One Photos - 2veiUmyRGdR3xGcfZ58dNSYsT.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ސްކޭޓްބޯޓަކާއެކު ކުޑަ ކުއްޖަކު ސައިކަލެއްގެ މަތީގައި: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - lhhIZRlnHz9JWDxxOJK9Wf32C.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: މަގުމަތީ ދުވެލަން ނުކުމެ އުޅުނު މީހަކު ކަސްރަތު ކުރަނީ: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - 4i1l68xiIJTQRwCRvbPJKWKPt.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ކުޅެނީ: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - caus1VqlnknvfjoLsc7Qbf9eM.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ކަސްރަތަށް ނުކުމެ އުޅުނު މީހަކު އިށީންދެލައިގެން: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - sDVgSVHJHiM4l2OLBk8p2VSfR.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: އާޓިޝަލް ބީޗުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ވެއްޔާ ކުޅެނީ: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - kVaC6wL7Azt64ahlgv6KlP4oG.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: އާޓިފިޝަލް ބީޗަށް ދަތުރުގޮސް އުޅުނު ބަޔަކު އެތަނުގައި ކައިބޮއެ ހަދަނީ: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - TRJNgLfqHxLIXbR8DJB4j8ZVh.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ތޮށިމަތީގައި ހުރެ މީހަކު މަސް ބާނަނީ: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - MkhauOxXvDWQbPXxEy4oduaaF.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ދެ މީހަކު އިށީންދެލައިގެން: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - cgjTuc7oAr0jHSptBcliyoVc9.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ގިނަ ބަޔަކު: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - jxs02A00HI7PUmmVy2UiVVb8C.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ގިނަ ބަޔަކު: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - swfCWgtUPigKaGD6DMO5q5PTN.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް ދުވަނީ: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - P42PKhAC0Ntsnrd0p59WO7AyY.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - 27XJmJG5LePfGEHHNPTqGH7XI.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ގިނަ ބަޔަކު: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - PmMkUGDqkKqjzAiVEYZBDrzxn.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - tGT9Oi1TXAu2WCJ7QWQmvOS7r.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ގިނަ ބަޔަކު: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - 1KY3GBeqOiHfblaquON0Ow62i.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ގިނަ ބަޔަކު: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - J9QKY41h4x3Kx4pWTiEVfddWC.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ގިނަ ބަޔަކު: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - Ya5Jj0Ky40Ef9OZaln9k1QKp9.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ގިނަ ބަޔަކު: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - j87jgJGCL6MZurxuv2FNXtyvt.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ގިނަ ބަޔަކު: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - KIXNpGYYnLRoTv6VVVRTtdXMz.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ގިނަ ބަޔަކު: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - O0s3eXBWW0KSZrGoNULze20R7.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ގިނަ ބަޔަކު: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - rB8sHcIi8i42dX7TWD44kCLIj.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ގިނަ ބަޔަކު: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - OGBTMXRSY4vcx96F6oSZrMRef.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ގިނަ ބަޔަކު: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ހުލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅެ އަދި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ބޭރަށް ނުކުންނަމުން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް