One Photos - UPCDYOEiFbFEsrE5bMVkv17M1.JPG
21 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، އިންޑިޔާ އައުޓް ކެމްޕެއިން ގެ ދަށުން ޕީޕީއެމް ފޮފީހާއި ރައީސް ޔާމީން ގެ ގެކޮޅުގައި ދަމާފިއިވާ ބޭނާތައް ފުލުހުހް ނެގުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Yyu5LsMy41mpZ7onqy74wLAcw.JPG
21 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ޕީޕީއެމް އޮފީހާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގެކޮޅުގައި ދަމާފައިވާ ބޭނާތައް ފުލުހުން ނެގުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Vljl3lnH0eOVPgTphosRjJuGS.JPG
21 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ޕީޕީއެމް އޮފީހާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގެކޮޅުގައި ދަމާފައިވާ ބޭނާތައް ފުލުހުން ނެގުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - D7MlqdP524uoBPYwD1gK0ip7H.JPG
21 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ޕީޕީއެމް އޮފީހާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގެކޮޅުގައި ދަމާފައިވާ ބޭނާތައް ފުލުހުން ނެގުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ctVJ8Y9eaalgZORen489FBfPV.JPG
21 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ޕީޕީއެމް އޮފީހާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގެކޮޅުގައި ދަމާފައިވާ ބޭނާތައް ފުލުހުން ނެގުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - fUqJ0nYK5uIFsTULHyH4O6MfC.JPG
21 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ޕީޕީއެމް އޮފީހާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގެކޮޅުގައި ދަމާފައިވާ ބޭނާތައް ފުލުހުން ނެގުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - LPFMtFPfOLH00X9JW2zAU5ukY.JPG
21 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ޕީޕީއެމް އޮފީހާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގެކޮޅުގައި ދަމާފައިވާ ބޭނާތައް ފުލުހުން ނެގުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - n5jAc3yFfX0tP2hoGfWe3FHCk.JPG
21 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ޕީޕީއެމް އޮފީހާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގެކޮޅުގައި ދަމާފައިވާ ބޭނާތައް ފުލުހުން ނެގުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - YknnvGsVjeNzYx9SH1lUUm4Zn.JPG
21 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ޕީޕީއެމް އޮފީހާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގެކޮޅުގައި ދަމާފައިވާ ބޭނާތައް ފުލުހުން ނެގުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - zFQnIC15Ujxl1wUDewxwXGgXS.JPG
21 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ޕީޕީއެމް އޮފީހާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގެކޮޅުގައި ދަމާފައިވާ ބޭނާތައް ފުލުހުން ނެގުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - pdHHwFeiIa8kD5K1XpvxRLcDk.JPG
21 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ޕީޕީއެމް އޮފީހާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގެކޮޅުގައި ދަމާފައިވާ ބޭނާތައް ފުލުހުން ނެގުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 3QkCBrWloYvAxBVEqT8KBD3Ns.JPG
21 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ޕީޕީއެމް އޮފީހާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގެކޮޅުގައި ދަމާފައިވާ ބޭނާތައް ފުލުހުން ނެގުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - LkD5o42TlYp6ji0EAQNRKfMX0.JPG
21 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ޕީޕީއެމް އޮފީހާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގެކޮޅުގައި ދަމާފައިވާ ބޭނާތައް ފުލުހުން ނެގުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - CRONbeUNz8pYASLITJ1GVE44F.JPG
21 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ޕީޕީއެމް އޮފީހާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގެކޮޅުގައި ދަމާފައިވާ ބޭނާތައް ފުލުހުން ނެގުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - znMUZpPRtANKFz8YEdBhpEMaq.JPG
21 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ޕީޕީއެމް އޮފީހާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގެކޮޅުގައި ދަމާފައިވާ ބޭނާތައް ފުލުހުން ނެގުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - AGAogV5aDbsVYE6naV4FrSrp2.JPG
21 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ޕީޕީއެމް އޮފީހާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގެކޮޅުގައި ދަމާފައިވާ ބޭނާތައް ފުލުހުން ނެގުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - YHHp3PUvIFTZSUVFfyFlnQVNM.JPG
21 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ޕީޕީއެމް އޮފީހާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގެކޮޅުގައި ދަމާފައިވާ ބޭނާތައް ފުލުހުން ނެގުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - SVruffSozvbp0gkTG7APIzIWD.JPG
21 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ޕީޕީއެމް އޮފީހާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގެކޮޅުގައި ދަމާފައިވާ ބޭނާތައް ފުލުހުން ނެގުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - mxdBPjI9B6k59BLM06FbMYUI8.JPG
21 އޭޕްރިލް 2022: މާލެ، "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ޕީޕީއެމް އޮފީހާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގެކޮޅުގައި ދަމާފައިވާ ބޭނާތައް ފުލުހުން ނެގުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން