ޚަބަރު

ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ދައުލަތަށް ނުލިބިވާ ފައިސާ ހޯދަން ނިއުޒިލޭންޑުގެ ތަޖުރިބާކާރެއް ހަމަޖައްސައިފި

މުހައްމަދު ޖަމްޝަތް ވަހީދު

މަލްޓިނޭޝަނަލް ކުންފުނިތަކުން ރާއްޖެއަށް ލިބެންވާ ޓެކްސް ހަމައަށް ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ނިއުޒިލޭންޑުގެ ތަޖުރިބާކާރެއް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރު ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން، ފަތުހުﷲ ޖަމީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް 12 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ޓެކްސް ކޮމިޝަނަރު ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭން ނަފާ ހޯދާ މަލްޓިނޭޝަނަލް ކުންފުނިތަކުން ރާއްޖެއަށް ލިބެންވާ ޓެކްސް ހަމައަށް ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަމަށްޓަކައި "ޓެކްސް އިންސްޕެކްޓާސް ވިތައުޓް ބޯޑާސް" ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ޓްރާންސްފާ ޕްރައިސިން އޮޑިޓާ ގުޅޭ ނިއުޒިލޭންޑުގެ ތަޖުރިބާކާރެއް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި މީރާގެ އޮޑިޓަރުންނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތްތަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމިޝަނަރު މިހެން ވިދާޅުވި އިރު މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހާ ހަމައަށް ރިސޯޓު ކުލިން އެކަނިވެސް ދައުލަތަށް 17 ބިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަ އޮތެވެ. އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންވެސް މީރާއަށް ވަނީ ލަފާ ދީފައެވެ.

އެ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި މީރާއިން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި "ނޭމް އެން ޝޭމް"ގެ ނަމުގައި ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅައި ނުވަތަ ޓެކްސް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު، އަމީނީމަގުގައި ހުންނަ މީރާގެ ޓެކްސްޕޭޔާ ސާވިސް ސެންޓަރުގައި ހާމަކުރަންވެސް ވަނީ ފަށައިފައެވެ.

ދައުލަތަށް ޓެކްސް ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާމެދު މީރާއިން އަޅަން ނިންމާފައިވާ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި:

  • ނަން ހާމަކުރުން
  • ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާ ހިފަހައްޓައި، އެ ފައިސާ ނެގުން
  • ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުނ
  • ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ، ތިން ވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން
  • ނުދައްކާ ހުރީ ޓެކްސް ފައިސާ ނަމަ، ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާ އުފުލުން
  • ޓެކްސް ނޫން ފައިސާ ނަމަ އެކަމާ ގުޅުންހުރި ބެލެނިވެރި އިދާރާ އާއި އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން
  • އެ ފަރާތެއްގެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ޖޫރިމަނާ ކަނޑައަޅައި، ޖޫރިމަނާގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން

ފަތުހުﷲ ވިދާޅުވީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޓެކުހާބެހޭ އިލްތިޒާމުތައް އަދާކުރާ މިންވަރު އިތުރުކޮށް، އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން އިތުރުކުރުމަށް އަންނަ އަހަރު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މެދުފަންތި އާއި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކުގެ ކޮމްޕަލަޔަންސް އިތުރުކޮށް، އެ ފަރާތްތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުންދާކަން ކަށަވަރުުކުރުމުގެ ގޮތުންވެސް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށްވަނީ ރާވާފައި. އަދި ނުލިބިވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުންވެސް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ" ފަތުހުﷲގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.