ޚަބަރު

ތިން ފަރާތަކަށް 15،000 ރުފިޔާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ބީއެމްއެލް އިން ކުރިއަށް ގެންދަނީ

އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފާ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވައިގެން ގުރުތައުން ހޮވޭ ތިން ފަރާތަކަށް 15،000 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ކާޑެއް ލިބޭ ޕޮރޮމޯޝަނެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ( ބީއެމްއިލް) އިން ފަށައިފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ، އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސާ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފެށީ މިއަދު ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ނިމުމުން ބޮޑު އިނާމުގެ ގޮތުގައި ގުރުއަތުން ހޮވޭ 3 ފަރާތަކަށް 15،000 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ކާޑެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު 9 ފަރާތެއް ގުރުއަތުން ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށްވެސް އެ ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭ އިނާމުތަކުގެ ތެރޭގައި، 500 ޑޮލަރުން ދަށުގެ ޓްރާންސެކްޝަން ތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ 3 ފަރާތަކަށް 750 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ކާޑެއް، 501 1000 ޑޮލަރާއި ދެމެދުގެ ޓްރާންސެކްޝަން ތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ 3 ފަރާތަކަށް 2000 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ކާޑެއް އަދި 1000 ޑޮލަރުން މަތީ ޓްރާންސެކްޝަން ތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ 3 ފަރާތަކަށް 3500 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ކާޑެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން ބުނެއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ.