މެލޭޝިޔާ

ކޮވިޑް 19 : މެލޭޝިއާގައި މިއަދު އެކަނިވެސް 190 މީހުން ޕޮޒިޓިވް، ޔުނިވާސިޓީތައް ބަންދުކޮށް އޮންލައިން ކްލާސްތަކަށް

މެލޭޝިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރި ދިވެހި މީހާ ކޮވިޑް 19 އަށް ނެގަޓިވް

މެލޭޝިއާގައި ކޮވިޑް 19 ފެތުރުން އިތުރުވާތީ އެގައުުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން އިތުރަށް ސަމާލުުވުމަށް އެދެފި

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް މަހާތީރުގެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހިއްޔުއްދީން އައްޔަންކުރައްވައިފި

މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތީރު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

އަދުރޭގެ ދަރިފުޅު، ފައިސަލްގެ ދެމަފިރިން އައިނު ހަދަން އެމްބަސީން ހަރަދުކުރި 72،438 ރުފިޔާ ހޯދަން އަންގައިފި

މެލޭޝިއާ މަގުން އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ދިޔަ ހަތަރު ދިވެއްސަކު ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި: ފުލުހުން

އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުގައި ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ ދިވެހީން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އަނެއްކާވެސް އެދިއްޖެ

ހަތަރު ގައުމަކަށް ގުޅުމަށް އުރީދޫން ހާއްސަ އަގުތަކެއް

ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން އައުން ހުއްޓުވަން އެދި ގޮވަނީ

2

މެލޭޝިއާގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރޭތީ، އެގައުމުގައި އުޅޭ ދިވެހިން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދިއްޖެ

މެލޭޝިއާގައި އުސް އިމާރާތަކުން ވެއްޓި ދިވެހި ކުޑަ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

2
6