ޚަބަރު

އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ އިންތިހާބު ފަށައިފި

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑާޝިޕް ހޮވުމަށް ބާއްވާ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ފަށައިފިއެވެ.

އެ އިންތިހާބު ފަށާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހުއެވެ. އިންތިހާބުގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށްދަނީ އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައެވެ.

އިންތިހާބުގައި މިހާތަނަށް ގިނަ މެމްބަރުން ވޯޓްލައްވާފައިވާއިރު، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އީވާ އަބުދުﷲ ވެސް ވަނީ ވޯޓްލައްވައިފައެވެ.

އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑާޝިޕަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ 15 މެމްބަރެކެވެ. އެގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވަނީ މިހާރު ވެސް އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް އާއި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމެވެ. މި ދެ މެމްބަރުންނަކީ ވެސް އެމްޑީޕީ ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ދެ މެމްބަރުންނެވެ.

އެޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕީޖީ ލީޑަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީ އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސެއިން (ބިގޭ) އާއި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހީމު (އަންދު ހުސެއިން) އަދި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބެވެ.

ޕީޖީ ގްރޫޕް ލީޑަރު ކަމަށް:

 • މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް
 • ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް

ޕީޖީ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ކަމަށް:

 • އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސެއިން (ބިގޭ)
 • ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހީމު (އަންދު ހުސެއިން)
 • ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

އަމީން އާންމު:

 • ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު ދީދީ

ޑެޕިއުޓީ އަމީން އާންމު:

 • ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު
 • ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމު މުއިއްޒު

ޗީފް ވިޕް:

 • ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްމުޣުނީ
 • މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާއީ

ވިޕުން:

 • ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާޝީދު (ރާޑޯ)
 • ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޒިޔާދު
 • އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު
 • މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ހައިތަމް
 • ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖު