ނިއު ޕޯޓް

ސްޓްރާޑާއިން ދައުލަތަށް ތިން މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭ: އޭސީސީ

ސްޓްރާޑާއިން ބަދަލެއް ބޭނުންނަމަ ކޯޓު މެދުވެރިވެގެން ނޫން ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ދިޔުމަކީ އިންސާފުވެރިގޮތެއް ނޫން: އޭސީސީ

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ނިއުޕޯޓަށް ނާޖާއިޒް ފައިސާތަކެއް ހޯދައިދީފަ، މައްސަލަ މިދަނީ ބަލަމުން: އޭސީސީ

1

ނިއުޕޯޓުގެ އިތުރު މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު ސިވިލް ކޯޓުގައި

ނިއުޕޯޓު ވިއު ހިންގަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް، ފިޔަވަޅު އަޅަން މިދަނީ ތައްޔާރުވަމުން: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ

ނިއުޕޯޓު ވިއު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލުކޮށްފައެއްނުވާނެ: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު

ނިއުޕޯޓްގެ ތިންތަނެއްގެ މައްސަލަ އެކުންފުންޏާ އެއްކޮޅަށް ނިންމައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ކައުންސިލް މެންބަރު ޒާހިދު ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކޮށް ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ސުވާލުކޮށްފި

ނިއު ޕޯޓް ވިއު ރެސްޓޯރަންޓު ހުރި ބިން ހުސްކުރަން އަންގައިފި

ނިއުޕޯޓްގެ އެމްޑީ މަގާމުން ވަކިވެ ބްރޭންޑާ ދުރަށް ދިޔުމަށް ނިންމައިފި

2

ނިއުޕޯޓް ހިންގާ ސްޓްރާޑާ އަށް ފައިސާ ދޭން ރައީސް އޮފީހުން ނިންމީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު