Close
ޚަބަރު

ބޯޓުގެ މައްސަލައިގައި ކައިޒީން، ބައްޕަ ގޮވައިގެން ހައިކޯޓަށް

މުހައްމަދު އިޝާން

މަޝްހޫރު މޮޑެލެއް ކަމަށްވާ ފާތިމަތު ޒަޔާން އިބްރާހީމް (ކައިޒީން)، އޭނާގެ ބައްޕަ އިބްރާހީމް އަލިފުޅާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ކައިޒީން އެދުނު ގޮތަށް އަމުރު ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް، ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު އިސްތިއުނާފު ކޮށްފިއެވެ.

ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެ މައްސަލަ އަދި އެ ކޯޓުން ބަލައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓަށް ކައިޒީން، އޭނާގެ ބައްޕައާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ "މިހިރީ 5" ބޯޓު ގަތުމަށް އޭނާގެ ބައްޕައަށް 3،600،000 ރުފިޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ބޯޓު ގަތުމަށްފަހު ބޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީ އޭނާގެ ބައްޕަގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ރަޖިސްޓްރީން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ރުހުން ނެތި ކަމަށް ކައިޒީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ބޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީ އޭނާގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް ދިނުމަށް ބައްޕަގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް ދިނުމަށް ކައިޒީން ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ބައިވެރިން ހިމެނޭ ގޮތަށް މެނުވީ ބޯޓުގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުކުރުމަށާއި ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން އަދި އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ބޯޓުގެ މުއާމަލާތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، އެފަދަ މުއާމަލާތެއް ތަންފީޒު ނުކުރުމަށްވެސް ކައިޒީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެ މައްސަަލައިގައި ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ބޯޓު ގަތުމުގެ ފައިސާ ދެއްކީ ކައިޒީންކަން ސާބިތުކުރަން ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބޯޓު ގަތުމަށް ފައިސާ ދިން ކަމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ އިންކާރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މިއީ ކައިޒީންގެ ހައްގު ހިމެނޭ މައްސަލައެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގިގެންދާ ކަމަށް އަމުރުގައިވެއެވެ. އަމުރުގައި އިތުރަށް ވަނީ ކައިޒީން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ވަގުތީ އަމުރު ނެރެނުދީފިނަމަ، އޭނާއަށް އިއާދަ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ އިހުތިމާލު އޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ނުނިމެނީސް ބޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމަށް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ވެސް ކައިޒީންއަށް އިއާދަ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކަމަށެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ކައިޒީން އެދުނު ގޮތަށް އެ އަމުރުތައް ނެރެދީފައެވެ.

އެފަހުން މިދިޔަ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން އެ މައްސަލައިގައި ކުރި ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ކައިޒީން ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދުނު ކަންކަމަކީ ކައިޒީން އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި ވެސް ހުރި ކަންކަމަށް ވާތީ އާއި އަދި ކައިޒީން ހުށަހެޅި ބައެއް ކަންކަމަށް މީގެ ކުރިން ވެސް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައި ވުމުން އިތުރު އަމުރެއް ނެރެވޭނެ ގާނޫނީ ހުއްޖަތެއް ނެތް ކަމަށެވެ.