ޔުމްނާ މައުމޫން

އެއް ޕާޓީއަކަށް ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ދިނުން ރަނގަޅެއް ނޫން: ޔުމްނާ

ވަން ފޮޓޯ: އެމްއާރްއެމް އުފެއްދުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ

ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރިކަން އިއްޔެވީ ކަމެއްހެން ތާޒާކަން މަތީ އަދިވެސް ހަނދާން އެބަހުރި: ޔުމްނާ

އެމްއާރުއެމް އުފައްދަން ބޭނުންވާ އަދަދު ހަމަކޮށް، އީސީއަށް ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

އެމްއާރުއެމް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން މިމަހު ހުށަހަޅަނީ

1

ޖަޒީރާވަންތަކަންމަތީ ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރެވޭނީ ދިވެހިންގެ އަމިއްލަވަންތަކަން ދަމަހައްޓައިގެން: މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ

މިސަރުކާރަކީ ދިވެހި ސަގާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް އިސްކަންދޭ ސަރުކާރެއް: މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ

ނަމޫނާ މަންޒަރެއް: ހުކުރު މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގައި ގައުމުގެ ރައީސް

ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ދުވަހާއި ފަންނުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ފަސްކޮށްފި

ވޯލްޑް ސަމިޓް އޮން އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ އަށްވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ތަރިކައަށް ގެއްލުންދޭނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގާނޫނެއް އެކުލަވައިލަނީ

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބަހައްޓަނީ ބަންގި ނުގޮވައި، ނަމާދު ކުރެވޭ ގޮތަށް: ޔުމްނާ

« 1