ޚަބަރު

ވެއިޓަރު މަރާލި މައްސަލަ: އާބިދުގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ މާދަމާ ފަށަނީ

އާމިނަތު އަޒްލާ

ހުޅުމާލޭ ނިރޮޅުމަގުގައި ހުންނަ ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ތެރޭގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ މީހަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އާބިދު (26އ)ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ދައުވާ މާދަމާ ފެށުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ މާދަމާ މެންދުރު 1:00 އަށެވެ. އެ މައްސަލައިގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވަނީ ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ، 16 އެޕްރީލް 2022 ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ހުޅުމާލެ ނިރޮޅުމަގު 19 ނަންބަރު ގޯޅީގައި ހުންނަ ހާންޖީ ރެސްޓޯރެންޓުގެ ބަދިގެ ތެރޭގައި ބަންގުލަދޭޝްގެ ރައްޔިތަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައިގައި އާބިދުގެ މައްޗަށް ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަަށެވެ.

މި ކުށުގެ އަދަބަކީ މަރުގެ އަދަބެވެ.

ނަމަވެސް މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި، މަރާލާފައިވާ މީހާގެ ވާރިސުން، ކުށް ސާބިތުވާ މީހާގެ އަތުން ނުވަތަ އޭނާގެ އަސަބަތްތެރިންގެ އަތުން މަރުގެ ދިޔަ ހޯދައި، މައާފު ދީފިނަމަ، ނުވަތަ މަރުގެދިޔަ ހޯދުމަކާ ނުލައި މައާފު ދީފިނަމަ، މަރަށް މަރު ހިފުމަކާ ނުލައި އޭނާގެ މައްޗަށް ތައުޒީރީގިތުން އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅާނެއެވެ.