ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022

ވޯލްޑް ކަޕް: ވޭލްސް 0-2 އިރާން (ފުލްޓައިމް)

25 Nov 17:22

މެޗުގެ އުސްއަލިތައް:

 • ދާދި ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔަ މެޗުގައި ހަމަލާތައް މަދު
 • އިރާނުގެ ކުރިން އަޒްމޫނާއި ތެރާމީގެ ނުރައްކާ ފެނުނު، ނަމަވެސް ހަމަލާތައް މަދު
 • އަނެއްކޮޅުން ބޭލްއާއި ވޭލްސްގެ އެޓޭކްވެސް ފެނުނީ ވަނދުކޮށް
 • ކީފާ މޯގެ ހަމަލާއެއް އިރާން ކީޕަރު ހޮސައިނީ މަތަކުރި
 • ހޮސައިނީ މިމެޗަށް ނުކުތީ ފުރަތަމަ ކީޕަރު ބެއިރަންވާންޑްގެ މޫނަށް ކުރީ މެޗުގައި އަނިޔާވުމުން
 • ބެއިރަންވާންޑް ރެސްޓް ކުރަން ފީފާގެ އުސޫލުން މަޖުބޫރުކުރޭ
 • އިރާނުން ދެވަނަ ހާފު ފެށީ ތަފާތު ރޫހެއްގައި
 • ސަރުދާރުގެ އަޒްމޫނާއި އަލީ ގޮލިޒަޑޭގެ ހަމަލާތައްވެސް އަމާޒުވީ ދަނޑިއަށް
 • އަނެއްކޮލުން ބެން ޑޭވިސް ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން އީރާންގެ ކީޕަރު ހޮސެއިން ހޮސެއިނީ\
 • އިރާނަށް މެޗުގައި ހިތްވަރު ލިބުނީ ވޭލްސްގެ ގޯލްކީޕަރު ހެނަސީއަށް ދެއްކި ރަތް ކާޑުން
 • ކޯޗު ރެމްސޭ ގުރުބާންކޮށް ކީޕަރަކަށް ނެރުނީ ވޯޑް
 • އިރާނުން ދެ ގޯލު ޖެހީ ފަހު ދެމިނެޓުގައި، އެ ގޯލުތައް ޖެހައި އިރާނުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާފާޅުކުރި
 • ގޯލުތައް ޖެހީ ރޫޒްބޭހް ޗެޝްމީ ރަމިން ރެޒެއާން
25 Nov 17:05

މެޗުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ވޭލްސް އަތުން 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން އީރާނަށް މޮޅެއް.

25 Nov 17:03

'90+11 - އީރާނުން އިތުރު ގޯލެއް ޖަހައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފި. ވޭލްސްގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކުރީގައި އޮއްވައި، ކައުންޓާ އެޓޭކެއްގައި އީރާނުން ކުރިއަށް ޖެހި ގޯލެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން އީރާނަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރަމިން ރެޒެއާން.

25 Nov 17:00

90+9 - އީރާނުން ގޯލެއް ޖަހައި ލީޑު ހޯދައިފި. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއަކުން އީރާނަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރޫޒްބޭހް ޗެޝްމީ. އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ އަމާޒުވީ ވޭލްސް ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަކަށް.

25 Nov 16:52

ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ނުވަ މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

25 Nov 16:49

'89 - އީރާންގެ ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ޓޮރާބީ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ، ވޭލްސްގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

25 Nov 16:49

ކީޕަރު ހެނެސީއަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކުމުން މިހާރު ވޭލްސް އިން ކުޅެމުންދަނީ ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު.

25 Nov 16:48

'87 - ވޭލްސްގެ ބަދަލެއް. އާރޮން ރަސްމީގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ކީޕަރު ޑެނީ ވޯޑް.

25 Nov 16:47

'87 - ކުރިއަށް ނުކުމެ އީރާންގެ ތަރޭމީއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ވޭލްސް ކީޕަރު ހެނެސީއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް ދެއްކުމަށްފަހު، ވީއޭއާރަށް ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ އެ ކާޑު ރަތް ކާޑަކަށް ބަދަލުކޮށްފި.

25 Nov 16:45

'84 - ވޭލްސްގެ ނުރައްކަލެއް. ކީފާ މޯ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ބެން ޑޭވިސް ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން އީރާންގެ ކީޕަރު ހޮސެއިން ހޮސެއިނީ ވަނީ މަތޔަކޮށްފައި.

25 Nov 16:40

'77 - ވޭލްސްގެ ބަދަލެއް. އެމަޕަޑޫގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ޖޯ އެލަން.

25 Nov 16:40

'77 - އީރާނުން ތިން ބަދަލެއް. ހަޖިސާފީ އާއި ގޮލިޒަޑޭ އާއި ނޫރައްލާހިގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ މެހްދީ ޓޮރާބީ އާއި އަލީރެޒާ ޖަހަންބަކްޝް އަދި ރޫޒްބޭހް ޗެޝްމީ.

25 Nov 16:34

'73 - އީރާނަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން އެޒަޓޮލާހީ ފޮނުވާލި ބޯޅަ، ގޯލުގެ ކަނަކަށް އަމާޒުވާން ދަނިކޮށް، ވޭލްސް ކީޕަރު ވޭން ހެނެސީ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

25 Nov 16:33

'72 - އީރާންގެ ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ލިބުނު ބޯޅައަކުން ޕޫރަލިޖާންޖީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ވޭލްސްގެ ޑިފެންޑަރުން ވަނީ ބްލޮކްކޮށްފައި.

25 Nov 16:29

'68 - އީރާނުން ބަދަލެއް. ސަރްދާރް އަޒްމޫންގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ކަރިމް އަންސަރިފާދް.

25 Nov 16:28

'67 - ވޭލްސްއަށް ފުރުސަތެއް. ބްރެނަން ޖޯންސަން ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ބޭލް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، އީރާންގެ ޑިފެންޑަރުން ވަނީ ބްލޮކްކޮށްފައި.

25 Nov 16:24

އީރާންގެ އެޓޭކް ފެންނަނީ ވަރަށް ނުރައްކާކޮށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަށް ޖެހި، އެޓީމުން އަންނަނީ ވޭލްސްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން.

25 Nov 16:19

'58 - ވޭލްސް އިން ދެ ބަދަލެއް. ރޮބާޓްސްގެ ބަދަލުގައި ބްރެނަން ޖޯންސަން. އަދި ވިލްސަންގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ޑެނިއަލް ޖޭމްސް.

25 Nov 16:17

'56 - އީރާނަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ކެޕްޓަން ހަޖިސާފީ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ، ވޭލްސްގެ ޑިފެންޑަރުން ވަނީ ބްލޮކްކޮށްފައި.

25 Nov 16:14

'51 - ކައިރިކައިރީގައި އީރާންގެ ނުރައްކާތެރި ތިން ހަމަލާއެއް. ސަރްދާރް އަޒްމޫން ބޯޅަ ހިފައިގެން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ވޭލްސް ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށް. ވޭލްސްއަށް އެ ބޯޅަ ދިފާއުނުކުރެވި ލިބުނު ބޯޅައިން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން އަލީ ގޮލިޒަޑޭ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ވެސް އަމާޒުވީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށް. ރީބައުންސް ބޯޅައިން ސަރްދާރް އަޒްމޫން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ވޭލްސް ކީޕަރު ވޭން ހެނެސީ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

25 Nov 16:09

'46 - މުހައްމަދީ ނަގައިދިން ހުރަސް، ވޭލްސްގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ސަރްދާރް އަޒްމޫނަށް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި.

25 Nov 16:08

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

25 Nov 15:51

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އުސްއަލިތައް:

 • ދާދި ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔަ މެޗުގައި ހަމަލާތައް މަދު
 • އިރާނުގެ ކުރިން އަޒްމޫނާއި ތެރާމީގެ ނުރައްކާ ފެނުނު، ނަމަވެސް ހަމަލާތައް މަދު
 • އަނެއްކޮޅުން ބޭލްއާއި ވޭލްސްގެ އެޓޭކްވެސް ފެނުނީ ވަނދުކޮށް
 • ކީފާ މޯގެ ހަމަލާއެއް އިރާން ކީޕަރު ހޮސައިނީ މަތަކުރި
 • ހޮސައިނީ މިމެޗަށް ނުކުތީ ފުރަތަމަ ކީޕަރު ބެއިރަންވާންޑްގެ މޫނަށް ކުރީ މެޗުގައި އަނިޔާވުމުން
 • ބެއިރަންވާންޑް ރެސްޓް ކުރަން ފީފާގެ އުސޫލުން މަޖުބޫރުކުރޭ
25 Nov 15:50

'45+4 - އީރާނަށް ފުރުސަތެއް. ހަޖިސާފީ ނަގައިދިން ހިލޭ ޖެހުމުން ތަރޭމީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ވޭލްސް ޑިފެންޑަރުން ވަނީ ބްލޮކްކޮށްފައި.

25 Nov 15:49

'45+3 - ނޫރައްލާހިއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ވޭލްސް ޑިފެންޑަރު ރޮޑޮންއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

25 Nov 15:48

'45+2 - އީރާނަށް ފުރުސަތެއް. ނޫރައްލާހި ނަގައިދިން ބޯޅައިގައި ވޭލްސްގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރި ސަރްދާރް އަޒްމޫންގެ ފައިގައި ރަނގަށް ލައްވާލެވޭ ގޮތެއް ނުވި.

25 Nov 15:46

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ހަތަރު މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

25 Nov 15:42

'42 - ވޭލްސްގެ ހަމަލާއެއް. ކީފާ މޯ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ވިލްސަން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، އީރާންގެ އެޒަތޮލާހީ ވަނީ ބްލޮކްކޮށްފައި.

25 Nov 15:40
25 Nov 15:34

'34 - މެޕަމް ދިން ބޯޅަ، އީރާންގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ވޭލްސް ފޯވަޑް ކީފާ މޯއަށް ނުލިބި، ބޯޅަ ބޭރަށް.

25 Nov 15:33
25 Nov 15:30

'29 - ކީފާ މޯ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ވޭލްސް ކެޕްޓަން ބޭލް ފޮނުވާލި ހަމަލާގައި ބާރެއް ނެތް. އީރާންގެ ކީޕަރު ހޮސެއިން ހޮސެއިނީ ވަނީ އެ ބޯޅަ ފަސޭހަކާއެކު ހޯދާފައި.

25 Nov 15:28
25 Nov 15:24

'23 - އީރާނަށް ފުރުސަތެއް. ރެޒިއާން ނަގައިދިން ހިލޭ ޖެހުމަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ސަރްދާރް އަޒްމޫން ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ވޭލްސްގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

25 Nov 15:21

19' ވޭލްސްގެ ނުރައްކަލެއް. އިރާން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާގެ އަރިމަތިން ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުން ވިލްސަން ނަގައިދިން ހުރަސް ރީތި. ޕަންޗުކޮށް ބޭރުކޮށްލީ ގޯލްކީޕަރު ހޮސައިނީ.

25 Nov 15:18

'15 - ސަރްދާރް އަޒްމޫން ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އީރާންގެ އަލީ ގޮލީޒާޑާ، ވޭލްސްގެ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލި ނަމަވެސް، ވީއޭއާރުން ދެއްކީ އޭނާ އޮފްސައިޑު މަގާމެއްގައި ހުރި ކަމަށް.

25 Nov 15:13

'12 - ވޭލްސްއަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް. ރޮބާޓްސް ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ކީފާ މޯ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، އީރާންގެ ކީޕަރު ހޮސެއިން ހޮސެއިނީ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

25 Nov 15:12

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ މިނެޓުގެ ކުޅުން ނިމުނު އިރު، ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅެމުންދަނީ ވޭލްސް އިން. ނަމަވެސް ދެ ޓީމަށް ވެސް ގޯލު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ތަނަވަސްކުރެވިފައެއް ނުވޭ.

25 Nov 15:11
25 Nov 15:10

'10 - ރަމްސީ ނަގައިދިން ހުރަސް، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ނުރައްކާވުމުގެ ކުރިން އީރާންގެ ޑިފެންޑަރުން ދިފާއުކޮށްފި.

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގެ ގްރޫޕް ބީގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި ވޭލްސްއާއި އިރާން ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން"ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

މިއީ ދެ ޓީމުންވެސް މި ވޯލްޑް ކަޕްގައި ކުޅޭ ދެވަނަ މެޗު. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވޭލްސް އޮތީ އެމެރިކާއާ އެއްވަރުކޮށްފައި. އެއީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން. އިރާންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ 6-2 ބައްޔަކާ. އެއީ އިންގްލެންޑް ކައިރިންވި ބައްޔެއް. ދެ ޓީމުންވެސް މޮޅަކަށް ބޭނުންވެފައިވާ އިރު، މިއަދުގެ މެޗު ދެ ޓީމަށްވެސް ވަރަށް މުހިއްމު.

ގެރެތު ބޭލްއަށް ހާއްސަ ޝަރަފެއް ހޯދޭނެ މެޗެއް

މިއަދުގެ މެޗަށް ނުކުންނަ އިރު، ވޭލްސްގެ ކެޕްޓަން ބޭލްއަށް ހާއްސަ ޝަރަފެއް އެބައޮތް. އެއީ ގައުމީ ޖާޒީގައި 110 ވަނަ މެޗު ކުޅެ، އެގައުމުގެ ތާރީހުގައި ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅެދިން ކުޅުންތެރިޔާއަށްވުމުގެ ރެކޯޑު ހޯދުމުގެ ޝަރަފު. ކުރިން އެ ރެކޯޑު އޮތީ 109 މެޗު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ ކްރިސް ގަންތާ އަތުގައި.

އިރާން ދާހިލީ ކަންތައްތަކެއްގެ ތެރޭގައި

އިރާނުގެ ދާހިލީ މައްސަލަ އޮތީ ގޯސްކޮށް. ވޯލްޑް ކަޕަށް ދިޔަ ގައުމީ ޓީމަށްވެސް އެކަމުގެ ހިޔަނި އޮތީ އެޅިފައި. އެންމެފަހުން އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުން ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން ކެޕްޓަން އެހުސާން ހަޖްސާފީ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުންވެސް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާފައިވޭ. އިރާނުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދަނީ ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ހުއްޓައި މަރުވި އަންހެނެއް ކަމަށްވާ، ކުރުދިސްތާނަށް ނިސްބަތްވާ މާޝާ އަމީނީގެ މަރާ ގުޅިގެން. ގައުމުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާ އެތައްހާސް ރައްޔިތުންނަކާ އެކު ގައުމީ ޓީމު ތިބިކަން ދެއްކުމަށް، ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށްވެސް އެކަން ގެނައުމަށް އިރާން ޓީމުން، އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ގައުމީ ސަލާމް ކިޔަން އިންކާރު ކުރި. މި މެޗު ކުރިންވެސް ކޯޗަށް އެ ސުވާލުތައް އަމާޒުވުމުން ހިތްހަމަ ނުޖެހުނު.