ސިވިލް ކޯޓް

އިތުރު ހަތަރު ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތާ އަލަށް ގުޅުނު ފުލުހުންނާއި ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބުލަރީ ފުލުހުން ހުވާކޮށްފި

ތާރީޚީ ނިންމުން: ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަޒްމިރަލްދާ އާއި ޝުޖޫން އައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފި

ފަނޑިޔާރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގެ މަހާސިންތާއެއް ރާއްޖޭގައި ފަށައިފި

ފަތުވާ ނެރުނީ މަޖިލިސް މެންބަރަކު އެދިގެން، އަންހެނުންނަށް ފަނޑިޔާރުކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފަތުވާ މަޖިލިސް އިއްތިފާގު

ވީއޭއެމްގެ މައްސަލައިގައި ލަތީފް އެދުނު ގޮތަށް ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ނިންމައިފި

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ދޭން ކޯޓު އަމުރެއް ބޭނުމެއްނުވޭ: ސިވިލް ކޯޓު

ބީއެމްއެލް އިން އެދުނު ފަދަ އަމުރެއް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ނެރެދެވޭކަށް ނެތް: ސިވިލްކޯޓު

ޑީއާރުޕީން އާމިރަށް ދައްކަން ޖެހޭ 19 މިލިއަން ރުފިޔާ ހައިކޯޓުން ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮށްފި

ބީއެމްއެލްއިން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަށް އޭސީސީން ތަދައްޚުލުވުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ބީއެމްއެލް އިން ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ރައީސް އުފެއްދެވި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ދީބާޖާގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އެދިއްޖެ

... 25