ޚަބަރު

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާތިލުކުރަން އަނެއްކާވެސް ކޯޓަށް ދަނީ

މުހައްމަދު އިޝާން

ދެހާސް އަށާރަ ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން އެ މައްސަލަ އަނެއްކާވެސް ކޯޓަށާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފިއެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން މިއަދު ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަކީލު އާދަމް އާސިފު ވިދާޅުވީ، 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރީ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކެއް ހިންގުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އެ މައްސަލަތައް ކަމާއިގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އާސިފު ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރީ ވޯޓު ފޮށިތައް އިންތިހާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު، ނުވެސް ގެންދަނީސް ކަމަށެވެ. އަދި ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ އޭރުގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފު އަމިއްލައަށް ހެއްދެވި ލިސްޓަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އާސިފު ވިދާޅުވީ ޝަރީފާ ދެކޮޅަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލަ ސާބިތު ކުރަން ބޭނުންވާ ވަރަށް ހެކި އެބަހުރި ކަމަށެވެ، އެހެންކަމުން ޕޮލިހަށާއި އަދި ކޯޓަށް ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވަކީލު އަހުމަދު ސިއްދީގު ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ މައްސަލައަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ވެސް ބަލަންޖެހޭ އެތައް ބައެއްގެ ހައްގާ ގުޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއާ ގުޅޭ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ޒިންމާ ނަގާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައެވެ. އެ ފަހަރު ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އަށް ބަދަލު އަންނަވަރުގެ މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.