Close
ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022

ވޯލްޑް ކަޕް: ޕޯޗުގަލް 3-2 ގާނާ (ފުލްޓައިމް)

24 Nov 23:08

މެޗުގެ އުސްއަލިތައް:

 • މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަކީ ރޮނާލްޑޯގެ ފަސްވަނަ ވޯލްޑް ކަޕް، މެޗުގެ ކުރިން އޭނާއަށް ފޯކަސް ބޮޑު
 • މެޗު ރަނގަޅަށް ފެށީ ޕޯޗުގަލުން
 • ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން، ކުދި ވަން ޓަޗް ޕާސްތަކާއެކު ޕޯޗުގަލުން އެޓޭކުތައްވެސް އުފެއްދި
 • ހާފުގެ ކުރީކޮޅުގައި ރޮނާލްޑޯއަށް ދެ ފުރުސަތެއް ލިބުނު
 • ރޮނާލްޑޯގެ ފުރަތަމަ ހަމަލާ ގާނާ ގޯލްކީޕަރު އަޓީ ޒިގީ މަތަކުރި
 • އަނެއް ހަމަލާ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ، އޭގެ އިތުރުން ފީލިކްސް ޖެހި ބޯޅަވެސް ދިޔައީ ބޭރަށް
 • ގާނާއިން މާ ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ފުރަތަމަ ހާފުގައި ނުފެނޭ
 • ދެވަނަ ހާފުގައިވެސް ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ޕޯޗުގަލް
 • މެޗު ހުޅުވިގެން ދިޔައީ ޕޯޗުގަލްއަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީގައި ރޮނާލްޑޯ ގޯލު ޖެހުމުން
 • އެ ގޯލާއެކު ރޮނާލްޑޯ ވެފައި ވަނީ ފަސް ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި ގޯލު ޖެހި ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔާއަށް
 • އޭގެ 10 މިނެޓް ފަހުން ގާނާގެ ކެޕްޓަން އަޔޫ ގޯލު ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރި
 • އެހެންނަމަވެސް ޕޯޗުގަލް އަނެއްކާވެސް ދެ ގޯލު ޖަހައި ހަމަޖެހިލި
 • އެ ގޯލުތައް ޖެހީ ފީލިކްސްއާއި ބަދަލަކަށް ނުކުތް ލެއޯ
 • ގާނާއިން ފަހުންވެސް ގޯލެއް ޖަހައި ޕްރެޝަރު ކުރި، އެ ގޯލު ޖެހީ ބުކާރީ
24 Nov 22:59

މެޗުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޕޯޗުގަލް ކުރީގައި އޮވެގެން.

24 Nov 22:59

'90+10 - ގާނާއަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އެ ނުރައްކާ ހުއްޓުވީ ޕޯޗުގަލް ކީޕަރު ޑިއޯގޯ ކޮސްޓާ.

24 Nov 22:53

ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ނުވަ މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

24 Nov 22:52

ގާނާ އިން އެ ގޯލު ޖަހާފައިވަނީ ޕޯޗުގަލް ކެޕްޓަން ރޮނާލްޑޯ ބަދަލުކުރިތާ މާގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް.

24 Nov 22:48

'89 - ގާނާ އިން ގޯލެއް ކާމިޔާބުކޮށް، ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ގާނާއަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އޮސްމާން ބުކާރީ. އެ ގޯލު ޖެހި އިރު، ޕޯޗުގަލްގެ ޑިފެންޑަރުންގެ ގޯސްތަކެއް ފާހަގަކުރެވުނު.

24 Nov 22:47

'88 - ޕޯޗުގަލުން ތިން ބަދަލެއް. ބެނާޑޯ ސިލްވާ އާއި ފީލިކް އާއި ރޮނާލްޑޯގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ކުރީ ޖޮއާއޯ ޕަލްހީނިއާ އާއި ޖައޮއާ މާރިއޯ އަދި ގޮންކާލޯ މާރިއޯ.

24 Nov 22:43

ޕޯޗުގަލުން ދެ ގޯލުގެ ލީޑެއް ހޯދާފައި މިވަނީ ގާނާގެ ގޯލު ޖެހި ކެޕްޓަން އަންދްރޭ އަޔޫ ބަދަލުކުރިތާ މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވަނީސް. ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އޭނާގެ ކޮއްކޮ ޖޯޑަން އަޔޫ.

24 Nov 22:38

'80 - ޕޯޗުގަލުން އިތުރު ގޯލެއް ޖަހައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފި. ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ޕޯޗުގަލަށް ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ހާފުގައި ކުޅެން ނުކުތް ރަފައެލް ލޭއޯ.

24 Nov 22:35

'78 - ޕޯޗުގަލުން ގޯލެއް ޖަހައި، އަނެއްކާވެސް ލީޑު ހޯދައިފި. ޕޯޗުގަލަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖޮއާއޯ ފީލިކްސް. އޭނާ އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކުރީ ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން.

24 Nov 22:30

'73 - ގާނާ އިން ގޯލެއް ޖަހައި، ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފި. ކުޑުސް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ގާނާއަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން އަންދްރޭ އަޔޫ.

24 Nov 22:22

'64 - ޕޯޗުގަލުން ގޯލު ޖަހައި، ލީޑު ހޯދައިފި. ޕޯޗުގަލްގެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ. އެ ގޯލާއެކު ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ތަފާތު ފަސް ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި ގޯލު ޖެހި ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑު ހަދާފައި.

24 Nov 22:21

'62 - ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ރޮނާލްޑޯއަށް ގާނާގެ ސަލިސޫ ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ޕޯޗުގަލަށް ޕެނަލްޓީއެއް.

24 Nov 22:15

'57 - ފީލިކްސްއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ގާނާގެ ސޭޑޫއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

24 Nov 22:13

'56 - ޕޯޗުގަލުން ބަދަލެއް. އޮޓާވިއޯގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ވިލިއަމް ކަވާލިއޯ.

24 Nov 22:12

'55 - ގާނާގެ ނުރައްކަލެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ކުޑުސް ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ޕޯޗުގަލް ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށް.

24 Nov 22:11

'53 - ގާނާގެ ސޭޑޫ ދުރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ޕޯޗުގަލްގެ ގޯލާ އަމާޒެއް ނުވި.

24 Nov 22:07

'49 - އޮޓާވިއޯއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ގާނާ ކެޕްޓަން އަންދްރޭ އަޔޫއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

24 Nov 22:03

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

24 Nov 21:51

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އުސްއަލިތައް:

 • މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަކީ ރޮނާލްޑޯގެ ފަސްވަނަ ވޯލްޑް ކަޕް، މެޗުގެ ކުރިން އޭނާއަށް ފޯކަސް ބޮޑު
 • މެޗު ރަނގަޅަށް ފެށީ ޕޯޗުގަލުން
 • ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން، ކުދި ވަން ޓަޗް ޕާސްތަކާއެކު ޕޯޗުގަލުން އެޓޭކުތައްވެސް އުފެއްދި
 • ހާފުގެ ކުރީކޮޅުގައި ރޮނާލްޑޯއަށް ދެ ފުރުސަތެއް ލިބުނު
 • ރޮނާލްޑޯގެ ފުރަތަމަ ހަމަލާ ގާނާ ގޯލްކީޕަރު އަޓީ ޒިގީ މަތަކުރި
 • އަނެއް ހަމަލާ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ، އޭގެ އިތުރުން ފީލިކްސް ޖެހި ބޯޅަވެސް ދިޔައީ ބޭރަށް
 • ގާނާއިން މާ ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ފުރަތަމަ ހާފުގައި ނުފެނޭ
24 Nov 21:50
ވޯލްޑް ކަޕްގައި މިހާތަނަށް ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ހަތް ގޯލް ޖަހާފައި. އޭނާއަކީ ހަތަރު ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި ގޯލު ޖަހާފައިވާ ކުޅުންތެރިއެއް. ރޮނާލްޑޯ ވަނީ މީގެ ކުރިން 2006، 2010 އަދި 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕާއި 2018 ވަނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕްގައި ގޯލު ޖަހާފައި.
24 Nov 21:49

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ގާނާއަށް ޕޯޗުގަލްގެ ގޯލަށް އެއްވެސް ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލެވިފައެއް ނުވޭ. ޕޯޗުގަލް ފެނުނީ އެޓޭކުގައި ވަރުގަދަކޮށް. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ ދެ ޓީމުންކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން.

24 Nov 21:47
24 Nov 21:47

ގާނާ އިން ކުޅެމުންދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހަތަށް ޖެހި، ޑިފެންސަށް ވިސްނައި.

24 Nov 21:47

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ދެ މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

24 Nov 21:46

'45 - ކެންސެލޯއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ގާނާގެ ކުޑުސްއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

24 Nov 21:46
24 Nov 21:45

'44 - ޕޯޗުގަލަށް ފުރުސަތެއް. ކެންސެލޯ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އޮޓާވިއޯ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގާނާ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށް.

24 Nov 21:43
24 Nov 21:43

'42 - ޕޯޗުގަލަށް ފުރުސަތެއް. ގުރޭރޯ ދިން ބޯޅައިން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ރޮނާލްޑޯ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ގާނާގެ އަމާޓީ ވަނީ ބްލޮކްކޮށްފައި.

24 Nov 21:37

'36 - ޕޯޗުގަލްގެ ހަމަލާއެއް. ފީލިކްސް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން އޮޓާވިއޯ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ގާނާގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

24 Nov 21:32

'31 - ފީލިކްސް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ގާނާގެ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ރޮނާލްޑޯ ބޯޅަ ފޮނުވާލި ނަމަވެސް، ރެފްރީ ނިންމީ ރޮނާލްޑޯ ފައުލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް.

24 Nov 21:29

'28 - ޕޯޗުގަލަށް ފުރުސަތެއް. ބެނާޑޯ ސިލްވާ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ، ފީލިކްސް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ގާނާގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

24 Nov 21:25

'25 - އޮޓާވިއޯ ދިން ބޯޅަ، ގާނާގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒަށް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި.

24 Nov 21:16

މެޗުގެ ފުރަތަަމަ 15 މިނެޓުގެ ކުޅުން ނިމުނު އިރު، އެޓޭކުގައި ނުރައްކާކޮށް ފެންނަނީ ޕޯޗުގަލް. ގާނާއަށް ގޯލު ޖަހާނެ ފުރުސަތެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވޭ.

24 Nov 21:13

'13 - ޕޯޗުގަލަށް ފުރުސަތެއް. ގުރޭރޯ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ، ރޮނާލްޑޯ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ގާނާގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

24 Nov 21:12
24 Nov 21:11

'10 - ޕޯޗުގަަލަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް. ބެނާޑޯ ސިލްވާ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ރޮނާލްޑޯ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ގާނާގެ ކީޕަރު އަޓީ ޒިގީ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

24 Nov 21:06

'6 - ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ރުބެން ނެވޭސް ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ، ގާނާގެ ޑިފެންޑަރުން ބްލޮކްކޮށްފި.

24 Nov 21:05

'5 - ޕޯޗުގަލްގެ އޮޓާވިއާ، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ގާނާގެ ގޯލާ އަމާޒެއް ނުވި.

24 Nov 21:01

މެޗުގެ ކުޅުން ފަށައިފި. ކިކްއޯފް ކުރީ ޕޯޗުގަލުން.

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގެ ގްރޫޕް އެޗްގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ޕޯޗުގަލާއި ގާނާ ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން"ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

ޕޯޗުގަލަކީ ޔޫރަޕްގެ ގަދަބާރެއް. ތަރިންގެ ޓީމެއް. އެއާއެކު އެޓީމަށް އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ހުއްޓެނީ ފަސް ފަހަރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ސަބަބުން. 1966 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތިންވަނަ ޕޯޗުގަލް ހޯދި. އެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ބެލޮންޑިއޯ ހޯދި އިއުސޭބިއޯ ޑަ ސިލްވާ ފަދަ ކުޅުންތެރިން ފާހަގަވި. ލުއިސް ފީގޯ ފަދަ ތަރިންނާއެކު 2002 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ހިތްދަތި ގޮތަކަށް ޕޯޗުގަލް ކަޓައިގެން ދިޔައިރު، 2006 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ކަޕްގައި ޕޯޗުގަލުން ސެމީ ކުޅުނު.

އެފަހަރު ޕޯޗުގަލް ހަތަރުވަނަ ހޯދީ ގަދަ 16 ގައި ނެދަލޭންޑްސް ބަލިކޮށް، ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑްވެސް ބަލިކޮށްފައި. އެންމެފަހުން ރަޝިއާގައި ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕް 2018 އިން ޕޯޗުގަލް ކެޓީ ގަދަ 16 ގައި އުރުގުއާއީ އަތްދަށު ވެގެން.

އަނެއްކޮޅުން ނުކުންނަ ގާނާ، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތާރީހު އެގައުމުން ލިޔަން ފެށީ 2006 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން. އޭގެކުރިން ހަތަރު ވޯލްޑް ކަޕަކަށް ގާނާ ކޮލިފައިވި ނަމަވެސް، 1966، 1970 އަދި 1982، 1986 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ކަޕުން އެޓީމު އަމިއްލައަށް ވަކިވި. 2000ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން ގާނާގެ ފުޓުބޯޅައަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެނެސް، ޒުވާން ޖީލެއް ނެރުނު. 2006 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާއަށް ގާނާ ދިޔައީ އެންމެ ޒުވާން ޓީމާއެކުގައި. 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާއިން ގާނާ ކެޓީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އުރުގުއާއީ އަތުން. ހަތަރު ފަހަރު އެފްކޯން ކާމިޔާބުކުރި ގާނާ އެންމެފަހުން 2014 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ކަޕުން ކެޓީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން.

ހުރިހާ ފޯކަސްއެއް ރޮނާލްޑޯއަށް

 • ރޮނާލްޑޯއަކީ ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ
 • ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަނަކީވެސް ރޮނާލްޑޯ
 • ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ފަސް ފަހަރަށް ރޮނާލްޑޯ ހޯދައިފައިވޭ
 • ކެރިއަރުގައި 800 އަށްވުރެ ގިނަ ގޯލު ޖަހައި، ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 191 މެޗުން ރެކޯޑު 117 ގޯލު ޖަހައިފައި
 • މިއީ ރޮނާލްޑޯގެ ފަހު ވޯލްޑް ކަޕަށް ވުން ގާތް، އެއީ ރޮނާލްޑޯގެ އުމުރުން 37 ކަމަށްވުމުން
 • ރޮނާލްޑޯ ނުކުންނާނީ ކެރިއަރުގައި މަދުވާ ތަށި، ޓްރޮފީ ކެބިނެޓަށް އިތުރު ކުރުމަށް
 • ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުރިން ރޮނާލްޑޯގެ ކްލަބު، ޔުނައިޓެޑާ މައްސަލަ ޖެހުނު
 • މައްސަލަ ޖެހި މިހާރު ވަނީ އެއްބަސްވުންވެސް އުވާލާފައި، ރޮނާލްޑޯ ހުރީ ފްރީ އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި
 • ރޮނާލްޑޯ ނުކުންނަނީ ފަސްވަނަ ވޯލްޑް ކަޕަށް، އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ހަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގައިވެސް ގޯލު ޖަހާފައި