Close
ޚަބަރު

ސިޔާސީ މައިދާނުން އެއްހަމަ ފުރުސަތުތަކެއް އަންހެނުންނަށް ދިނުމަކީ ދައުލަތާއި ޕާޓީތަކުގެ ޒިންމާއެއް: ނަޝީދު

އިބްރާހިމް ޒަކީ

ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހުރިހާ ފަންތިއެއްގައި ފިރިހެނުންނާ އެއްހަމަ ފުރުސަތުތަކެއް އަންހެނުންނަށް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ދައުލަތާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން، މަޖިލިސް ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސްކަން ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އަންހެނުންނަށް ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސް ކުރުމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ