ޚަބަރު

މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ރިސޯޓު ހަދަން ފައިސާ ދެއްކި ހަތަރު ކުންފުނިން ދައުލަތަށް 154 މިލިއަން ރުފިޔާ

މުހައްމަދު ޖަމްޝަތް ވަހީދު

ރިސޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިގެން އެވޯޑުކުރި ފަސް ރަށުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅި މުއްދަތުގައި ފައިސާ ދެއްކީ ހަތަރު ކުންފުންޏަކުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދިހަ އަތޮޅަކުން 18 ރަށެއްގައި ރިސޯޓު ހަދަން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ ދުބާއީ އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއިން ބޭއްވި އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމްގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ރަށްތަކަށް ހުށަހެޅުނު ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓުކޮށް އޭގެތެރެއިން ފަސް ރަށެއްގެ ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރި ކުންފުނިތަކަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގައި ރަށްތައް އެވޯޑުކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީން ހިއްސާކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތައް ބަަލާއިރު، އެ ރަށްތަކުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޯސްޓާއި ޓްރެއިނިން ފަންޑުގެ 50 އިންސައްތަ ދެއްކުމަށާއި އެންވަޔަރުމެންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް (އީއައިއޭ) ހެދުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅި 60 ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ދައްކައި އީއައިއޭ ހުށަހެޅީ ހަތަރު ކުންފުންޏަކުންނެވެ. އެ ހަތަރު ކުންފުނިން އިކުއިޒިޝަން ކޯސްޓުގެ ގޮތުގައި 10,022,275 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު (154,543,480.5 ރުފިޔާ) ވަނީ މީރާއަށް ދައްކައިފައެވެ.

ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ދެއްކި ކުންފުނިތައް:

  • މާކެޓެކް މޯލްޑިވްސް - މ. ސީދިހުރާ، އެކުއިޒިޝަން ކޯސްޓު: 1,599,999 ޑޮލަރު، ޓްރެއިނިން ފަންޑު: 120،000 ޑޮލަރު
  • ނައިޑް ޓްރޭޑިން - ފ. އެނބުލުފުށި، އެކުއިޒިޝަން ކޯސްޓު: 3،601،155 ޑޮލަރު، ޓްރެއިނިން ފަންޑު: 150،000 ޑޮލަރު
  • އަކިރި ހޯލްޑިންސް - ފ. ޖިންނަތުގައު، އެކުއިޒިޝަން ކޯސްޓު:2,021,121 ޑޮލަރު، ޓްރެއިނިން ފަންޑު:200،121 ޑޮލަރު
  • ޕަޔޮނިއާ މޯލްޑިވްސް - ގދ. ކަނޑަހަލަކަލަ، އެކުއިޒިޝަން ކޯސްޓު:2،800،000 ޑޮލަރު، ޓްރެއިނިން ފަންޑު:150،000 ޑޮލަރު

މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ މުއްދަތުގައި އެވޯޑު ލެޓާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުކޮށްގެން ބާތިލު ކޮށްފައި ވަނީ ހއ. އަލިދުއްފަރުފިނޮޅަށް ޔޫއެމްއައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުށަހެޅި ބީލަން ކަމަށެވެ. އެ ރަށުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޯސްޓަކީ 390،000 ޑޮލަރެވެ. އަދި ޓްރެއިނިން ފަންޑަށް ދައްކަންޖެހެނީ 7،000 ޑޮލަރެވެ.