ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022

ވޯލްޑް ކަޕް: ބްރެޒިލް 2-0 ސާބިއާ (ފުލްޓައިމް)

25 Nov 02:03

މެޗުގެ އުސްއަލިތައް:

 • މެޗު ވަރުގަދަކޮށް ފެށީ ބްރެޒިލުން، ފެވަރިޓުން ގޮތުގައި ނުކުތީވެސް ބްރެޒިލް
 • އެޓޭކިން ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތިބި ބްރެޒިލުން ހާފު ޑޮމިނޭޓްކޮށް ހަމަލާ އުފެއްފި
 • ކުރީކޮޅުގައި ނޭމާއާއި ވިނީޝިއަސް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރި ހަމަލާތައް ކާމިޔާބެއް ނުވި
 • ރަފީނިއާއަށް ހުސްކޮށް ލިބުނު ފުރުސަތުގައި ފޮނުވާލި ހަމަލާގައި މާ ބޮޑު ބާރެއް ނެތް
 • ކަސަމޭރޯ ދުރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާވެސް ދިޔައީ ސާބިއާ ގޯލްކީޕަރު މިލިންކޮވިޗް-ސަވިޗް އަތަށް
 • ބްރެޒިލުން ނުރައްކާކޮށް ފެނުނު ނަމަވެސް އެޓީމަށް ގޯލެއް ނުޖެހުންވީ މާޔޫސް ކަމަކަށް
 • ދެވަނަ ހާފަށް ނުކުމެވެސް ނުރައްކާކުރި ބްރެޒިލަށް އެތައް ފުރުސަތެއް ލިބުނު
 • ރަފީނިއާގެ ހަމަލާ ކީޕަރު މަތަކުރިއިރު، ސާންޑްރޯއާއި ކަސަމޭރޯގެ ހަމަލާ އަމާޒުވި ދަނޑިއަށް
 • ލީޑު ނެގީ ރިޗާލްސަން، އަދި ދެވަނަ ގޯލު ޖެހީވެސް ރިޗާލްސަން
 • ރިޗާލްސަންގެ ދެވަނަ ގޯލު ވަރަށްވެސް ހިތްގައިމު
 • އޭގެ ފަހުންވެސް ރޮޑްރީގޯއާއި ފްރެޑްގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތައްވެސް ފެނުނު
25 Nov 01:56

މެޗުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބްރެޒިލް ކުރީގައި އޮވެގެން.

25 Nov 01:49

ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ހަތް މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

25 Nov 01:46

'87 - ބްރެޒިލުން އިތުރު ބަދަލެއް. ރަފީނިއާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ގެބްރިއަލް މާޓިނެލީ.

25 Nov 01:45

'87 - ބްރެޒިލްގެ ހަމަލާއެއް. ސާބިއާގެ ދެ ޑިފެންޑަރުން ކައިރިން ނައްޓާލުމަށްފަހު އެންޓޮނީ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ރޮޑްރީގޯ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސާބިއާގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

25 Nov 01:41

'82 - ބްރެޒިލްގެ އިތުރު ނުރައްކަލެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ބްރެޒިލް މިޑްފީލްޑަރު ފްރެޑް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސާބިއާގެ ކީޕަރު މިލިންކޮވިޗްް ސަވިޗް ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

25 Nov 01:40

'81 - ބްރެޒިލުގެ ނުރައްކަލެއް. ޖެސުސް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ބްރެޒިލް މިޑްފީލްޑަރު ކަސެމީރޯ ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ސާބިއާ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިއަށް.

25 Nov 01:37

'80 - ބްރެޒިލްގެ އިތުރު ބަދަލެއް. އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ނޭމާގެ ބަދަލުގައި އެންޓޮނީ.

25 Nov 01:37

'79 - ބްރެޒިލްގެ ތިންވަނަ ބަދަލު. ރިޗާލިސަންގެ ބަދަލުގައި ގެބްރިއަލް ޖެސުސް.

25 Nov 01:36
25 Nov 01:34

'75 - ބްރެޒިލްގެ ފުރަތަމަ ދެ ބަދަލު. ލޫކަސް ޕަކޭޓާގެ ބަދަލުގައި ފްރެޑް، އަދި ވިނީޝިއަސް ޖޫނިއާގެ ބަދަލުގައި ރޮޑްރީގޯ.

25 Nov 01:32

'73 - ބްރެޒިލުން އިތުރު ގޯލެއް ޖަހައި، ލީޑު ފުޅާކޮށްފި. ބްރެޒިލް ފޯވަޑް ރިޗާލިސަންގެ ރީތި ގޯލެއް. ވިނީޝިއަސް ޖޫނިއާ ދިން ބޯޅަ، ކޮންޓްރޯލުކޮށްލުމަށްފަހު، ރިޗާލިސަން ވަނީ ވަރަށް ރީތިކޮށް ވޮލީއަކުން ސާބިއާގެ ގޯލުގެ ތެރެއަށް އެ ބޯޅަ ފޮނުވާލާފައި.

25 Nov 01:28
25 Nov 01:25

'67 - ބްރެޒިލްގެ ނުރައްކަލެއް. ބޯޅަ ހިފައިގެން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު ވިނީޝިއަސް ޖޫނިއާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސާބިއާގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

25 Nov 01:24

'66 - ސާބިއާގެ އިތުރު ދެ ބަދަލެއް. ލުކިޗްގެ ބަދަލުގައި ލަޒޮވިޗް އަދި މިލަޑެނޮވިޗްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ވްލަހޮވިޗް.

25 Nov 01:23

'64 - ރެފްރީއާ ދިމާއަށް ބުނި ބަހެއްގެ ސަބަބުން ސާބިއާގެ ލުކިޗްއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

25 Nov 01:21

'62 - ބްރެޒިލުން ގޯލެއް ޖަހައި، ލީޑު ހޯދައިފި. ބްރެޒިލަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރިޗާލިސަން. އޭނާ އެ ގޯލު ޖެހީ ވިނީޝިއަސް ޖޫނިއާ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއެއް ސާބިއާގެ ކީޕަރު މިލިންކޮވިޗް ސަވިޗް މަތަކުރުމާއެކު ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ލިބުނު ބޯޅައަކުން.

25 Nov 01:18
25 Nov 01:18

'60 - ބްރެޒިލްގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ބްރެޒިލް ފުލްބެކް އެލެކްސް ސެންޑްރޯ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ އަމާޒުވީ ސާބިއާ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށް.

25 Nov 01:16

'58 - ސާބިއާ ކެޕްޓަން ޓަޖިޗް ނަގައިދިން ހުރަސް، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ނުރައްކާވުމުގެ ކުރިން ބްރެޒިލް ކެޕްޓަން ތިއާގޯ ސިލްވާ ދިފާއުކޮށްފި.

25 Nov 01:15
25 Nov 01:14

'57 - ސާބިއާގެ ދެ ބަދަލެއް. ގުޑޭޖް އާއި ޒިވްކޮވިޗްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އިލިޗް އާއި ރަޑޮނިޗް.

25 Nov 01:13

'55 - ބްރެޒިލްގެ ހަމަލާއެއް. ވިނީޝިއަސް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ބްރެޒިލް ތަރި ނޭމާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސާބިއާގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

25 Nov 01:11

'53 - ބްރެޒިލަށް ފުރުސަތެއް. ޕަކޭޓާ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ބަރެޒިލްގެ ރަފީނިއާ ނުރައްކާކުރުމުގެ ކުރިން ސާބިއާ ޑިފެންޑަރު ޕަވްލޮވިޗް ވަނީ ޓެކަލްކޮށް ބޯޅަ ދިފާއުކޮށްފައި.

25 Nov 01:09
25 Nov 01:08

'50 - ނޭމާ ފޮނުވާލި ހިލޭ ޖެހުން، ސާބިއާ ވޯލްގައި ތިބި ކުޅުންތެރިން ގައިގައި ޖެހި ވަނީ ބްލޮކްވެފައި.

25 Nov 01:07
25 Nov 01:07

'49 - ނޭމާއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ސާބިއާގެ ގުޑޭޖަށް ރީނދޫ ކާޑެއް. ނުރައްކާ ހިސާބަކުން ބްރެޒިލަށް ހިލޭ ޖެހުމެއް.

25 Nov 01:04

'46 - ބްރެޒިލަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ރަފީނިއާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސާބިއާގެ ކީޕަރު މިލިންކޮވިޗް ސަވިޗް ވަނީ ހުޝިޔާރުކަމާއެކު މަތަކޮށްފައި.

25 Nov 01:03

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

25 Nov 00:50

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އުސްއަލިތައް:

 • މެޗު ވަރުގަދަކޮށް ފެށީ ބްރެޒިލުން، ފެވަރިޓުން ގޮތުގައި ނުކުތީވެސް ބްރެޒިލް
 • އެޓޭކިން ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތިބި ބްރެޒިލުން ހާފު ޑޮމިނޭޓްކޮށް ހަމަލާ އުފެއްފި
 • ކުރީކޮޅުގައި ނޭމާއާއި ވިނީޝިއަސް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރި ހަމަލާތައް ކާމިޔާބެއް ނުވި
 • ރަފީނިއާއަށް ހުސްކޮށް ލިބުނު ފުރުސަތުގައި ފޮނުވާލި ހަމަލާގައި މާ ބޮޑު ބާރެއް ނެތް
 • ކަސަމޭރޯ ދުރުން ފޮނުވާލަ ހަމަލާވެސް ދިޔައީ ސާބިއާ ގޯލްކީޕަރު މިލިންކޮވިޗް-ސަވިޗް އަތަށް
 • ބްރެޒިލުން ނުރައްކާކޮށް ފެނުނު ނަމަވެސް އެޓީމަށް ގޯލެއް ނުޖެހުންވީ މާޔޫސް ކަމަކަށް
25 Nov 00:47

ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ ބްރެޒިލް އަދި ސާބިއާއަށް ވެސް ގޯލެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން.

25 Nov 00:42

'42 - ބްރެޒިލަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ކަސެމީރޯ ދިން ރީތި ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަދެ، ބްރެޒިލް ތަރި ވިނީޝިއަސް ޖޫނިއާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސާބިއާ ޑިފެންޑަރު މިލެންކޮވިޗް ވަނީ ބްލޮކްކޮށްފައި.

25 Nov 00:35

'35 - ބްރެޒިލަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ޕަކޭޓާ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ ރަފީނިއާ ފޮނުވާލި ހަމަލާގައި ބާރެއް ނެތް. ސާބިއާގެ ކީޕަރު މިލިންކޮވިޗް ސަވިޗް ވަނީ ފަސޭހަކަމާއެކު އެ ބޯޅަ ހޯދާފައި.

25 Nov 00:32
25 Nov 00:32

'31 - ބްރެޒިލްގެ ޕަކޭޓާ ދިން ރީތި ބޯޅައަކުން ރަފީނިއާ ހުރަސްކޮށްލި ބޯޅަ، ތިއާގޯ ސިލްވާގެ ފައިގައި ލައްވާނުލައި، ސާބިއާގެ ކީޕަރު މިލިންކޮވިޗް ސަވިޗްގެ އަތަށް.

25 Nov 00:30
25 Nov 00:28

'27 - ސާބިއާ ކީޕަރު މިލިންކޮވިޗް ސަވިޗްގެ މޮޅު ސޭވްއެއް. ބްރެޒިލް ކެޕްޓަން ތިއާގޯ ސިލްވާ ދިން ރީތި ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ވިނީޝިއަސް ޖޫނިއާ ނުރައްކާކުރުމުގެ ކުރިން ސާބިއާގެ ކީޕަރު މިލިންކޮވިޗް ސަވިޗް ވަނީ ކުރިއަށް ނުކުމެ ދިފާއުކޮށްފައި.

25 Nov 00:26

'25 - ޓަޖިޗް ނަގައިދިން ހުރަސް، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ސާބިއާ ފޯވަޑް މިޓްރޮވިޗްއަށް ލިބުމުގެ ކުރިން ބްރެޒިލް ކީޕަރު އެލިސަން، އެ ބޯޅަ ހޯދައިފި.

25 Nov 00:22

'22 - ބްރެޒިލްގެ އިތުރު ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ކަސެމީރޯ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ، އުނދަގުލެއް ނެތި ސާބިއާގެ ކީޕަރު މިލިންކޮވިޗް ސަވިޗް ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގެ ގްރޫޕް ޖީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބްރެޒިލާއި ސާބިއާ ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން"ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

މިހާތަނަށް ފަސް ފަހަރު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ބްރެޒިލަކީ މުބާރާތުގެ ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމެވެ. ތާރީހުގެ ތެރެއިން ޕެލޭ ފަދަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ތިން ތަށި އެގައުމުން ހޯދި އިރު، އެންމެފަހުން ވޯލްޑް ކަޕް ހޯދާފައި ވަނީ 2002 ވަނަ އަހަރު.

ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަށް މިފަހަރު ނުކުންނަ ސާބިއާގެ ފުޓުބޯޅައަށް ޖިއޯޕޮލިޓިކްސްގެ އަސަރު ކޮށްފައިވޭ. ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ކުރިން ކިންގްޑޮމް އޮފް ޔޫގޯސްލާވިއާގެ ގޮތުގައި ގިނަ ގައުމުތަކެއް އެކުގައި އޮތް އިރު، 1930 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުން އެގައުމު ހަތަރުވަނަ ހޯދި. އެ ކާމިޔާބީއަކީ ސާބިއާގެވެސް ހިއްސާ އޮތް ކާމިޔާބީއެއް. ހަނގުރާމައަށްފަހު ސާބިއާ އޮތީ ސޯޝަލިސްޓް ފެޑެރަލް ރިބަޕްލިކް އޮތް ޔޫގޯސްލާވިއާގެ ގޮތުގައި. އޭރު 1950 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 1990 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ސާބިއާ ވަނީ ހަތް ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި ކުޅެފައި ފަހުން ސާބިއާ އެންޑް މޮންޓަނީގްރޯގެ ގޮތުގައި އެގައުމުން ފުޓުބޯޅަ ތަމްސީލުކުރި އިރު، ސާބިއާގެ ނަމުގައި އެގައުމުން ފުޓުބޯޅައަށް ނުކުތީ 2010 ވަނަ އަހަރު

ވޯލްޑް ކަޕްގައި ޖުމުލަ 12 ފަހަރު ވާދަކޮށްފައިވާ ސާބިއާ ވަނީ ފަސް ފަހަރު ޔޫރޯގައި ކުޅެފައި.

ބްރެޒިލްގެ ކާމިޔާބު ވޯލްޑް ކަޕް ދަތުރުތަކުގެ ހަނދާން

 • ބްރެޒިލަކީ ވޯލްޑް ކަޕްގެވެސް، ދެކުނު އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގެވެސް އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމް
 • މިހާތަނަށް ރެކޯޑު ފަސް ފަހަރަކު ބްރެޒިލުން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވޭ
 • އެއީ 1958، 1962، 1970 ވަނަ އަހަރުގެ އިތުރުން 1994 އަދި 2002 ވަނަ އަހަރު
 • ވޯލްޑް ކަޕްގައި ކުޅުނު ޖުމުލަ 109 މެޗުން 73 މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވޭ
 • ބްރެޒިލަށް މިހާތަނަށް ވޯލްޑް ކަޕަކުން ފުރުސަތު ގެއްލިފައެއް ނުވޭ
 • 1930 ވަނަ އަހަރު އުރުގުއާއީގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ކަޕުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ކޮލިފައިވީ ޕްލޭ އޮފްގައިވެސް ކުޅެން ނުޖެހި
 • ބްރެޒިލުން ފުރަތަމަ ޖެހިޖެހިގެން ހޯދި 1958 ވަނަ އަހަރާއި 1962 ގެ ވޯލްޑް ކަޕަކީ ޕެލޭއާއި މާނޭ ގަރިންޗާ އަދި ޒީޓޯގެ އެރާގެ ފެށުމެއް
 • ޕެލޭގެ ތަރި އެ ދެވޯލްޑް ކަޕްގައިވެސް ފެނުނީ ވަރަށް އަލިގަދަކޮށް
 • އޭގެ ފަހުން ގޮސް އެ ޖީލު އޮއްސެންވެސް ދިޔައީ 1970 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ކަޕް ތަށްޓާއެކުގައި
 • އާ ޖީލެއްގެ ފެށުމާއެކު 24 އަހަރަށްފަހު، 1994 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ބްރެޒިލް ނެގި
 • އެއީ ރޮމާރިއޯ، ބެބޭޓޯއާއި ޑުންގާގެ ޒަމާން
 • އެއަށްފަހު ރޮނާލްޑޯއާއި ރޮނާލްޑީނިއޯ، ކަފޫ އާއި ރިވާލްޑޯ ފަދަ ތަރިންނާއެކު އާ ޖީލެއް އުފެދި، 2002 ވަނަ އަހަރުވެސް ބްރެޒިލް ވޯލްޑް ކަޕް ނެގި
 • ބްރެޒިލަކީ މިފަހަރުގެ ފެވަރިޓެއް