Close

ޝެއިޚް އަލީ ޒައިދު

ލާދީނީ ފިކުރާއި "ޑޮޓް" ފިކުރު ނައްތާލުމުގައި ސަރުކާރުތައް ވަނީ ފެއިލް ވެފައި: ޝައިހް ޒައިދު

ޑރ. ޝަހީމަށް ދައުވާކުރުމަށްވުރެ މަޖިލިސްގެ ރައީސް ދައްކާފަހުރި ވާހަކަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުން މުހިންމު: ޒައިދު

1

އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް ހުންނަންވާނީ ޝަރުއީ އިލްމު ހުރި އަމާނާތްތެރި ބޭފުޅެއް: އަލީ ޒައިދު

ރައީސް ސޯލިހަށް ޒައިދު: ތިލަފަތް ތިޔައޮތީ އެމްޑީއެންއަށް ބުރަވެފައި، ކޮބާތޯ ކުރެއްވި ހުވާ؟

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޑީއެންއާ ދެކޮޅަށް ''އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުން''ގެ ނަމުގައި އިލްމުވެރިން ނުކުތުން

ޝަރީއާ އިލްމު ނެތް މީހަކު އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް އައްޔަން ކުރުން ދީން ހުއްދައެއް ނުކުރޭ: ޝެއިހް ޒައިދު

3

ވިސްނައިދޭން އުޅެވިއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޝައިހް ޒައިދާއި އިޔާޒުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލައްވައިފި

އަންހެނުން ގާޒީ ކަމަށް އައްޔަނު ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނާ ކަނޑައެޅިގެން ހިލާފު ކަމެއް: ޒައިދު

5

"އީދުގެ ނަމުގައި ފާހިޝް އަމަލު ނުކުރޭ"

1

ވަން ފޮޓޯ: އަލްހާ އީދު ނަމާދު 1440

މިނިވަންކަމަކީ ބާތިލު އެއްޗިހީގެ އަޅުވެތިކަމުން ނުކުމެ ﷲ ތަޢާލާގެ އަޅުވެތިކަމަށް ދިޔުން: ޒައިދު

އަޅުގަނޑުގެ ހިޔާލަކީ 16 އަހަރުވުމުން ކައިވެނި ކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުން: އަލީ ޒައިދު

6
« 1