ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022

ވޯލްޑް ކަޕް: ގަތަރު 1-3 ސެނެގާލް (ފުލްޓައިމް)

25 Nov 20:08

މެޗުގެ އުސްއަލިތައް:

 • މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ހަމަލާތައް ފެނުނީ މަދުން
 • ފުރަތަމަ 10 ވަރަކަށް މިނެޓުން ފެށިގެން ސެނެގާލުން ކޮންޓްރޯލް ހޯދި
 • ސެނެގާލުން ހަަމަލާތައް މަދު ނަމަވެސް އެޓީމުން ދިޔައީ ގޯލަކަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން
 • ސެނެގާލުން ލީޑު ނެގީ ހާފު ނިމެން ދަނިކޮށް
 • އެ ގޯލަކީ ގަތަރުގެ ޑިފެންސްގެ ގޯހެއްގެ ބޭނުން ހިފައި، ބޫލާ ޑިއާ ޖެހި ގޯލެެއް
 • ދެވަނަ ހާފުވެސް ސެނެގާލުން ފެށީ ގޯލަކުން، އެ ގޯލު ޖެހީ ފަމަރާ ދިއެދިއޫ
 • އެ ގޯލަށްފަހު ވަގުތު ކޮޅަކަށް ގަތަރު ނުރައްކާ ކުރި
 • މެންޑީގެ މޮޅު ދެ ސޭވެއް ފެނުނު އިރު، ގަތަރުން ގޯލެއް ޖަހައި އުންމީދު ހޯދި
 • މުހައްމަދު މުންތާރީ އެ ގޯލު ޖެހި އިރު، ގަތަރަށް އުންމީދު ލިބުނު
 • އެހެން ނަމަވެސް ސެނެގާލްގެ ބަމްބާ ޑިއެންގް ޖެހި ތިންވަނަ ގޯލާއެކު ސެނެގާލުން ދިރުން ހޯދި
 • ގަތަރަށް ދެން އޮތީ ވަރަށް ހަނި ފުރުސަތެއް، އަމިއްލަ ބާރެއް ނެތް
 • ސެނެގާލަށް ފަހު މެޗުގައި އޮތީ އެކުއެޑޯ، ގަތަރުން ދެން ނުކުންނާނީ ނެދަލޭންޑްސް
25 Nov 20:00

މެޗުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ސެނެގާލް ކުރީގައި އޮވެގެން. މުބާރާތުގައި ކުރިއަށްދިއުމަށް ގަތަރަށް ދެން އޮތީ ވަރަށް ހަނި ފުރުސަތެއް،

25 Nov 19:58

'90+4 - ގަތަރުގެ ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން އަލްމޮއެޒް އަލީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސެނެގާލްގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

25 Nov 19:57

ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ހަ މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

25 Nov 19:54

'90 - ބަމްބާ ޑިއެންގްއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ގަތަރުގެ އާސިމް މަޑިބޯއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

25 Nov 19:52

'88 - ގަތަރުގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް. ހިލޭ ޖެހުމުން އަބްދުލްއަޒީޒް ހާތެމް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން އަބްދުލްކާރިމް ހަސަން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ ދިޔައީ ސެނެގާލް ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށް.

25 Nov 19:51

'87 - އިސްމާއިލް މުހައްމަދަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ސެނެގާލްގެ ޕަތޭ ސީސްއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް، ނުރައްކާ ހިސާބަކުން ގަތަރަށް ހިލޭ ޖެހުމެއް.

25 Nov 19:48

'84 - ސެނެގާލުން ގޯލެއް ޖަހައި، އަނެއްކާވެސް ލީޑު ފުޅާކޮށްފި. އިލިމަން އެންޑިއާޔޭ ދިން ބޯޅައަކުން ގަތަރު ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ސެނެގާލަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ހާފުގައި ކުޅެން ނުކުތް ބަމްބާ ޑިއެންގް.

25 Nov 19:46

'83 - ގަތަރުން އިތުރު ދެ ބަދަލު. ހޮމާމް އަހުމަދުގެ ބަދަލުގައި ތާރެކް ސަލްމާން އަދި ޕެޑްރޯ މިގެލްގެ ބަދަލުގައި މުހައްމަދު ވާދް.

25 Nov 19:42

'77 - ގަތަރުން ގޯލެއް ޖަހައި، ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި. އިސްމާއިލް މުހައްމަދު ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ގަތަރަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ހާފުގައި ކުޅެން ނުކުތް މުހައްމަދު މުންތާރީ.

25 Nov 19:39

'75 - ސެނެގާލުން ދެ ބަދަލެއް. އިސްމާއިލާ ސާގެ ބަދަލުގައި އިލިމަން އެންޑިއާޔޭ، އަދި ޑިއެދިއޫގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ބަމްބާ ޑިއެންގް.

25 Nov 19:38

'75 - ގަތަރުން ބަދަލެއް. ކެޕްޓަން ހަސަން އަލް ހޭޑޯސްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ މުހައްމަދު މުންތާރީ.

25 Nov 19:32

'69 - ގަތަރުން ބަދަލެއް. ކަރިމް ބުޑިއާފްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އަބްދުލްއަޒީޒް ހާތެމް.

25 Nov 19:30

'67 - ސެނެގާލްގެ ކީޕަރު އެޑުއާޑް މެންޑީގެ މޮޅު ސޭވްއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ، ގަތަރުގެ އިސްމާއިލް މުހައްމަދު ފޮނުވާލި ހަމަލާ، މެންޑީ ވަނީ ހުޝިޔާރުކަމާއެކު މަތަކޮށްފައި.

25 Nov 19:28

'65 - ސެނެގާލުން ބަދަލެއް. ޑިއާޓާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ޕަތޭ ސީސް.

25 Nov 19:27

'64 - ގަތަރަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. އަލްމޮއެޒް އަލީ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޕެޑްރޯ މިގޭލް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސެނެގާލްގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

25 Nov 19:26

'63 - ގަތަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް. އަކްރަމް އަފީފް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އަލްމޮއެޒް އަލީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސެނެގާލްގެ ކީޕަރު އެޑުއާޑް މެންޑީ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

25 Nov 19:24

'61 - ގަތަރުގެ ނުރައްކަލެއް. އަބްދުލްކާރިމް ހަސަން ދުރުން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ ދިޔައީ ސެނެގާލް ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށް.

25 Nov 19:21
25 Nov 19:20

'55 - ގަތަރަށް ފުރުސަތެއް. އަކްރަމް އަފީފް ނަގައިދިން ހިލޭ ޖެހުމުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އަބްދުލްކާރިމް ހަސަން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ބްލޮކްވެފައިވަނީ ސެނެގާލް ގޯލު ކުރިމަތީ ހުރި ގަތަރުގެ އަލްމޮއެޒް އަލީގެ ގައިގައި ޖެހި.

25 Nov 19:18

'54 - އިސްމާއިލް މުހައްމަދަށް ސެނެގާލްގެ އިސްމާއިލް ޖެކޮބްސް ކުރި އިތުރު ފައުލަކާ ގުޅިގެން ގަތަރަށް ހިލޭ ޖެހުމެއް.

25 Nov 19:16

'52 - އިސްމާއިލް މުހައްމަދަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ސެނެގާލްގެ އިސްމާއިލް ޖެކޮބްސްއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

25 Nov 19:14

'48 - ސެނެގާލުން އިތުރު ގޯލެއް ޖަހައި، ލީޑު ފުޅާކޮށްފި. އިސްމާއިލް ޖެކޮބްސް ނަގައިދިން ކޯނަރަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ސެނެގާލަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފަމަރާ ދިއެދިއޫ.

25 Nov 19:11
25 Nov 19:11

ގްރޫޕް އޭގެ ފުރުސަތު އޮތް ގޮތް

 • ސެނެގާލުން ގަތަރު ބަލިކޮށް، ނެދަލޭންޑްސްއިން އެކުއެޑޯ ބަލުކޮށްފިނަމަ ނެދަލޭންޑްސް ކޮލިފައިވާނެ
 • އެ ހާލަތުގައި ގަތަރު މުބާރާތުން ކަޓާނެ
 • ހަމައެގޮތަށް އެކުއެޑޯ ނެދަލޭންޑްސް ބަލިކޮށް، ގަތަރުން ސެނެގާލް ބަލިކޮށްފިނަމަ އެކުއެޑޯ ގަދަ 16 އަށް ދާނެ
 • އޭރުން ގަތަރާއި ނެދަލޭންޑްސް ކުޅޭ ފަހު މެޗު ވާނީ ގަދަ 16އަށް ދާން ގަދަ ހިފުމަކަށް
 • ނެދަލޭންޑްސްއާއި އެކުއެޑޯ މެޗު އެއްވަރު ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައިވެސް ގަތަރާއި ސެނެގާލް މެޗުން ބަލިވާ ޓީމު ކަޓާނެ
 • ގަތަރާއި ސެނެގާލް މެޗު، އަދި މިރޭ ފަހުން ނެދަލޭންޑްސްއާއި އެކުއެޑޯ މެޗުވެސް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ، ފަހު ދެމެޗަށްދާއިރު، ހުރިހާ ޓީމަކަށްވެސް ފުރުސަތު އޮންނާނެ
25 Nov 19:09

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

25 Nov 18:55

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އުސްއަލިތައް:

 • މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ހަމަލާތައް ފެނުނީ މަދުން
 • ފުރަތަމަ 10 ވަރަކަށް މިނެޓުން ފެށިގެން ސެނެގާލުން ކޮންޓްރޯލް ހޯދި
 • ސެނެގާލުން ހަަމަލާތައް މަދު ނަމަވެސް އެޓީމުން ދިޔައީ ގޯލަކަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން
 • ސެނެގާލުން ލީޑު ނެގީ ހާފު ނިމެން ދަނިކޮށް
 • އެ ގޯލަކީ ގަތަރުގެ ޑިފެންސްގެ ގޯހެއްގެ ބޭނުން ހިފައި، ބޫލާ ޑިއާ ޖެހި ގޯލެެއް
25 Nov 18:53

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ސެނެގާލް ކުރީގައި އޮވެގެން.

25 Nov 18:47

'45+2 - ޔޫސުފް ސަބާލީއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ހޮމާމް އަހުމަދަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

25 Nov 18:45

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ހަތް މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

25 Nov 18:42

'41 - ސެނެގާލުން ގޯލު ޖަހައި، ލީޑު ހޯދައިފި. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ގަތަރުގެ ބޫލެމް ކޫކީއަށް ރަނގަޅަށް ބޯޅަ ދިފާއުނުކުރެވުމުން ލިބުނު ފުރުސަތުން ސެނެގާލަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބޫލާ ޑިއާ.

25 Nov 18:37
25 Nov 18:36

'34 - ސެނެގާލްގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ގަތަރުގެ އަކްރަމް އަފީފަށް ރަނގަޅު ބޯޅައެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލުމުގެ ކުރިން ސެނެގާލްގެ އިސްމާއިލާ ސާ ވަނީ އޭނާއަށް ހުރަސް އަޅާފައި. އަކްރަމް އަފީފަށް ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އިސްމާއިލާ ސާ ފައުލުކުރި ކަމަށްބުނެ ގަތަރު ކުޅުންތެރިން އެޕީލް ވެސް ކުރި. ނަމަވެސް ރެފްރީ ނިންމީ ޕެނަލްޓީއެއް ނޫން ކަމަށް.

25 Nov 18:32

'31 - ގަތަރުގެ ހޮމާމް އަހުމަދަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ސެނެގާލްގެ ބޫލާ ޑިއާއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

25 Nov 18:32

'30 - ސެނެގާލް ކީޕަރު މެންޑީ ދިން ރީތި ބޯޅަ، އިސްމާއިލާ ސާއަށް ލިބުމުގެ ކުރިން ގަތަރުގެ ކީޕަރު މެޝާލް ބާޝަމް ކުރިއަށް ނުކުމެ ދިފާއުކޮށްފި.

25 Nov 18:29

'30 - ސެނެގާލްގެ ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ސަބަލީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގަތަރު ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށް.

25 Nov 18:27

'26 - ގަތަރުގެ އަބްދުލްކާރިމް ހަސަން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ސެނެގާލްގެ އިސްމާއިލާ ގޭގެ ފައިގައި ޖެހި ބޭރުވި ނަމަވެސް، ރެފްރީ ގަތަރަށް ކޯނަރެއް ނުދިން.

25 Nov 18:25

'23 - ސެނެގާލްގެ ނުރައްކަލެއް. ކްރެޕިން ޑިއާޓާ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން އިދްރީސާ ގޭ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގަތަރު ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށް.

25 Nov 18:20

'20 - ބޫލާ ޑިއާއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ގަތަރުގެ އިސްމާއިލް މުހައްމަދަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

25 Nov 18:18

'17 - ސެނެގާލްގެ ނުރައްކަލެއް. ކޯނަރެއްގެ ތެރެއިން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ ބޫލާ ޑިއާ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ގަތަރުގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ. އެ ބޯޅައަށް ގަތަރުގެ ކީޕަރު މެޝާލް ބާޝަމް ވެސް މަސައްކަތްކުރި.

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގެ ގްރޫޕް އޭގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި ހޯސްޓް ގަތަރާއި ސެނެގާލް ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން"ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

މި މެޗަށް ނުކުންނަ އިރު، ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ދެޓީމުންވެސް ފުރަތަމަ ކުޅުނު މެޗުން އޮތީ ބަލިވެފައި. އެހެންކަމުން ގަދަ 16 ގެ އުންމީދު ދަމަހައްޓަން ދެޓީމަށްވެސް މޮޅެއް މަޖުބޫރު. ގަތަރުން މުބާރާތް ހުޅުވި މެޗުގައި އެކުއެޑޯ އަތުން ބަލިވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން. ސެނެގާލުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވީ ނެދަލޭންޑްސް އަތުން. ސެނެގާލަކީ އެންމެފަހުގެ އެފްރިކާ ޗެމްޕިއަނުން، އަދި ގަތަރަކީ މިވަގުތު އޭޝިއާގެ ޗެމްޕިއަނުންވެސްމެ. މިއީ ޗެމްޕިއަނުންގެ ކުރިމަތިލުމެއް.

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސެނެގާލް ގޯލްކީޕަރު މެންޑީގެ ގޯސްތަކެއް، ކޯޗު ބުނަނީ އިތުބާރުކުރާ ކަމަށް

ނެދާލޭންޑްސްއާއި ސެނެގާލް ވާދަކުރި މެޗުގައި ނެދަލޭންޑްސްގެ ގޯލުތައް ޖެހީ ކޯޑީ ގަކްޕޯ އާއި ޑޭވީ ކްލާސަން. އެ ދެ ގޯލުގައިވެސް ޗެލްސީގެ ގޯލްކީޕަރު މެންޑީގެ ގޯސްތައް ފާހަގަވި.

މެންޑީ މިފަހަރު ވޯލްޑް ކަޕާ ކުރިމަތިލީވެސް ކްލަބު ފުޓުބޯޅައިގައި މާޔޫސްވެފައި ހުރެގެން. ޗެލްސީއާއެކު ސީޒަން ފެށީވެސް ދަށް ފޯމެއްގައި. އެއާއެކު ޗެލްސީއަށް އަލަށް ގެންދިޔަ ކޯޗު، ގްރަހަމް ޕޮޓާ ވަނީ އެއް ނަންބަރު ގޯލްކީޕަރެއްގެ ގޮތުގައި ސްޕެއިންގެ ކެޕާ އަރީޒާބަލާގާ ގޯލުގައި ބޭނުންކުރަން ފަށާފައި. މެންޑީގެ ފޯމު މިހާރު ދަށްކޮށް ފެނުނު ނަމަވެސް އޭނާއަކީ 2021 ވަނަ އަހަރު ޗެލްސީން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އުފުލައިލުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާކުރި ގޯލްކީޕަރު. ސެނެގާލުން އެފްކޯން ނެގި އިރުވެސް މެންޑީގެ ފުރިހަމަ ކުޅުން ފެނިގެން ދިޔަ.

އެހެންކަމުން ކޯޗު އަލިއޯ ސީސޭ ބުނެފައި ވަނީ މަޖުބޫރު މެޗަށްވެސް މެންޑީއަށް އިތުބާރުކުރާނެ ކަމަށް.

ގަތަރަށް ސަޕޯޓަރުންނަށް ޖަވާބުދޭން ޖެހިފައި

ގަތަރުން ވޯލްޑް ކަޕަށް ތައްޔާރުކުރީ ހާއްސަ ޓީމެއް. އެއީ ބޮޑު ފުޓުބޯޅަ ޕްރޮޖެކްޓެއް. އެ ޓީމުން އޭޝިއަން ކަޕް ނެގީވެސް އުންމީދު ގެނެސްދެމުން. އެކި ގައުމުތަކަށް އުފަން ކުޅުންތެރިންނާވެސް އެކު، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ވޯލްޑް ކަޕަށް ތައްޔާރުކުރި ޓީމަށް ސަޕޯޓަރުންގެ އުންމީދުތައް އޮތީ ބޮޑުކޮށް. އެހެންކަމުން ފުރަތަމަ ދެމެޗުން ބަލިވެ ކަޓައިގެން ދިޔުމަކީ މާޔޫސް ކަމަކަށް ވާނެ.

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ގަތަރު ބަލިވެގެން ދިޔަ އިރު، ސަޕޯޓަރުން މެޗު ނުނިމެނީސް ސްޓޭޑިއަމް ދޫކޮށް ދިޔަތަން ފެނިފައިވޭ. ކޯޗު ފެލިކްސް ސަންޗޭޒް ބުނީ ޓީމުން އެނބުރި އަންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، މިއަދުގެ މެޗުގައި އެކަން ފެންނާނެ ކަމަށް.