ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022

ވޯލްޑް ކަޕް: ސައުދީ އަރަބިއާ 1-2 މެކްސިކޯ (ފުލްޓައިމް)

01 Dec 02:23

މެޗުގެ އުސްއަލިތައް

 • މެޗު ވަރުގަދަކޮށް ފެށީ މެކްސިކޯން
 • އެޓީމުން ފުރަތަމަ ކޮޅު ހަމަލާތައް އުފެއްދި
 • ވޭގާއާއި ޗާވޭސްގެ ހަމަލާތައްވެސް މަތަކުރީ ސައުދީ ކީޕަރު އަލް އޮވައިސް
 • އޭގެ ފަހުންވެސް މެކްސިކޯ ނުރައްކާ ކުރި
 • ޕިނޭޑާގެ ދެ ހަމަލާއެއް ފެނުނު، އެ ދެހަމަލާވެސް ވީ ބްލޮކް
 • ދެވަނަ ހާފް ފަށައި، މެކްސިކޯން ފުލުފުލުގައި ދެ ގޯލު ޖެހި
 • އެ ގޯލްތައް ޖެހީ ހެންރީ މާޓިންއާއި ޗާވޭސް
 • ޗާވޭސް މެޗުގައި ޖެހި ހިތްގައިމު ގޯލެއް، އެއީ ހިލޭ ޖެހުމަކުން
 • މެކްސިކޯން އިތުރު ގޯލަކަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރި، އެއީ ގަދަ 16 ގެ އުންމީދުގައި
 • އޮފްސައިޑް ދެ ބޯޅައެއްގައިވެސް ގޯލު ތެރެއަށް ބޯޅަ ވައްދާލި
 • އޭގެފަހުން ޗާވޭސްއާއި ޕިނޭޑާގެ ހަމަލާތައްވެސް ފެނުނީ ނުރައްކާކޮށް
 • މެކްސިކޯ އެއްކޮށް އެޓޭކްގައި ތިއްބާ ސައުދީގެ ގޯލު ޖެހީ ދައުސާރީ
 • އެ ގޯލު ފެނުނީ ފަހު މިނެޓުގައި
 • 1994 ވަނަ އަހަރަށްފަހު މެކްސިކޯއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގަދަ 16 ގެއްލުނު
 • ގްރޫޕް ސީގެ އެއްވަނައަކީ އާޖެންޓީނާ، ދެވަނަ ލިބުނީ ޕޮލެންޑަށް
01 Dec 02:01

މެޗުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. މެކްސިކޯއިން 2-1 އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް، ދެޓީމަށް ވަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން އަލްވަދާއުކިޔަން ޖެހިފައި.

01 Dec 02:00

މެކްސިކޯއަށް މާޔޫސީ ގޯލެއް. ސައުދީން ގޯލު ޖެހީ ކައުންޓާ އެޓޭކެގައި.

01 Dec 01:58

'90+6 ' ސައުދީން ގޯލު ޖަހައި ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި. ގޯލު ޖެހީ އަލް ދައުސާރީ.

01 Dec 01:54

'90+1 - އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ހަތް މިނެޓް ދައްކައިފި.

01 Dec 01:51

'88 - މެކްސިކޯން އަނެއްކާވެސް ބޯޅަ ގޯލަށް ވައްދާލައިފި. އަންޓޫނާ ކުރިއަށް ޖެހި ބޯޅަ ގޯލަށް ވައްދާލި ނަމަވެސް ރެފްރީ ނިންމީ އެ ބޯޅަށް މަސައްކަތް ކުރި އިރު، އަންޓޫނާ ސައިޑް ކަމަށް.

01 Dec 01:48

މި ގްރޫޕުގައި ކުޅޭ އަނެއް މެޗުގައި ބައްދަލުކުރަނީ އާޖެންޓީނާއާއި ޕޮލެންޑް. އެ މެޗުގައި 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މިވަގުތު ކުރީގައި އޮތީ އާޖެންޓީނާ. މިހާރު އޮތް ގޮތުން އަދިވެސް ގަދަ 16 ގެ ފުރުސަތު އޮތީ ޕޮލެންޑަށް. ޕޮއިންޓް ތާވަލުގައި ހުރިހާ ގޮތަކުން ޕޮލެންޑާއި މެކްސިކޯ އެއްވަރު. ޕޮލެންޑް ދެވަނައިގައި އޮތީ ފެއާ ޕްލޭ ރެކޯޑަށް ބަލައިގެން. މެކްސިކޯއަށް ބޭނުންވަނީ ގޯލެއް.

01 Dec 01:45
01 Dec 01:42

'78 - އަނެއްކާވެސް މެކްސިކޯއަށް ފުރުސަތެއް. އަންޓޫނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ބޭރަށް ދިޔައީ ބްލޮކް ވެގެން.

01 Dec 01:40

'77 - މެކްސިކޯއަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް. ޕިނޭޑާ މެދުތެރެއިން ގޯލުގެ ކަނަށް އަމާޒުކޮށްލަން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލުގެ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށް.

01 Dec 01:39

'74 - އަނެއްކަވެސް ޗާވޭޒްގެ ނުރައްކާތެރި ހިލޭ ޖެހުމެއް. މިފަހަރު އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ މަތަކުރީ ސައުދީ ކީޕަރު އޮވައިސް.

01 Dec 01:33

'70 - މެކްސިކޯއަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. މާޓިންއަށް ހުސްކޮށް ފޮނުވާލަން ލިބުނު ބޯޅައިގައި އޭނާ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ ދިޔައީ މާ މަތިން ބޭރަށް. ބަލާލާފައި ގޯލު ތެރެއަށް މަޑުމަޑުން އަމާޒުކޮށްލުމަށްވެސް ފުރުސަތު އޮތް.

01 Dec 01:25
ގްރޫޕް ސީގެ ތާވަލު އޮތް ގޮތުން، މެކްސިކޯ އަދިވެސް އޮތީ ތިންވަނަ މަގާމުގައި. އާޖެންޓީނާ މިވަގުތު އެއްވަނައިގައި އޮތް އިރު، ދެވަނައިގައި ޕޮލެންޑް އޮތީ މެކްސިކޯއަށްވުރެ ފައިދާ އެއް ގޯލް އިތުރަށް ހޯދާފައި އޮތުމުން. އާޖެންޓީނާ ޕޮލެންޑް ކޮޅަށް އިތުރު ގޯލެއް ޖެހިޔަސް، އަދި މެކްސިކޯއަށް އިތުރު ގޯލެއް ޖެހުނަސް މެކްސިކޯއަށް ގަދަ 16ގެ އުންމީދު ބޮޑުވާނެ.
01 Dec 01:20

'56 - މެކްސިކޯން އަނެއްކާވެސް ބޯޅަ ގޯލު ތެރެއަށް ވައްދާލައިފި. އެކަމަކު ރެފްރީ ނިންމީ އޮފްސައިޑް ކަމަށް. ލޮޒާނޯ ވަން ޓު ވަންއެއް ހަދައި ޖެހި ބޯޅަ ގޯލަށް ވައްދާލި ނަމަވެސް ލައިންސްމަން އޮތީ އޮފްސައިޑަށް ދިދަ ނަގާފައި.

01 Dec 01:16

'52- މެކްސިކޯން ދެވަނަ ގޯލެއް ޖަހައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފި. އެ ގޯލަކީ ޗާވޭސް ހާފުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުން ފޮނުވާލި ހިތްގައިމު ހިލޭ ޖެހުމަކުން ވައްދާލި ގޯލެއް. މިހާތަނަށް ވޯލްޑް ކަޕްގައި ފެނިގެން ދިޔަ އެންމެ ރީތި އެއް ގޯލު.

01 Dec 01:13

މެކްސިކޯ ގޯލު ޖެހީ ކޯނަރަކުން މޮންޓޭސް ބޮލުގައި ޖެހިފައި ދިޔަ ބޯޅައަށް އަރައި، މާޓިން ފައިން ގޯލަށް ވައްދާލި ބޯޅައިން.

01 Dec 01:10

'46 - މެކްސިކޯ ގޯލު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފި. ގޯލު ޖަހައިދިނީ ހެންރީ މާޓިން.

01 Dec 01:09

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

01 Dec 01:03

ފުރަތަމަ ހާފްގެ އުސްއަލިތައް

 • މެޗު ވަރުގަދަކޮށް ފެށީ މެކްސިކޯން
 • އެޓީމުން ފުރަތަމަ ކޮޅު ހަމަލާތައް އުފެއްދި
 • ވޭގާއާއި ޗާވޭސްގެ ހަމަލާތައްވެސް މަތަކުރީ ސައުދީ ކީޕަރު އަލް އޮވައިސް
 • އޭގެ ފަހުންވެސް މެކްސިކޯ ނުރައްކާ ކުރި
 • ޕިނޭޑާގެ ދެ ހަމަލާއެއް ފެނުނު، އެ ދެހަމަލާވެސް ވީ ބްލޮކް
01 Dec 00:55

ފުރަތަމަ ހާފްގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި.

01 Dec 00:50

'45 - ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ހަ މިނެޓް ދައްކައިފި.

01 Dec 00:47

މެކްސިކޯއިން މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދައި ކުޅެމުންދާ އިރު، މި ހާފްގައި ސައުދީން ވަނީ ވަރުގަދައަށް ޑިފެންސް ކޮށްފައި. ހާއްސަކޮށް ގޯލްކީޕަރުގެ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދޭ.

01 Dec 00:39

'25 - ސައުދީގެ އަލް ހަސަނަށް ރީނދޫ ކާޑު. އޭނާއަށް ކާޑު ދެއްކީ ޗާވޭޒްއަށް ކުރި ފައުލަކަށް. މެކްސިކޯ ދަނީ ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ހަމަލާއަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން.

01 Dec 00:30

'27 - މެކްސިކޯއަށް ފުލުފުލުގައި ދެ ފުރުސަތެއް. ފުރަތަމަ ހަމަލާގައި ޕިނޭޑާ އޭރިއާ ތެރެއިން ޖެހި ބޯޅަ ކީޕަރު އަލް އޮވައިސް އަތަށް ދިޔައީ އަލް އަމްރީއާއި ޓަމްބަކްޓީ ވެއްޓިގަނެ އެޅި ބްލޮކްގައި ޖެހިފައި. އޭގެ ދެމިނެޓް ފަހުން ހުރަސްވި ބޯޅައެއްގައި ޕިނޭޑާ ބޮލުން ޖެހުމުން ބޭރަށް ދިޔައީ ޑިފެންޑަރު ފައިގައި ޖެހިފައި.

01 Dec 00:21
01 Dec 00:19

'15 - މެކްސިކޯގެ އަލްވަރޭޒަށް ރީނދޫ ކާޑު. ރެފްރީ އޭނާއަށް ކާޑު ދެއްކީ ސައުދީގެ ޓަމްބަކްޓީއަށް ކުރި ފައުލަކަށް.

01 Dec 00:13
01 Dec 00:12

'8 - ސައުދީގެ ފުރަތަމަ ހަމަލާ. ކުރިއަށް ޖެހި ސައުދީން ތަނަވަސްކުރި ފުރުސަތުގައި ކަނޯ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ހުރަސްދަނޑި މަތިން ބޭރަށް.

01 Dec 00:10

'7 - މެކްސިކޯގެ ހަމަލާއެއް. ގަލާޑޯ އަރިމަތިން ނެގި ހުރަސް މާޓިން ފައިގައި ޖައްސާ ގޯލަށް ފޮނުވާލުން ސައުދީ ކީޕަރު އަލް އޮވައިސް ވަނީ މަތަކޮށް ބޭރުކޮށްލާފައި.

01 Dec 00:09

'6 - ސައުދީގެ އަލް ދައުސޭއީއަށް އަނިޔާވެ ފަރުވާ ދެނީ. އޭނާއަށް އަނިޔާވީ މަތިން އައި ބޯޅައަކަށް ފުއްމައިގެން އަރާ ޖައްސަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ވެއްޓި ދަނޑުމަތީގައި ބާރަށް ޖެހުމުން.

މެޗަށް ލުސައިލް އައިކަނިސް ސްޓޭޑިއަމް ފުރިފައި އޮތް އިރު، ގިނައީ ސައުދީ ސަޕޯޓަރުން. ހަބަރުތައް ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެގައުމުގެ 50،000 އަށްވުރެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވަން.

01 Dec 00:05

3' - ސައުދީ ގޯލްކީޕަރު އަލް އޮވައިސްގެ މޮޅު ސޭވެއް. ކުރިއަށް ދުއްވާލި ބޯޅައިގައި މެކްސިކޯގެ ވޭގާ ހުސްކޮށް އަރައި ފޮނުވާލި ބޯޅައަށް ނުކުމެ މަތަކުރީ އަލް އޮވައިސް.

01 Dec 00:03

'2 - މެކްސިކޯގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް. ޗާވޭސް ދުރުން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލުގެ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށް.

01 Dec 00:01

މެޗުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގެ ގްރޫޕް ސީގެ ހަވަނަ މެޗުގައި ސައުދީ އަރަބިއާއާއި މެކްސިކޯ ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން"ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

މެޗަށް ނުކުންނަ އިރު ދެޓީމަށްވެސް ފުރުސަތު އެބައޮތް. ސައުދީއަށް ފުރުސަތު ބޮޑު. ސައުދީ ޖެހެނީ މޮޅެއް ހޯދަން. އަނެއްކޮޅުން މެކްސިކޯއަށް އޮތީ އުނދަގޫ މަގެއް. ގަދަ 16 އަށް ޔަގީންކަމާއެކު ދާންވެސް މެކްސިކޯއަށް ހަތަރު ގޯލަށްވުރެ ބޮޑު ފަރަގަކުން މޮޅުވާން ޖެހޭ. އެ ހާލަތަށް މާޓިނޯ ބުނީ އެއީ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ކުރެވެން ނެތް ހާލަތެއް ކަމަށާއި، ކޮންމެހެންވެސް އޮތީ މޮޅުވުން ކަމަށް.

ދެގައުމުގެ ކުރިމަތިލުންތަކަށް ނަޒަރެއް

 • މީގެ ކުރިން ސައުދީއާއި މެކްސިކޯ ފަސް މެޗެއްގައި ކުޅުނު
 • އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު މެޗުން މޮޅުވީ މެކްސިކޯ، އަނެއް މެޗު ވީ އެއްވަރު
 • ސައުދީއަށް އަދި މެކްސިކޯ ބަލިކުރެވިފައެއް ނުވޭ
 • މީގެ ކުރިން ދެގައުމުން ކޮންފެޑަރޭޝަންސް ކަޕްގައި ވާދަކުރި، އެއީ 1995 ވަނަ އަހަރާއި 1999 ވަނަ އަހަރު
 • އެންމެފަހުން ކުޅުނު މެޗަކީވެސް 1999 ވަނަ އަހަރު ކޮންފެޑަރޭޝަންސް ކަޕްގައި ކުޅުނު މެޗު
 • އެ މެޗުން 5-1 އިން ކާމިޔާބުކުރީ މެކްސިކޯ