އެ ބޯޅަ ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި.

22 Nov 01:27
22 Nov 01:27

'66 - އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ ބަދަލު. މެކެނީގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ބްރެންޑެން އޯރޮންސަން.

22 Nov 01:26

'65 - ވޭލްސްއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. ކޯނަރެއްގެ ތެރެއިން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ، ކީފާ މޯ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ އެމެރިކާ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށް.

22 Nov 01:25

'64 - ވޭލްސްގެ ނުރައްކަލެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ، ބެން ޑޭވީސް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، އެމެރިކާގެ ކީޕަރު މެޓް ޓާނާ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

22 Nov 01:20

ވޭލްސް އިން ދަނީ ކުރިއަށް ޖެހި، އެމެރިކާގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން. ނަމަވެސް ވޭލްސްގެ ހުރަސްތައް ހުއްޓުވުމަށް އެމެރިކާގެ ޑިފެންޑަރުން ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކުރޭ.

22 Nov 01:16
22 Nov 01:16

'55 - ކައުންޓާ އެޓޭކެއްގައި ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު، ވޭލްސްގެ ނީކޯ ވިލިއަމްސް ނުރައްކާކުރުމުގެ ކުރިން އެމެރިކާ ޑިފެންޑަރުން އޭނާ އަތުން ބޯޅަ ހޯދައިފި.

22 Nov 01:13

ފުރަތަަމަ ހާފުގައި ދެއްކި ކުޅުމަށްވުރެ ދެވަނަ ހާފުގައި ވޭލްސްގެ ކުޅުން ވަރުގަދަ.

22 Nov 01:11

'50 - ވޭލްސް ކެޕްޓަން ބޭލްއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ ޑިފެންޑަރު ރީމްއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

22 Nov 01:07

ވޭލްސް އިން ނުކުތީ ބަދަލަކާއެކު. ޑެނިއެލް ޖޭމްސްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ކީފާ މޯ.

22 Nov 01:06

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި. ފެށީ ވޭލްސް އިން.

22 Nov 00:53

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ އުސްއަލިތައް:

 • މެޗު ކޮންޓްރޯލުގައި ފެށީ އެމެރިކާއިން
 • ވޭލްސްއަށް ފުރުސަތުވެސް ނުދީ އެމެރިކާ ކުރިއަށް ޖެހި ކުޅުނު
 • ކުރީކޮޅުގައި ކީޕަރު ހެނެސީ ވަނީ ވޭލްސް ގޯލްކީޕަރު ދެ ހަމަލާއެއް މަތަކުރި
 • ޕުލިސިޗްގެ ނުރައްކާ މެޗުގައި ފެނުނު އިރު، ގޯލުވެސް ތަނަވަސްކުރީ އޭނާ
 • އެމެރިކާގެ ގޯލު ޖަހައިދިނީ ޓިމޮތީ ވެއާ، އޭނާއަކީ ލައިބީރިއާ ރައީސްގެ ދަރިކަލުން
22 Nov 00:51

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމުނު އިރު، 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރީގައި އޮތީ އެމެރިކާ.

22 Nov 00:49

'45+3 - އެމެރިކާ ތަރި ޕުލިސިކްއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ވޭލްސްގެ ކްރިސް މެފަމްއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

22 Nov 00:48

އެމެރިކާގެ ގޯލު ޖަހައިދިން ޓިމޮތީ ވެއާ އަކީ އެފްރިކާގެ ގައުމެއްކަމުގައިވާ ލައިބީރިޔާގެ ރައީސް ޖޯޖް ވެއާގެ ދަރިކަލުން. ޖޯޖް ވެއާއަކީ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑެއް. ޖޯޖް ވެއާއަކީ އެފްރިކާއިން މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ. ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއާއި އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނުން ވިދާލި ސުޕަ ސްޓާރެއް. ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ އެފްރިކާގެ ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔަކީވެސް ޖޯޖް ވެއާ. ޖޯޖް ވެއާ ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނުކުންނެވީ ފުޓުބޯޅައިން ރިޓަޔާކުރައްވާފައި.

22 Nov 00:46

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ހަތަރު މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

22 Nov 00:45

އެމެރިކާގެ ގޯލަށް ފަހު ވޭލްސް އިން އަންނަނީ ގޯލު ޖަހާނެ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން.

22 Nov 00:43
22 Nov 00:41

'40 - އެމެރިކާގެ ޔޫނުސް މޫސާއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ވޭލްސް ކެޕްޓަން ގެރެތު ބޭލްއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

22 Nov 00:38

'36 - އެމެރިކާ އިން ގޯލެއް ޖަހައި، ލީޑު ހޯދައިފި. ޕުލިސިކް ދިން ރީތި ބޯޅައަކުން އެމެރިކާއަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޓިމޮތީ ވެއާ. އޭނާ އެ ގޯލު ޖެހީ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ވަރަށް ހަމަޖެހިލާފައި.

22 Nov 00:36

މެޗުގެ 30 މިނެޓުގެ ބޮޑުބައެއް ވޭލްސްގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ހޭދަކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ ހާފުގެ ތެރޭގައި. އެމެރިކާ އިން ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅުނު ނަމަވެސް، މާ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކުރެވިފައެއް ނުވޭ.

22 Nov 00:30
22 Nov 00:30

'29 - އެމެރިކާ ފުލް ބެކް ސާޖީނޯ ޑެސްޓް ދުރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ވޭލްސްގެ ގޯލާ އަމާޒު ނުވެ ބޭރަށް.

22 Nov 00:29

މެޗުގައި ވޭލްސްއަށް ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅުމަށް ވަނީ އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިވެފައި. އެޓީމުގެ ތަރިން، ކެޕްޓަން ގެރެތު ބޭލް އަދި އާރޮން ރަމްސީއަށް ވެސް ރަނގަޅު ބޯޅަތަކެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ.

22 Nov 00:24

'23 - އެމެރިކާއަށް ފުރުސަތެއް. ޕުލިސިކް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އެންޓޮނީ ރޮބިންސަން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ވޭލްސްގެ ޑިފެންޑަރުން ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައި.

22 Nov 00:21

އެމެރިކާގެ ވޯލްޑް ކަޕް ތާރީހަށް ނަޒަރެއް

 • މިއީ އެމެރިކާގެ 11 ވަނަ ވޯލްޑް ކަޕް
 • 1930 އަހަރު އުރުގުއޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ކަޕުގައިވެސް ވަނީ ކުޅެފައި
 • 2002 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާއިން ކުއާޓާ ފައިނަލް ކުޅުނު
 • 2010، 2014 ވަނަ އަހަރުވެސް ގަދަ 16 އިން ފުރުސަތު ހޯދި އެމެރިކާ 2018 ވަނަ އަހަރު ކޮލިފައި ނުވޭ
 • މިއީ އެގައުމަށް އުންމީދީ ޒުވާން ޓީމެއް. އެވަރެޖް އުމުރަކީ 24 އަހަރު
22 Nov 00:17

މެޗުގެ ފުރަތަމަ 15 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ނުރައްކާ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވަނީ އެމެރިކާ. އެޓީމުން އަންނަނީ ކުރިއަށް ޖެހި ނުރައްކާކުރަމުން. ވޭލްސްއަށް އެމެރިކާގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކުރުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކުރެވިފައެއް ނުވޭ.

22 Nov 00:15

'14 - ވޭލްސްގެ ހަމަލާއެއް. އެމްޕަޑޫ ދުރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ އެމެރިކާ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށް.

22 Nov 00:14

'13 - ވޭލްސްގެ ނީކޯ ވިލިއަމްސްއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ވެސްޓަން މެކެނީއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

22 Nov 00:13

'11 - ފައުލަކާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ ޑިފެންޑަރު ސާޖީނޯ ޑެސްޓްއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

22 Nov 00:13

'9 - ކައިރިކައިރީގައި އެމެރިކާއަށް ދެ ފުރުސަތެއް. ޓިމޮތީ ވެއާ ނަގައިދިން ހުރަސް، ވޭލްސް ޑިފެންޑަރު ރޮޑޮން ގައިގައި ޖެހިފައި ބައިކޮޅަށް ވަންނަން ދަނިކޮށް، ވޭލްސްގެ ކީޕަރު ހެނެސީ ވަނީ މަތަކޮށްފައި. ދެވަނައަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގައި ރޮބިންސަން ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އެމެރިކާގެ ޖޯޝް ސާޖެންޓް ފޮނުވާލި ހަމަލާ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

22 Nov 00:08
22 Nov 00:07
ވޭލްސްއަށް މިއީ ތާރީހީ މެޗަކަށްވާނެ. މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް އެޓީމު ނުކުތީ 64 އަހަރުގެ މެދުކަނޑުމަކަށްފަހު. މި ވޯލްޑް ކަޕް އެންމެ ހާއްސަ ވެގެންދަނީ ފަހުގެ ތާރީހުގައި އެގައުމު ދުށް އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ، ކެޕްޓަން ގެރެތު ބޭލްއަށް. މިއީ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ބޭލްގެ ކެރިއަރުގައި ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ކަޕް.
22 Nov 00:05

'4 - މެޗުގެ ފުރަތަމަ ކޯނަރު އެމެރިކާއަށް. ޕުލިސިކް ނަގައިދިން ކޯނަރުގައި ނުރައްކަލެއް ނެތް.

22 Nov 00:03

'2 - ޕުލިސިކްއަށް ވޭލްސްގެ ރޮޑޮން ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން އެމެރިކާއަށް ހިލޭ ޖެހުމެއް.

22 Nov 00:01

މެޗުގެ ކުޅުން ފަށައިފި. ކިކްއޯފް ކުރީ އެމެރިކާ އިން.

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގެ ގްރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އެމެރިކާއާއި ވޭލްސް ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން"ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

އެމެރިކާއިން ވޯލްޑް ކަޕަށް މި ނުކުންނަނީ 11 ވަނަ ފަހަރަށް. 1930 އަހަރު އުރުގުއޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ކަޕުގައިވެސް ކުޅެފައި. ދެހާހުގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރެއަށް އެމެރިކާގެ ފުޓުބޯޅަ ވަދެގެން އައީ އުންމީދީ ނަންތަކަކާއެކުގައި. ލަންޑަން ޑޮނަވަން، ކްލެންޓް ޑެމްސީ ފަދަ ކުޅުންތެރިން އެޓީމުން ފާހަގަވި އިރު، 2002 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާއިން ކުއާޓާ ފައިނަލް ކުޅުނު. 2010، 2014 ވަނަ އަހަރުވެސް ގަދަ 16 އިން ފުރުސަތު ހޯދި އެމެރިކާއަށް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ގެއްލުނީ ހިތިކޮށް.

ވޭލްސްއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޒަމާންވީ އެއް ފުޓުބޯޅަ ޓީމު. 146 އަހަރުވީ ވޭލްސް ފުޓުބޯޅަ އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގަމުން އަންނަ ވޭލްސް ގައުމީ ޓީމަށް މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ފުރުސަތަކީ ހަނދާނީ، ތާރީހީ ފުރުސަތެއް. މި ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުރިން އެޓީމަށް 1958ގެ ވޯލްޑް ކަޕް ފިޔަވައި، ވޯލްޑް ކަޕްގެ އެހެން އެއްވެސް މުބާރާތަކުން ފުރުސަތު ލިބިފައެއް ނުވޭ.

މެޗު ކުޅޭ އަހުމަދު ބިން އަލީ ސްޓޭޑިއަމްގެ ބައެއް މައުލޫމާތު

 • ތާރީހީ ރައްޔާން ސްޓޭޑިއަމް ހުރި ތަނުގައި، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެ މެޓީރިއަލް ބޭނުންކޮށްގެން ބިނާކުރި ސްޓޭޑިއަމެއް
 • ފަރުމާ ކުރީ ޕެޓާން ޑިޒައިނުން، މިހާރު އެއީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސްޓޭޑިއަމެއް
 • 40،000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސްޓޭޑިއަމެއް
 • އަލުން ހެދުމަށްވެސް 360 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރި
 • ވޯލްޑް ކަޕަށްފަހު 20،000 ޖާގައަށް މަދުކޮށް، ސްޓޭޑިއަމް ބޭނުންކުރާނީ އަލް ރައްޔާން ކްލަބުން
 • އަރަބި ކަޕްގެ މެޗުތައް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު