One Photos - fm3aqr4ivSxnlF9cWIxnXsFwF.JPG
10 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރެލީގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ZQIGTpV8yCrfXqaHSUBVBHFS3.JPG
10 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރެލީއަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހަމްމަދު މުއިއްޒު ވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 4Jh9s2YnZgX4Kc5m8Q1bETF1d.JPG
10 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރެލީގައި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުއިއްޒާއި ރަނިންމޭޓް އަދި އަނބިކަނބަލުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 2WuVcnVW1igHDGsCjLgfP9MqK.JPG
10 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރެލީގައި ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދުލްރަހީމް (އަދުރޭ) --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - zQWitW4vsNKSjGxyrdvvYnDxt.JPG
10 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރެލީގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - IrjhUiXBQeJ6c6KKm5wG7FmUK.JPG
10 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރެލީގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - NOIQwbetq13aCysMkdGvmTLqC.JPG
10 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރެލީގައި ރަނިންމޭޓް ހުސެން މުހައްމަދު ލަތީފް (ސެމްބެ) ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Agmjk2U1zEis4utzzMlyjtl3B.JPG
10 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރެލީގައި ރަނިންމޭޓް ހުސެން މުހައްމަދު ލަތީފް (ސެމްބެ) ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 2ugpZUThO3Vrk0s95oLcClSOK.JPG
10 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރެލީގައި ރަނިންމޭޓް ހުސެން މުހައްމަދު ލަތީފް (ސެމްބެ) ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 8hXiAAba83m56liuE8VocCY1h.JPG
10 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރެލީގައި ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދުއްރަހީމް (އަދުރޭ) ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - yva37GFeackCPRjsz4Bbsy1z7.JPG
10 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރެލީގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - n62bHFQNJfDr52YpjlHeRzhRs.JPG
10 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރެލީގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަދި ރަނިންމޭޓް ހުސެން މުހައްމަދު ލަތީފް (ސެމްބެ) --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - wYU0QRHcSBgOKD6jkyVNq0xWL.JPG
10 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރެލީގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - jKyL9MBG7UhX54l0df7CuxKJx.JPG
10 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރެލީގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން