ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022

ވޯލްޑް ކަޕް: އުރުގުއާއީ 0-0 ދެކުނު ކޮރެއާ (ފުލްޓައިމް)

24 Nov 20:00

މެޗުގެ އުސްއަލިތައް:

 • މެޗުގެ ކުރީކޮޅުގައި ހަމަލާތައް މަދު ނަމަވެސް ދެޓީމުން ދިޔައީ މަޑުމަޑުން މެޗަށް ވަންނަމުން
 • މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ފެނުނީ ހަލުވި ޝައުގުވެރި ފުޓުބޯޅައެއް
 • ކޮރެއާއިން އަވަސް ޕްރެސިންއެއްގައި ކުޅުނު އިރު، އެޓީމުގެ ހުވާންގް ޔޫ ޖޯއަށް ލިބުނު ހުސް ފުރުސަތު އޭނާ ނަގާލި
 • އަނެއްކޮޅުން އުރުގުއާއީއަށް ލީޑު ނަގަން ނުނޭޒަށާއި ޑިއޭގޯ ގޮޑިންއަށް ލިބުނު ފުރުސަތުތައް ނާކާމިޔާބުވި
 • ދެވަނަ ހާފުގައިވެސް ފަހަތުގައި މަޑު ނުޖެހި، ދެޓީމުންވެސް ބެލީ އެޓޭކަށް އިސްކަން ދޭން
 • އުރުގުއާއީން ދެވަނަ ހާފުގައި ނުރައްކާކޮށް ފެނުނުއިރު، ކަވާނީ މެޗަށް ނުކުތުމާއެކު އެޓީމުގެ އެޓޭކް ވަރުގަދަވި
 • ނުނޭޒްގެ ހަމަލާތައް ފަހު ހާފުގައި ފާހަގަވި ނަމަވެސް އެ ހަމަލާތައް ނާކާމިޔާބުވި
 • ފަހު ވަގުތުކޮޅުގައި ފުލުފުލުގައި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެއް ފެނުނު
 • ވަލްވާޑޭ ޖެހި ބޯޅަ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވި އިރު ސޮންގެ ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށް
24 Nov 19:55

މެޗުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ އުރުގުއާއީ އަދި ކޮރެއާއަށް ވެސް ގޯލެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން.

24 Nov 19:55

ކޮރެއާގެ ކޯޗު ޕައުލޯ ބެންޓޯއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

24 Nov 19:49

ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ހަތް މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

24 Nov 19:49

'90 - ކޮރެއާއަށް ފުރުސަތެއް. އުރުގުއާއީގެ ޑިފެންސަށް ހެދުނު ގޯހަކުން ލިބުނު ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ސޮން ހިއުން މިން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ އުރުގުއާއީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށް.

24 Nov 19:47

'90 - އުރުގުއާއީގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ވަލްވާޑޭ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ އަމާޒުވީ ކޮރެއާ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށް.

24 Nov 19:46

'88 - ހިމެނޭޒަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ކޮރެއާގެ ޗޯ ގޫ ސުންގްއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

24 Nov 19:42
24 Nov 19:39

'81 - އުރުގުއާއީގެ ހަމަލާއެއް. ކަވާނީ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ނުނޭޒް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ކޮރެއާގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ. އެ ބޯޅައަށް ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ކަވާނީ މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް، ބޮލުގައި ލައްވާލާ ގޮތެއް ނުވި.

24 Nov 19:36

'79 - އުރުގުއާއީ އިން ދެ ބަދަލެއް. ވެސީނޯގެ ބަދަލުގައި ނިކޮލަސް ޑެ ލާ ކްރޫޒް އަދި އޮލިވޭރާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ މަޓިއަސް ވީނާ. 

24 Nov 19:35

'77 - ކޮރެއާގެ ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ޗޯ ގޫ ސުންގް ދުރުން ފޮނުވާލި ހަަމަލާ، އުރުގުއާއީގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

24 Nov 19:32

'74 - ކޮރެއާ އިން ތިން ބަދަލެއް. ހުވަންގް ޔޫ ޖޯގެ ބަދަލުގައި ޗޯ ގޫ ސުންގް، ނާ ސަންގް ހޯގެ ބަދަލުގައި ލީ ކަންގް އިން. އަދި ލީ ޖޭ ސުންގްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ސޮން ޖުން ހޯ.

24 Nov 19:26

'69 - ވަލްވާޑޭ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އުރުގުއާއީ ފޯވަޑް ކަވާނީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ކޮރެއާގެ ޑިފެންޑަރުން ބްލޮކްކޮށްފި.

24 Nov 19:22

'64 - އުރުގުއާއީ އިން ބަދަލެއް. ސުއަރޭޒްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އެޑިންސަން ކަވާނީ.

24 Nov 19:21

'63 - ބޯޅަ ހިފައިގެން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު، ނުނޭޒް ދިން ބޯޅަ އުރުގުއާއީގެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ލިބުމުގެ ކުރިން ކޮރެއާގެ ކީޕަރު ކިން ސޫންގް ޖޫ ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައި.

24 Nov 19:17
24 Nov 19:14

'55 - ސޮންއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން އުރުގުއާއީގެ ކަސެރޭސްއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

24 Nov 19:08

'50 - ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ސޮން ނުރައްކާކުރުމުގެ ކުރިން އުރުގުއާއީގެ ޑިފެންޑަރު ހިމެނޭޒް ޓެކަލްކޮށް ބޯޅަ ހޯދައިފި.

24 Nov 19:02

ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

24 Nov 18:47

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އުސްއަލިތައް:

 • މެޗުގެ ކުރީކޮޅުގައި ހަމަލާތައް މަދު ނަމަވެސް ދެޓީމުން ދިޔައީ މަޑުމަޑުން މެޗަށް ވަންނަމުން
 • މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ފެނުނީ ހަލުވި ޝައުގުވެރި ފުޓުބޯޅައެއް
 • ކޮރެއާއިން އަވަސް ޕްރެސިންއެއްގައި ކުޅުނު އިރު، އެޓީމުގެ ހުވާންގް ޔޫ ޖޯއަށް ލިބުނު ހުސް ފުރުސަތު އޭނާ ނަގާލި
 • އަނެއްކޮޅުން އުރުގުއާއީއަށް ލީޑު ނަގަން ނުނޭޒަށާއި ޑިއޭގޯ ގޮޑިންއަށް ލިބުނު ފުރުސަތުތައް ނާކާމިޔާބުވި
24 Nov 18:46

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ ދެ ޓީމުންކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން.

24 Nov 18:45

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި އެއް މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

24 Nov 18:44

'43 - އުރުގުއާއީއަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް. ވަލްވާޑޭ ނަގައިދިން ކޯނަރަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ، ޑިއޭގޯ ގޮޑިން ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ކޮރެއާ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށް.

24 Nov 18:40

'39 - ކޮރެއާގެ ހުވަންގް އިން ބޯމް ދުރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، އުރުގުއާއީގެ ގޯލާ އަމާޒެއް ނުވި.

24 Nov 18:35

'34 - ކޮރެއާއަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ކިމް މޫން ހުވާންގް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ ހުވާންގް ޔޫ ޖޯ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ އުރުގުއާއީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށް.

24 Nov 18:33
24 Nov 18:28

'27 - އުރުގުއާއީއަށް ފުރުސަތެއް. ކައުންޓާ އެޓޭކެއްގައި އޮލިވޭރާ ދިން ބޯޅައިން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ނުނޭޒް ނުރައްކާކުރުމުގެ ކޮރެއާގެ ކީޕަރު ކިމް ސޫންގް ޖޫ ކުރިއަށް ނުކުމެ ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައި.

24 Nov 18:27

'26 - ކަސެރޭސް އާއި ވަލްވާޑޭ ކައިރިން ނައްޓާލުމަށްފަހު ސޮން ނަގައިދިން ހުރަސް، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އުރުގުއާއީގެ އޮލިވޭރާ ދިފާއުކޮށްފި.

24 Nov 18:24

'21 - އުރުގުއާއީއަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް. ޕެލިސްޓްރީ ނަގައިދިން ހުރަސް، ކޮރެއާގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރި ނުނޭޒްގެ ފައިގައި ރަނގަޅަށް ނިންމައެއް ނުލެވުނު. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ސުއަރޭޒަށް ލިބުނު ބޯޅަ، އޭނާއަށް ވެސް ރަނގަޅަށް ކޮންޓްރޯލެއް ނުވި.

24 Nov 18:20
24 Nov 18:20

'16 - އުރުގުއާއީއަށް ފުރުސަތެއް. ހިމެނޭޒް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ވަލްވާޑޭ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށް.

24 Nov 18:15
24 Nov 18:14

'13 - އޮލިވޭރާ ދިން ބޯޅަ، ކޮރެއާގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އުރުގުއާއީގެ ވެސީނޯއަށް ރަނގަޅަށް ފޮނުވާލެވޭ ގޮތެއް ނުވި.

24 Nov 18:11

މެޗުގައި އުރުގުއާއީ އިން ފެނިގަންދާ ފޯވަޑް ލައިނަކީ ލިވަޕޫލަށް ހާއްސަ ފޯވަޑް ލައިނެއް. ޝުއަރޭޒާއި ނުނޭޒް އުރުގުއާއީ އެޓޭކްގައި ކުޅެމުންދާ އިރު، އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ޝުއަރޭޒް ވަނީ 2011 އިން 2014 އަށް ލިވަޕޫލްގައި 100 އަށްވުރެ ގިނަ މެޗު ކުޅެފައި. ނުނޭޒަކީ މި ސީޒަނަށް ލިވަޕޫލަށް، 100 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް ގެންދިޔަ ވަރުގަދަ ފޯވަޑެއް. ވޯލްޑް ކަޕަށް ނުނޭޒް ދިޔައީ ލިވަޕޫލްގައި ފޯމަކަށް އެޅެމުން ދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައި.

24 Nov 18:10

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ މިނެޓުގެ ކުޅުން ނިމުނު އިރު، ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ނުރައްކާކޮށް ފެންނަމުންދަނީ ކޮރެއާ. ނަމަވެސް އުރުގުއާއީގެ ޑިފެންސް ވަރުގަދަ.

24 Nov 18:03

'3 - ހުވަންގް އިން ބޯމްއަށް ނުނޭޒް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ ހާފްގެ ތެރެއިން ކޮރެއާއަށް ހިލޭ ޖެހުމެއް.

24 Nov 18:00

މެޗުގެ ކުޅުން ފަށައިފި، ކިކްއޯފް ކުރީ ދެކުނު ކޮރެއާ އިން.

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގެ ގްރޫޕް އެޗްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އުރުގުއާއީއާއި ދެކުނު ކޮރެއާ ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން"ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

މިއީ ދެކުނު ކޮރެއާއިން ނުކުންނަ 11 ވަނަ ވޯލްޑް ކަޕް. ކޮރެއާއަށް ފުރަތަމަ މޮޅެއް ހޯދުނީ 2002 ވަނަ އަހަރު އަމިއްލަ ގައުމުގައި. ގޫސް ހިޑިންކްގެ އެރާއާއެކު އެއީ ތާރީހީ ވޯލްޑް ކަޕެއް. އެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ކޮރެއާއިން ހޯދީ ދުނިޔެ ހައިރާން ކޮށްލައިފައި. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ޕޮލެންޑާއި ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް، ގަދަ 16 ގައި ވަރުގަދަ އިޓަލީވެސް ކަޓުވާލި. އަދި ދެކުނު ކޮރެއާ ސެމީއަށް ދިޔައީ ސްޕެއިންވެސް ކަޓުވާލައިފައި. ސެމީގައި 1-0 އިން ބަލިވީ ޖަރުމަނު އަތުން.

ދެކުނު ކޮރެއާ 2018 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކެޓި ނަމަވެސް ޖަރުމަނަށް ދިން ލަނޑު އަދިވެސް ހަނދާން ހުންނާނެ. އެޓީމުން ހިއުން މިއުން ސޮން ފަދަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު 80 އަހަރަށްފަހު ޖަރުމަނު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކަޓުވާލި.

އަނެއްކޮޅުން އުރުގުއާއީން ވަނީ މިހާތަނަށް 13 ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި ކުޅެފައި. 2010 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ކަޕްގެ ހަތަރުވަނަ އުރުގުއާއީ ހޯދީ ޑިއޭގޯ ފޯލާނާއި ލުއިސް ޝުއަރޭޒްގެ އިތުރުން ޑިއޭގޯ ގޮޑީން ފަދަ ކުޅުންތެރިންނާއެކުގައި. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާގައި އުރުގުއާއީ ވާދަކުރި.

އުރުގުއާއީ އަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ އަމިއްލަ ގައުމުގައި 1930 އަހަރު ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕާއި 1950 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމު.

ތަރިން ޔޫރަޕްގައި ވިދުން ގަދަ

ފެޑެރީކޯ ވަލްވާޑޭ

އުމުރު: 24 އަހަރު
ކްލަބު: ރެއާލް މެޑްރިޑް

ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހިމެނޭ އުރުގުއާއީ ޓީމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކްލަބު، ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފެޑެރީކޯ ވަލްވާޑޭ. މިޑްފީލްޑުގެ ހުރިހާ މަގާމެއްގެ އިތުރުން އެޓޭކިން މަގާމުތަކަށްވެސް ކުޅެވޭ ވަލްވާޑޭއަކީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު އެއް ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާވެސްމެ. އުރުގުއާއީ ގައުމީ ޓީމަށްވެސް އޭނާ މުހިއްމު. ޒުވާން ޓީމާއެކު ކާމިޔާބީތައް ހޯދި ވަލްވާޑޭ ވަނީ ގައުމީ ސީނިއާ ޓީމަށްވެސް 44 މެޗު ކުޅެފައި. ޕެނަރޯލްއިން ކުޅުން ފަށައި، ރެއާލްގެ ޔޫތު ސިސްޓަމް ތެރެއިން ވިދާލި ވަލްވާޑޭ ވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ލީގު އަދި ކްލަބު ވޯލްޑް ކަޕްވެސް ހޯދައިފައި.

ހިއުންގ-މިން ސޮން

އުމުރު: 30 އަހަރު
ކްލަބު: ޓޮޓެންހަމް

ޓޮޓެންހަމްގެ ހުނަރުވެރި ފޯވަޑް ހިއުންގ-މިން ސޮންއަކީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކެޕްޓަން. ޓޮޓެންހަމްއަށް 100 އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ގޯލު ޖަހައިފައިވާ ސޮންއަކީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައިވެސް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރަން ބޫޓް ހޯދި ކުޅުންތެރިއެއް. ހަލުވި، ގޯލު ޖެހުމުގެ ހުނަރު މޮޅު، ސޮން ވަނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުވެސް ހޯދައިފައި. ގައުމީ ޓީމަށް 100 އަށްވުރެ ގިނަ މެޗުން 35 ގޯލު ޖަހާފައިވާ ސޮން ވަނީ ވޯލްޑް ކަޕްގައިވެސް ތިން ގޯލު ޖަހައިފައި. ކުރިއަށް އޮތް ވޯލްޑް ކަޕްގައި ދެ ގޯލު ޖަހައިގެން، ވޯލްޑް ކަޕްގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި އޭޝިއާގެ ކުޅުންތެރިއަކަށްވުމުގެ ފުރުސަތު ސޮންއަށް އެބައޮތް.