ބާޒާރުމަތި

ރޯދަ ،20 ބާޒާރު އަގުތައް: ކަންނެއްޔެއް ނެތް، ގިތެޔޮ މިރުހުގެ އަގު ބޮޑުވެއްޖެ

ރޯދަ 18 - ބާޒާރު އަގުތައް: ކަޅުބިލަމަސް ތިޔާގި، ކަންނެލިމަސް ކާން ބޭނުން މީހުނަށް އޮތީ ބޮޑުއަގު!

ރޯދަ ،17 ބާޒާރު އަގުތައް: ލުނބޯ ކިލޯއެއްގެ އަގު 40 ރުފިޔާއަށް ވެއްޓިއްޖެ

ރޯދަ ،16 ބާޒާރު އަގުތައް: ކަނޑުމަހުގެ އަގު ބޮޑުތަނުން ދަށަށް، މަސް ކިލޯއެއް 25ރ އަށް

ބާޒާރު އަގުތައް: ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކިލޯއެއް 250 ރުފިޔާއަށް ވެއްޓިއްޖެ، ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ އަގަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ

ރޯދަ 11، ބާޒާރު އަގުތައް: މާރުކޭޓުގައި މަސްތިޔާގި ދުވަހެއް، ތަކެތީގެ އަގުތައް އެއްވަރެއްގައި

ރޯދަ 10 އެއް، ބާޒާރުގެ އަގުތައް: ކަރާ ކިލޯއެއް 15 އަށް ވެއްޓިއްޖެ، އެހެން ތަކެތީގެ އަގުވެސް ދަށަށް

ވަން ފޮޓޯ: ރޯދަ 09 ބާޒާރު އަގުތައް

ރޯދަ 09 ބާޒާރު އަގުތައް: މިރުހުގެ ޑިމާންޑެއް ނެތް، ކަރާ އަދި ދޮން އަނބުގެ އަގު ދަށަށް

ވަން ފޮޓޯ: ރޯދަ 08 ބާޒާރު އަގުތައް

ރޯދަ 07 ބާޒާރު އަގުތައް: ކަންނެއްޔެއް ނުލިބޭ، ކޮޕީ ފަތުގެ އަގު މައްޗަށް

ވަން ފޮޓޯ: ރޯދަ 06 ބާޒާރު އަގުތައް

« 1