Close
ޔޫރޯ 2020

ޔޫރޯ: އިންގްލެންޑް 0-0 ސްކޮޓްލޭންޑް

19 Jun 06:51

މެޗުގެ އުސްއަލިތައް

 • ފުރަތަމަ ހާފުގައި ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅުނީ އިންގްލެންޑުން
 • ކުރީކޮޅުގައި ސްކޮޓްލެންޑްގެ ޗޭ އެޑަމްސްގެ ހަމަލާ ބްލޮކް ކުރީ ރައިސް
 • އިންގްލެންޑްގެ މައުންޓް ނެގި ކޯނަރަށް އަރައި ސްޓޯންސް ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ދަނޑިއަށް
 • އޯ ޑޮނެލް ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ ޕިކްފޯޑް ހުށިޔާރުކަމާއެކު ދިފާއުކުރި
 • ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު އިންގްލެންޑުން ހަމަލާ އުފެއްދި
 • ސްކޮޓްލޭންޑްގެ ޑައިކްސް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ގޯލު ލައިން މަތިން ދިފާއުކުރީ ރީސް ޖޭމްސް
 • މޭސަން މައުންޓްގެ ހަމަލާ ސްކޮޓްލޭންޑް ގޯލްކީޕަރު މަތަކުރި
 • ނަތީޖާއާއެކު އިންގްލެންޑަށް ގަދަ 16ގެ ޖާގައެއް އަދި ކަށަވަރު ނުކުރެވޭ
 • ސްކޮޓްލޭންޑަށް ވަނީ އުންމީދެއް ލިބިފައި
19 Jun 06:49

މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ ދެ ޓީމުންކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން.

19 Jun 06:35

'78 - ސްކޮޓްލެންޑަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް. ރޮބާޓްސަން ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުސްކޮށް ހުރެ އެޑަމްސް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، އިންގްލެންޑްގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

19 Jun 06:30

'74 - އިންގްލެންޑަށް ފުރުސަތެއް. މައުންޓް ދިން ރީތި ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ލޫކް ޝޯ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސްކޮޓްލެންޑްގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

19 Jun 06:19

'62 - ސްކޮޓްލެންޑްގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް. ކޯނަރެއްގެ ތެރެއިން ލިބުނު ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޑައިކްސް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ގޯލު ލައިން މަތިން އިންގްލެންޑް ޑިފެންޑަރު ރީސް ޖޭމްސް ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައި.

19 Jun 06:11

'55 - އިންގްލެންޑަށް ފުރުސަތެއް. ކޭންއަށް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ރީސް ޖޭންސް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

19 Jun 06:04

'48 - އިންގްލެންޑަށް ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން މޭސަން މައުންޓް ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ، ސްކޮޓްލެންޑްގެ ކީޕަރު މާޝަލް ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

19 Jun 06:03

'46 - ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ލޫކް ޝޯ ދިން ބޯޅަ ކޭންއަށް ލިބުމުގެ ކުރިން ސްކޮޓްލެންޑް ޑިފެންޑަރު ޓީއާނީ ދިފާއުކޮށްފި.

19 Jun 06:01

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

19 Jun 05:49

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އުސްއަލިތައް

 • ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅުނީ އިންގްލެންޑުން
 • ދެޓީމުގެ ހަމަލާތައްވެސް ފެނުނު
 • ސްކޮޓްލެންޑްގެ ޗޭ އެޑަމްސްގެ ހަމަލާ ބްލޮކް ކުރީ ރައިސް
 • އިންގްލެންޑްގެ މައުންޓް ނެގި ކޯނަރަށް އަރައި ސްޓޯންސް ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ދަނޑިއަށް
 • އޯ ޑޮނެލް ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ ޕިކްފޯޑް ހުޝިޔާރުކަމާއެކު ދިފާއުކުރި
19 Jun 05:46

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ ދެ ޓީމުންކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން.

19 Jun 05:45

'44 - ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން އެޑަމްސް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، އިންގްލެންޑް ޑިފެންޑަރު މިންގްސް ފައިގައި ޖެހި ކޯނަަރަކަށް ބޭރުވެއްޖެ.

19 Jun 05:35

'34 - މައުންޓް ދިން ރީތި ބޯޅަ، ސްކޮޓްލެންޑް ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ސްޓާލިންއަށް ރަނގަޅަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވި.

19 Jun 05:33

'30 - ޕިކްފޯޑްގެ މޮޅު ސޭވްއެއް. ރޮބާޓްސަން ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އިންގްލެންޑް ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަކަށް އަމާޒުކޮށް އޯ ޑޮނެލް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ކީޕަރު ޕިކްޕޯޑް ވަނީ ހުޝިޔާރުކަމާއެކު މަތަކޮށްފައި.

19 Jun 05:23

'22 - ޓިއާނީ ދުރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، އިންގްލެންޑްގެ ގޯލާ އަމާޒެއް ނުވި.

19 Jun 05:14

'13 - އިންގްލެންޑަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. ސްޓާލިން ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން މައުންޓް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސްކޮޓްލަންޑުގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

19 Jun 05:13

'11 - އިންގްލެންޑަށް ފުރުސަތެއް. މައުންޓް ނަގައިދިން ކޯނަރަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ސްޓޯންސް ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ސްކޮޓްލެންޑް ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށް.

19 Jun 05:09

'7 - އިންގްލެންޑުގެ ހަމަލާއެއް. ހިލޭ ޖެހުމަކުން މައުންޓް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ރައިސް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ސްކޮޓްލެންޑްގެ ކީޕަރު މާޝަލް ވަނީ ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯދާފައި.

19 Jun 05:06

'4 - ސްކޮޓްލެންޑަށް ފުރުސަތެއް. އޯ ޑެނެލް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އެޑަމްސް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، އިންގްލެންޑް މިޑްފީލްޑަރު ޑެކްލެން ރައިސް ވަނީ ބްލޮކްކޮޮށްފައި.

19 Jun 05:00

މެޗުގެ ކުޅުން ފަށައިފި. ކިކްއޯފް ކުރީ ސްކޮޓްލެންޑުން.

ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ޑީގައި އިންގްލެންޑާއި ސްކޮޓްލޭންޑް ކުޅޭ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

އިންގްލެންޑާއި ސްކޮޓްލޭންޑުގެ ވާދަވެރިކަމަކީ ފުޓުބޯޅައިގައި އެންމެ ޒަމާންވީ ވާދަވެރިކަން. ސްކޮޓްލޭންޑާއި އިންގްލެންޑް، 1872 ވަނަ އަހަރު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަކީ ދުނިޔޭގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދެ ގައުމަކުން ކުޅުނު ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުޓުބޯޅަ މެޗު.

ދެޓީމުގެ ކުރިމަތިލުންތަކުގެ ތަފާސްހިސާބަށް ބަލައިލާ އިރު، އިންގްލެންޑުން ވަނީ 48 މެޗެއްގައި ސްކޮޓްލޭންޑް ކައިރިން މޮޅުވެފައި. ސްކޮޓްލޭންޑް ވަނީ 42 މެޗުން މޮޅުވެފައި. 25 މެޗެއް ނިމުނީ އެއްވަރު ވެގެން. އިންގްލެންޑުން ޖުމުލަ 205 ގޯލު ސްކޮޓްލޭންޑް ކޮޅަށް ޖަހާފައިވާ އިރު، ސްކޮޓްލޭންޑުން ވަނީ އިންގްލެންޑް ކޮޅަށް 177 ގޯލު ޖަހައިފައި. އެންމެފަހުން ސްކޮޓްލޭންޑާއި އިންގްލެންޑް ކުރިމަތިލީ 2017 ވަނަ އަހަރު ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަންގައި. އެ މެޗު ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރު ވެގެން.

މިރޭގެ މެޗަށް ދެޓީމު ނުކުންނާނީ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި.

ނަޒަރު ހިންގާލުން މުހިއްމު ކުޅުންތެރިން
ހެރީ ކޭން - އިންގްލެންޑް
 • މިހާތަނަށް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 53 މެޗުން 34 ގޯލު ޖަހައިދީފައި
 • ކޭން ގައުމީ ޓީމަށް އެރީ އުމުރުން އެންމެ 22 އަހަރުގައި
 • 2018 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ކަޕްގެ ރަން ބޫޓް ހޯދީ ކޭން
 • ކޭންއަކީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައިވެސް އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފޯވަޑް
އެންޑީ ރޮބާޓްސަން - ސްކޮޓްލޭންޑް
 • ރޮބާޓްސަން ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް 44 މެޗު ކުޅެފައި
 • ލިވަޕޫލާއެކު ލީގު ހޯދައި، ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުވެސް ހޯދި
 • ސްކޮޓްލޭންޑްގެ ކެޕްޓަން
 • ލިވަޕޫލާއެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރި