ވިޔަފާރި

އުރީދޫއަށް 15 އަހަރު ފުރުމާއެކު މިމަހަށް އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ހާއްސަ އޮފާތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

މަރިޔަމް ޝަހުދާ

ރާއްޖެއަށް އުރީދޫ ތައާރަފުވިތާ 15 އަހަރު ފުރުމާއެކު މި މަހަށް އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ހާއްސަ އޮފާތަކެއް އުރީދޫއިން ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

އުރީދޫއިން މިއަދު ތައާރަފު ކުރި އޮފާތަކުގެ ދަށުން އުރީދޫގެ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް %50 އާ ހަމައަށް ބޯނަސް ޑޭޓާ އަދި މަންތުލީ ޑޭޓާ އެކްޓިވޭޓް ކުރާ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް %20 އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މަހުގެ ތެރޭގައި އެކްޓިވޭޓްކުރާ އުރީދޫ ފަސޭހަ މައިފައި ޑިވައިސްތަކަށް ކުރާ ރީޗާޖްތަކަށް %15 ބޯނަސް ޑޭޓާ އަދި މީގެ އިތުރުން ސާކް ގައުމުތަކަށް ކުރާ އައިޑީޑީ ފޯން ކޯލްތަކުން %15 ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުރީދޫ އިން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން އުރީދޫ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުން، ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުން އަދި މި މަހު އެކްޓިވޭޓް ކުރާ އުރީދޫ ފަސޭހަ މައިފައި ޑިވައިސްތަކަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ޑޭޓާ http://ore.do/app މެދުވެރިކޮށް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ. އަދި ސާކް ގައުމުތަކަށް ކުރާކޯލްތަކުން %15 ޑިސްކައުންޓް ހޯޯދުމަށް ކަންޓްރީ ކޯޑްގެ ކުރިއަށް 011 ޖެހުމަށްފަހު ގުޅުމަށް އުރީދޫއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނީ މި ހުރިހާ އޮފާތަކެއް އުރީދޫ އެޕް މެދުވެރިކޮށް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭންވާނަމަ http://ore.do/15yrs އަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.