Close
ޚަބަރު

ފަނޑިޔާރުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދޭން ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގަނެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

އިބްރާހިމް ޒަކީ

ފަނޑިޔާރުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ލިބޭގޮތަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ ދިރާސާ ކުރުމަށް ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

މިއީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބުދުﷲ ޝަހީމް އަބްދުލް ހަކީމް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ބިލެކެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތީ އެވަގުތު ޖަލްސާގައި ތިއްބެވި 44 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 42 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވައިގެންނެވެ. އެބިލު ބަލައިގަންނަން ބޭނުންވަނީ 22 ވޯޓެވެ. ބިލު ބަލައިގަތުމާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު ވޯޓެއް ނުދެއްވައެވެ.

މި ބިލުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ދަރިޔަކު ލިބުމާ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދެވޭ ޗުއްޓީއަކީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށް ލިބިދެވޭ ޗުއްޓީއެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން ކަމަށެވެ. ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ދަރިޔަކު ލިބުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީ ލިބުމުގެ ހައްގު ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކަށް ވެސް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި އަންހެން ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދެވޭނީ ހަ މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ކަމަށާއި، ފިރިހެން ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދެވޭނީ އެއް މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ކަމަަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ޗުއްޓީ ތަކަކީ މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީތަކެއް ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ޗުއްޓީގެ އިތުރުން މާބަނޑު ވުމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ އެހެނިހެން ޗުއްޓީ ލިބުމުގެ ހައްގު ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށްވެސް ބިލުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ދަރިއަކު ލިބުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީ ހައްގުވެފައިވާ ފަނޑިޔާރަކު ވާނަމަ، އެ ފަނޑިޔާރަކަށް ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަމަލު ކުރާނީ މި ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާ އުސޫލުގެ ދަށުން ކަމަށްވެސް ބިލުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ހަމަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމާއި އަނބިމީހާ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް އެއްމަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެކެވެ.