One Photos - f33LAeiD1VzeDP0ZZ6mwdpKZL.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ހިފައިގެން އައި އެއާ އިންޑިއާގެ ފްލައިޓް، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ksnQ4VkTCAPAYV2UNB3D791dZ.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ހިފައިގެން އައި އެއާ އިންޑިއާގެ ފްލައިޓް، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - is4Ztj5o9Zua01GBfZsuUINt2.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ހިފައިގެން އައި އެއާ އިންޑިއާގެ ފްލައިޓް، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - GWAmqyvr2SE8VL5iaVp4c3qLe.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ގެނައުން --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - J8Qj5Pd6ZqSFEOVdIGUh6du5g.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ގެނައުން --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - IW0tJ0x79n1u3kmwCrt1tONec.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ގެނައުން --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Gr0e7mpudHWikx3Xpv1qARnVP.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ގެނައުން --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - dedASRhW2VkjvpcD0f3E2VZO7.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ގެނައުން --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - phV7xvrjEBCX09oN65LeZUhoR.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ހައި ކޮމިޝަނަރު ސަންޖޭ ސުދީރު --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - jSEc5NMC73EEtKh5PiUgejw3r.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ހައި ކޮމިޝަނަރު ސަންޖޭ ސުދީރު ، ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަދި ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - QXLLhX9fm2CShGIZqLhu7ByqM.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ހައި ކޮމިޝަނަރު ސަންޖޭ ސުދީރު ، ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަދި ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 34Ai0IJw4Kpl3YDFLagghTdYC.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ހައި ކޮމިޝަނަރު ސަންޖޭ ސުދީރު ، ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަދި ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 7SJ6syyqVYzCAeKwql7qtO5Ub.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Em8g6I8i1IYbFhjP5wmDrv29r.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Ew1vVXwslZMThnmK2ReM29U7i.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 76UhYyVIAkXiKJdUuDzWQyc3a.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ILHZn41wlg2UH1MwGgg2smyPS.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - jtPrBRVVMmegf2tMWiQwCvvzf.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - bJYokszPb2donB1eJwCNofdnO.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ހައި ކޮމިޝަނަރު ސަންޖޭ ސުދީރު ، ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަދި ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - AZAA8Mam0Ocawi0455w5c37B3.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ހައި ކޮމިޝަނަރު ސަންޖޭ ސުދީރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - FVMIlUeRpX7pdGDm9DZ5UZ8ta.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ހައި ކޮމިޝަނަރު ސަންޖޭ ސުދީރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - qadydCkfC0prGT7v2ie4pfboP.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ހައި ކޮމިޝަނަރު ސަންޖޭ ސުދީރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - PZ4646vPAePc99a4612OrdxkL.JPG
20 ޖަނަވަރީ 2021، ހުޅުލެ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ އެއްލައްކަ ޑޯސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ހައި ކޮމިޝަނަރު ސަންޖޭ ސުދީރު ، ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް