އައިޝަތު ނަހުލާ

ތިމާގެ ފުރާނައާ އެއްވަރަށް ދެންތިބި މީހުންގެ ފުރާނައަށްވެސް ވިސްނަވާ: މިނިސްޓަރު ނަހުލާ

"ނިޔަމި": ޝެޑިއުލްކޮށް ދަތުރު ކުރާ ފެރީތަކުގެ މައުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބޭ އެޕެއް

"އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ކުޑަކުރުމުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް އަހަރަކު 128 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވޭ"

"ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވައިލުމުގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނަން"

1

ވަން ފޮޓޯ: "މީތި ސަޅި" ކެމްޕެއިން

ވަން ފޮޓޯ : ޓެކްސީ ފޯރަމް

އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގުހެޔޮކުރުމަށް ލަސްތަކެއް އައީ ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅާއި ބަންދު އައުމުން: ނަހުލާ

2

ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރުކުރާ ބަސް ސްޓޮޕްތައް އިތުރުކޮށް، މި ހަފުތާގައި ދަތުރުތައް ފަށަނީ

1

ޓެކްސީ ބޯޑަށް ފީ ނެގުން ހުއްޓާލައިފި

ޖަމްއިއްޔާއެއް އުފައްދަވައި، ގާސިމްގެ އަނބިކަނބަލުން އިޖުތިމާއީ ހިދުމަތަށް ނުކުމެވަޑައިގެންފި

2

އިބޫ ހޮވިފައެވަނީ ހައްގު ވޯޓަކުން، އޮޅުވާލުމެއް، މަކަރެއް ނެތް: އައިޝާ