ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022

ވޯލްޑް ކަޕް: ޕޯޗުގަލް 6-1 ސްވިޒަލޭންޑް (ފުލްޓައިމް)

2
07 Dec 02:12

މެޗުގެ އުސްއަލިތައް:

 • ޕޯޗުގަލުން މިރޭގެ މެޗު ފެށީ ރޮނާލްޑޯ ފުރަތަމަ 11 ގައި ނުހިމަނާ
 • އެޓީމުން މެޗު ފެށީ ރަނގަޅު ޓެމްޕޯއެއްގައި، ޕޯޗުގަލްގެ ނުރައްކާތަށްވެސް ފެނުނު
 • މެޗުގެ ކުރީކޮޅުގައި ރޮނާލްޑޯގެ ބަދަލު އެރި ރާމޯސް ލީޑު ނަގައިދިން
 • ޕޯޗުގަލަށް ލީޑު ފުޅާކުރީ އުމުރުން 39 އަހަރުގެ ޕެޕޭގެ ގޯލަކުން
 • ސްވިޒަލޭންޑްގެ ޝަކީރީ ޖެހި ހިލޭ ޖެހުން މަތަކުރީ ޕޯޗުގަލް ކީޕަރު
 • ރާމޯސް އޭނާގެ ދެވަނަ ގޯލް ޖަހަން ފޮނުވާލި ބޯޅަ މަތަކުރީ ކީޕަރު ސޮމާ
 • ދެވަނަ ހާފްވެސް ޕޯޗުގަލް ފެށީ މާ ބޮޑަށްވެސް ވަރުގަދަ ކޮށް
 • ރާމޯސް އޭނާގެ ދެ ގޯލު ޖަހައި ހެޓްރިކް ފުރިހަމަ ކުރި
 • އުމުރުން 21 އަހަރުގައި ހެޓްރިކް ހަދައި، މިރޭ ވިދާލި ތަރިއަކީ ރާމޯސް
 • ޕޯޗުގަލްގެ އިތުރު ގޯލްތައް ޖަހައިދިނީ ރަފައެލް ގުރޭރޯއާއި ލެއާއޯ
 • ސްވިސްގެ ހަމައެކަނި ގޯލް ކޯނަރެއްގައި ޖަހައިދިނީ އަކާންޖީ
 • މިއީ 2006 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ޕޯޗުގަލް ކުއާޓާ ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު
 • ކުއާޓާގައި ޕޯޗުގަލް ޖެހޭނީ މޮރޮކޯއާ
07 Dec 01:54

މެޗުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 6-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޕޯޗުގަލް ކުރީގައި އޮވެގެން. ޕޯޗުގަލް ކުއާޓާއަށް. ޕޯޗުގަލުން ކުއާޓާގައި ނުކުންނަން ޖެހޭނީ މޮރޮކޯއާ ދެކޮޅަށް.

07 Dec 01:52

'90+2 - ޕޯޗުގަލުގެ ހަ ވަނަ ގޯލު. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ޕޯޗުގަލަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރަފައެލް ލެއާއޯ. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އޭނާ ވަނީ ވަރަށް ރީތިކޮށް އެ ބޯޅަ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލާފައި.

07 Dec 01:44

'84 - ވިލިއަމް ކަވާލިއޯ ދިން ބޯޅައަކުން، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ރޮނާލްޑޯ، ސްވިޒަލެންޑްގެ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލި ނަމަވެސް، އޭނާ ހުރީ އޮފްސައިޑް މަގާމެއްގައި.

07 Dec 01:40

'81 - ޕޯޗުގަލްގެ އިތުރު ބަދަލެއް. ބެނާޑޯ ސިލްވާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ރުބެން ނެވޭސް.

07 Dec 01:33

'74 - ޕޯޗުގަލުން ތިން ބަދަލެއް. ގޮންސާލޯ ރާމޯސް އާއި އޮޓާވިއޯ އާއި ޖޮއާ ފީލިކްސްގެ ބަދަލުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ރިކާޑޯ ހޯޓާ އަދި ވިޓީނިއާ.

07 Dec 01:27

'67 - މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ހެޓްރިކް. ޖޮއާ ފީލިކްސް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ޕޯޗުގަަލަށް އެ ގޯލު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ގޮންސާލޯ ރާމޯސް. އެ ގޯލާއެކު އޭނާގެ ހެޓްރިކް ވަނީ ފުރިހަމަވެފައި.

07 Dec 01:25

'66 - ސްވިޒަލެންޑުން ބަދަލެއް. ވާގަސްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އޮކަފޯ.

07 Dec 01:18

'59 - ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ސްވިޒަލެންޑްގެ ޗޮމާޓްއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

07 Dec 01:17

'58 - ސްވިޒަލެންޑްގެ ފުރަތަމަ ގޯލު ޖަހައިފި. ޒާޑަން ޝަކީރީ ނަގައިދިން ކޯނަރަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުސްކޮށް ހުރެ ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ސްވިޒަލެންޑަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު މެނުއެލް އަކާންޖީ.

07 Dec 01:15

'55 - ޕޯޗުގަލުން ހަތަރު ގޯލުގެ ލީޑެއް. ގޮންސާލޯ ރާމޯސް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ޕޯޗުގަލަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރަފައެލް ގުރޭރޯ.

07 Dec 01:14

'55 - ސްވިޒަލެންޑުން ދެ ބަދަލެއް. ފްރޮއިލާ އާއި ސޯގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ޑެނިސް ޒަކަރިއާ އާއި ހެރި ސެފެރޮވިޗް.

07 Dec 01:10

'51 - ޕޯޗުގަލުން ތިން ގޯލުގެ ލީޑެއް ހޯދައިފި. ޑިއޯގޯ ޑަލޮޓް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ޕޯޗުގަަލަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ ގޯލު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ގޮންސާލޯ ރާމޯސް.

07 Dec 01:03

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

07 Dec 00:57

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިސްއަލިތައް:

 • ޕޯޗުގަލުން މިރޭގެ މެޗު ފެށީ ރޮނާލްޑޯ ފުރަތަމަ 11 ގައި ނުހިމަނާ
 • އެޓީމުން މެޗު ފެށީ ރަނގަޅު ޓެމްޕޯއެއްގައި، ޕޯޗުގަލްގެ ނުރައްކާތަށްވެސް ފެނުނު
 • މެޗުގެ ކުރީކޮޅުގައި ރޮނާލްޑޯ ބަދަލު އެރި ރާމޯސް ލީޑު ނަގައިދިން
 • ޕޯޗުގަލަށް ލީޑު ފުޅާކުރީ އުމުރުން 39 އަހަރުގެ ޕެޕޭގެ ގޯލަކުން
 • ސްވިޒަލޭންޑްގެ ޝަކީރީ ޖެހި ހިލޭ ޖެހުން މަތަކުރީ ޕޯޗުގަލް ކީޕަރު
 • ރާމޯސް އޭނާގެ ދެވަނަ ގޯލް ޖަހަން ފޮނުވާލި ބޯޅަ މަތަކުރީ ކީޕަރު ސޮމާ
07 Dec 00:50

ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޕޯޗުގަލް ކުރީގައި އޮވެގެން.

07 Dec 00:43

'43 - ޕޯޗުގަލްގެ ނުރައްކަލެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ގޮންސާލޯ ރާމޯސް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސްވިޒަލެންޑްގެ ކީޕަރު ސޮމާ ވަނީ ހުޝިޔާރުކަމާއެކު މަތަކޮށްފައި.

07 Dec 00:39
07 Dec 00:34

'33 - ޕޯޗުގަލުން އިތުރު ގޯލެއް ޖަހައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފި. ބްރޫނޯ ފެނާންޑޯޒް ނަގައިދިން ކޯނަރަކުން، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ޕޯޗުގަލަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އުމުރުން 39 އަހަރުގެ ޑިފެންޑަރު ޕެޕޭ.

07 Dec 00:31

'30 - ސްވިޒަލެންޑްގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް. ޒާޑަން ޝަކީރީ ފޮނުވާލި ހިލޭ ޖެހުން، ޕޯޗުގަލްގެ ކީޕަރު ޑިއޯގޯ ކޮސްޓާ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

07 Dec 00:26
07 Dec 00:24

'23 - ޕޯޗުގަލްގެ އިތުރު ހަމަލާއެއް. ޖޮއާ ފީލިކްސް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ގޮންސާލޯ ރާމޯސް ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ސްވިޒަލެންޑް ކީޕަރު ސޮމާއާ ދިމާއަށް.

07 Dec 00:23

'22 - ޕޯޗުގަލުގެ ނުރައްކަލެއް. ގޮންސާލޯ ރާމޯސް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން އޮޓާވިއޯ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސްވިޒަލެންޑްގެ ޔޭން ސޮމާ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

07 Dec 00:18

'17 - ޕޯޗުގަލުން ގޯލެއް ޖަހައި ލީޑު ހޯދައިފި. ޖޮއާ ފީލިކްސް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއަކުން ޕޯޗުގަަލަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ގޮންސާލޯ ރާމޯސް. އޭނާ އެ ގޯލު ޖެހީ ހަނި އޭންގަލަކުން.

07 Dec 00:11

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ މިނެޓުގެ ކުޅުން ނިމުނު އިރު، ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ފެންނަނީ ދާދި ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް. ޕޯޗުގަލް އަދި ސްވިޒަލެންޑަށް ވެސް ގޯލު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ.

07 Dec 00:00

މެޗުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގެ ގަދަ 16ގެ އަށްވަނަ މެޗުގައި ޕޯޗުގަލާއި ސްވިޒަލޭންޑް ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން"ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

ގަދަ 16 އަށް ދެ ޓީމުން ކުރި ދަތުރު

ޕޯޗުގަލް
 • ޕޯޗުގަލް ގަދަ 16 އަށް ދިޔައީ ގްރޫޕް އެޗްގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި
 • އެޓީމުން ވަނީ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ގާނާ، އަދި ދެވަނަ މެޗުގައި އުރުގުއާއީ ބަލިކޮށްފައި
 • ގާނާ ކައިރިން ޕޯޗުގަލް މޮޅުވީ 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 • އުރުގުއާއީ ކައިރިން މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 • ޕޯޗުގަލް ފަހު މެޗުގައި ދެކުނު ކޮރެއާ ކައިރިން 2-1 އިން ބަލިވި
ސްވިޒަލޭންޑް
 • ސްވިޒަލޭންޑަކީ ގްރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ ޓީމު
 • އެޓީމުން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ބަލިވީ ބްރެޒިލް އަތުން އެކަނި
 • ކެމަރޫން 1-0 އިން ބަލިކޮށް، ފަހު މެޗުގައި ސާބިއާ ބަލިކުރީ 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 • ސްވިޒަލޭންޑުން މިރޭ ނުކުންނާނީ 1954 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ފުރަތަމަ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ފުރުސަތު ހޯދަން