ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022

ވޯލްޑް ކަޕް: ސްވިޒަލޭންޑް 1-0 ކެމަރޫން (ފުލްޓައިމް)

24 Nov 17:01

މެޗުގެ އުސްއަލިތައް:

 • ފުރަތަމަ ކޮޅުގައި ފެނުނީ ދާދި ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް
 • ފަހުން ކެމަރޫން މެޗު ތެރެއަށް ވަދެ ކައުންޓާގައި ހަމަލާތައް އުފައްދާފައިވޭ
 • އެމްބޫމޯއާއި ޗޫޕޯ މޮޓިން ފޮނުވާލި ހަމަލާތައްވެސް ސްވިޒަލެންޑްގެ ކީޕަރު ޔޭން ސޮމާ މަތަކުރި
 • ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓަން ސްވިޒަލޭންޑް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެޓޭތައް ފެނުނީ މަދުން
 • ފުރަތަމަ ހާފުގައި އޮނާނާ ޓެސްޓް ކޮށްލެވޭވަރު ހަމަލާއެއް ސްވިޒަލޭންޑުން އުފައްދާފައެއް ނުވޭ
 • އަކާންޖީ ބޮލުން ޖެހި ބޯޅަވެސް ދިޔައީ ބޭރަށް
 • ދެވަނަ ހާފުގެ ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި ޝަގީރީގެ ހުރަހަކުން އެމްބޯލޯ ގޯލު ޖެހި
 • އެމްބޯލޯއަކީ ކެމަރޫނަށް އުފަން ކުޅުންތެރިއަކަށްވުމުން އޭނާ އުފާވެސް ފާޅެއް ނުކުރޭ
 • އޭގެފަހުން ޗޫޕޯ މޮޓިން ޖެހި ބޯޅައެއް ސޮމާ މަތަކުރި
 • ސްވިޒަލޭންޑުން އިތުރު ގޯލަކަށް ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުކޮށްލީ އޮނާނާގެ ސޭވްތަކުން
 • ވާގަސްއާއި ޖަކާ ޖެހި ބޯޅަތައް އޮނާނާ މަތަކުރި
 • މި ބައްޔަކީ ކެމަރޫނަށް ވޯލްޑް ކަޕްގައި ޖެހިޖެހިގެން ކުރިމަތިވި އަށްވަނަ ބަލި
24 Nov 16:56

މެޗުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ސްވިޒަލެންޑް ކުރީގައި އޮވެގެން.

24 Nov 16:56

'90+5 - ސްވިޒަލެންޑަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ ސެފެރޮވިޗް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ކެމަރޫންގެ ކަސްޓެލެޓޯ ވަނީ ބްލޮކްކޮށްފައި.

24 Nov 16:51

ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ހަ މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

24 Nov 16:50

'90 - ސްވިޒަލެންޑުން އިތުރު ބަދަލެއް. ރޮޑްރިގޭޒްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ކޮމާޓް.

24 Nov 16:48

'88 - ސްވިޒަލެންޑްގެ ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ކެޕްޓަން ގްރެނިޓް ޖަކާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ކެމަރޫންގެ ކީޕަރު އޮނާނާ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

24 Nov 16:42

'81 - ކެމަރޫނުން ވެސް ބަދަލެއް. އެމްބޫމޯގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އެންގަމަލޫ.

24 Nov 16:41

'81 - ސްވިޒަލެންޑުން އިތުރު ބަދަލެއް. ވާގަސްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ފަބިއަން ރިއެޑާ.

24 Nov 16:37

'74 - ކެމަރޫނުން އިތުރު ދެ ބަދަލު. ޗޫޕޫ މޯޓިންގްގެ ބަދަލުގައި ނުކުތީ އަބޫބަކަރް. އަދި ޓޮކޯ އެކާމްބީގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އެންކޫޑޫ.

24 Nov 16:33

'72 - ސްވިޒަލެންޑުން ތިން ބަދަލެއް. ސޯ އާއި ޝަގީރީ އަދި އެމްބޯލޯގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ހަރިސް ސެފެރޮވިޗް އާއި ނޮއާ އޮކޮފޯ އަދި ފަބިއަން ފްރޭ.

24 Nov 16:30
24 Nov 16:29

'68 - ކެމަރޫނުން ބަދަލެއް. ހޮންގްލާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ގޭލް އޮންޑޫއާ.

24 Nov 16:27

'66 - ކެމަރޫން ކީޕަރު އޮނާނާގެ މޮޅު ސޭވްއެއް. ޝަގީރީ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ ސްވިޒަލެންޑްގެ ވާގަސް ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ، ކީޕަރު އޮނާނާ ވަނީ ހުޝިޔާރުކަމާއެކު މަތަކޮށްފައި.

24 Nov 16:24

'64 - ޗޫޕޯ މޯޓިންގްއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ސްވިޒަލެންޑް ޑިފެންޑަރު އެލްވެޑީއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

24 Nov 16:18

'57 - ކެމަރޫންގެ ހަމަލާއެއް. އަކާންޖީ ކައިރިން ނައްޓާލުމަށްފަހު ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އަރިމަތިން ޗޫޕޯ މޮޓިން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސްވިޒަލެންޑް ކީޕަރު ސޮމާ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

24 Nov 16:15
24 Nov 16:09

'48 - ސްވިޒަލެންޑުން ގޯލެއް ޖަހައި ލީޑު ހޯދައިފި. ޝަގީރީ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ސްވިޒަލެންޑަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބްރީލް އެމްބޯލޯ. އެމްބޯލޯ އަކީ ކެމަރޫނަށް އުފަން ކުޅުންތެރިއެއް.

24 Nov 16:07
ކެމަރޫނުން ވޯލްޑް ކަޕްގައި އެންމެފަހުން ކުޅުނު ހަތް މެޗުންވެސް އެޓީމު ވަނީ ބަލިވެފައި. އެންމެފަހުން ކެމަރޫން ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި ހޯދި މޮޅަކީ 2002 ވަނަ އަހަރު ސައުދީ އަރަބިއާ ކައިރިން ހޯދި މޮޅެއް. އެ މެޗުގައި ގޯލު ޖެހީ މިހާރު ކެމަރޫން އެފްއޭގެ ރައީސް ސެމިއުލް އެޓޫ.
24 Nov 16:05

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

24 Nov 15:50

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އުސްއަލިތައް:

 • ފުރަތަމަ ކޮޅުގައި ފެނުނީ ދާދި ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް
 • ފަހުން ކެމަރޫން މެޗު ތެރެއަށް ވަދެ ކައުންޓާގައި ހަމަލާތައް އުފައްދާފައިވޭ
 • އެމްބޫމޯއާއި ޗޫޕޯ މޮޓިން ފޮނުވާލި ހަމަލާތައްވެސް ސްވިޒަލެންޑްގެ ކީޕަރު ޔޭން ސޮމާ މަތަކުރި
 • ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓަން ސްވިޒަލޭންޑް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެޓޭތައް ފެނުނީ މަދުން
 • ފުރަތަމަ ހާފުގައި އޮނާނާ ޓެސްޓް ކޮށްލެވޭވަރު ހަމަލާއެއް ސްވިޒަލޭންޑުން އުފައްދާފައެއް ނުވޭ
 • އަކާންޖީ ބޮލުން ޖެހި ބޯޅަވެސް ދިޔައީ ބޭރަށް
24 Nov 15:49

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ ދެ ޓީމުންކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން.

24 Nov 15:48

'45+1 - ސްވިޒަލެންޑަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް. ވާގަސް ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ އަކާންޖީ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ކެމަރޫން ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށް.

24 Nov 15:47

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ދެ މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

24 Nov 15:46

'45 - ވިޑްމާ ނަގައިދިން ހުރަސް، ކެމަރޫން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އެމްބޯލޯއަށް ރަނގަޅަށް ފޮނުވާލެވޭ ގޮތެއް ނުވޮ.

24 Nov 15:43
24 Nov 15:43

'41 - ކެމަރޫންގެ ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޗޫޕޯ މޮޓިންގް ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ، ސްވިޒަލެންޑް ޑިފެންޑަރު އެލްވެޑީ ވަނީ ބްލޮކްކޮށްފައި.

24 Nov 15:42

'37 - ސްވިޒަލެންޑަށް ފުރުސަތެއް. ސޯ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އެމްބޯލޯ ނުރައްކާކުރުމުގެ ކުރިން ކެމަރޫން ޑިފެންޑަރު ލަސްޓެލެޓޯ ވަނީ ޓެކަލްކޮށް ދިފާއުކޮށްފައި.

24 Nov 15:39
24 Nov 15:38

'36 - އެލްވެޑީއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ކެމަރޫންގެ ފައިއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

24 Nov 15:37

'35 - ފައި ދިން ބޯޅަ، ގޯލު ކުރިމަތިން އެކާމްބީއަށް ލިބުމުގެ ކުރިން ސްވިޒަލެންޑްގެ ޑިފެންޑަރު އެލްވެޑީ ދިފާއުކޮށްފި.

24 Nov 15:31

'30 - ކެމަރޫންގެ ނުރައްކަލެއް. އެމްބޫމޯ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފައި ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސްވިޒަލެންޑްގެ ކީޕަރު ސޮމާ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

24 Nov 15:28
24 Nov 15:27

'26 - ކެމަރޫންގެ ފައި ދުރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސްވިޒަލެންޑްގެ ގޯލާ އަމާޒެއް ނުވި.

24 Nov 15:18

ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ސްވިޒަލެންޑުން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔަ ނަމަވެސް، ކެމަރޫނުން އަންނަނީ ލިބޭ މަދު ފުރުސަތުތަކުގައި ސްވިޒަލެންޑްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކުރަމުން. ސްވިޒަލެންޑަށް ގޯލު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް އަދި ތަނަވަސްކުރެވިފައެއް ނުވޭ.

24 Nov 15:16

'14 - ކެމަރޫނަށް އިތުރު ހުސް ފުރުސަތެއް. ސްވިޒަލެންޑް އަތުން ގެއްލުނު ބޯޅައަކުން ކައުންޓާ އެޓޭކެއްގައި ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު ޗޫޕޯ މޮޓިން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސްވިޒަލެންޑްގެ ކީޕަރު ޔޭން ސޮމާ ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

24 Nov 15:12
24 Nov 15:12

'10 - ކެމަރޫނަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އެމްބޫމޯ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ސްވިޒަލެންޑްގެ ކީޕަރު ޔޭން ސޮމާ ވަނީ މަތަކޮށްފައި. ރީބައުންސް ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ ޓޮކޯ އެކާމްބީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ސްވިޒަލެންޑް ގޯލުގެ ހުރަސްދަނޑި މަތިން ބޭރަށް.

24 Nov 15:06

'5 - ޝަގީރީ ނަގައިދިން ބޯޅަ، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ކެމެރޫން ޑިފެންޑަރު ކަސްޓެލެޓޯ ދިފާއުކޮށްފި.

24 Nov 15:02

މެޗުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގެ ގްރޫޕް ޖީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސްވިޒަލޭންޑާއި ކެމަރޫން ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން"ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

ކެމަރޫނަކީ އެފްރިކާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޓީމު. އެގައުމުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ހަތް ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި ކުޅެފައި. ކެމަރޫނަކީ އެފްރިކާ ގައުމަކަށް، އެންމެ ގިނަ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ކުޅުނު ގައުމު. 1982 ވަނަ އަހަރު ކެމަރޫނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކޮށް، އޭގެފަހުން 1990، 1994، 1998، 2002 ގެ އިތުރުން 2010 އަދި 2014 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވެސް ކުޅުނު.

އަނެއްކޮޅުން ސްވިޒަލޭންޑަކީ ފަސޭހަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މުބާރާތެއްގައި ނުބަލާނެ. އެގައުމުން 11 ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި ކުޅުނު އިރު، އެޓީމުން ވަނީ 1934، 1938 އަދި 1954 ގެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ވެސް ވާދަކޮށްފައި.

ކޯޗުންނަށް ކަޅިއެއް

ރިގޮބާޓް ސޯންގް - ކެމަރޫން

އުމުރު: 46 އަހަރު

ކެމަރޫނަށް އުފަން ރިގޮބާޓް ސޯންގަކީ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑެއް. ލިވަޕޫލާއި ވެސްޓް ހަމްގެ އިތުރުން ތުރުކީގެ ގަލަޓަސަރާއީއަށްވެސް ކުޅެފައިވާ ޑިފެންޑަރު ސޯންގް ގައުމީ ޓީމަށް ރެކޯޑު 137 މެޗު ކުޅުނު. ރެކޯޑު އަށް އެފްރިކަން ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގައި ގައުމު ތަމްސީލުކުރި ސޯންގް، އޭގެ ތެރެއިން ފަސް މުބާރާތަށް ނުކުތީ ކެޕްޓަން ކަމުގައި. ހަތަރު ވޯލްޑް ކަޕެއްގައިވެސް ގައުމީ ޖާޒީގައި ކުޅުނު ސޯންގް، ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވީ މިއަހަރު. އެއީ ކުރިން ގައުމީ ޖޫނިއާ ޓީމުތަކަށް ކޯޗުކޮށްދިނުމަށްފަހު.

މުރާތު ޔަކިން - ސްވިޒަލޭންޑް

އުމުރު: 48 އަހަރު

މުރާތު ޔަކިންއަކީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑެއް. ގައުމީ ޓީމުގެ ސެންޓަ ބެކް މަގާމަށް 49 މެޗެއް ކުޅެދިން ޔަކިންގެ ކްލަބު ކެރިއަރުގެ ބޮޑުބައެއްވެސް ހޭދަކުރީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ބާސެލްގައި. އޭނާ ވަނީ ބާސެލްއަށް 100 އަށްވުރެ ގިނަ މެޗު ކުޅެފައި. އޭގެ އިތުރުން ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޔަކިން ވަނީ ޖަރުމަނުގެ ސްޓަޓްގާޓާއި ތުރުކީގެ ފެނަބާޗޭއަށްވެސް ކުޅެފައި. ޔަކިން ވަނީ ގައުމީ ޓީމާއެކު 2004 ވަނަ އަހަރު ޔޫރޯގައިވެސް ކުޅެފައި.

ޔަކިންގެ ކޯޗިން ކެރިއަރު ފެށީ ޖަރުމަނުގައި ކޯޗިންގެ ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރުމަށްފަހު ސްވިޒަލޭންޑްގެ ތޫންއިން. އޭގެ ފަހުން ބާސެލްއާ، ރަޝިއާ ސްޕާޓަކް މޮސްކޯގެ އިތުރުން ޖަރުމަނު ޓީމުތަކަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދީ ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވީ މިދިޔަ އަހަރު.