ވެމްކޯ

ރައްޔިތުންގެ އެދުމަށް ވެމްކޯއިން ޑަސްބިން ކޮތަޅުބޮނޑި ވިއްކަން ފަށައިފި

މުވައްޒަފަކު ގެއިން ނެރެލީ ވެމްކޯގައި މަސައްކަތް ކުރާތީއެއް ނޫން، ދޮގު މައުލޫމާތު ނުފަތުއްރަވާ!

ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އިންތިޒާމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނުނެގުމަށް ވެމްކޯއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ވެމްކޯއިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް (16 އޭޕްރީލް 2020)

ވަން ފޮޓޯ: ވެމްކޯގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ގެތަކުން ކުނި ނެރުން

މޮނީޓަރިންގައި ހުރި ގެތަކުން ބޭރަށް ކުނި ނެރޭކަށް ނުޖެހޭނެ، އެގެތަކުން ރައްކާތެެރިކަމާއެކު ކުނި ނަގައިދޭނަން: ވެމްކޯ

ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް ފަސޭހައިން ހޯދުމަށް ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކުން ވެމްކޯގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދިއްޖެ

އުކާލާން ބޭނުންވާ ކުނި ކޮންމެ ދުވަހެއްްގެ 12:00 އިން 2:00އަށް ބޭރަށް ނެރުމަށް ވެމްކޯއިން އެދިއްޖެ

މާލެ ލޮކްޑައުން: ވެމްކޯގެ ހުރިހާ ހިދުމަތްތަކެއް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ކާފިއު ހިންގާ ވަގުތުގައިވެސް ވެމްކޯ ހިދުމަތުގައި

އަންނަ މަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން ވެމްކޯއިން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ކުނި ކޮތަޅު ގޮށް ޖެހުމަށް ފަހު އިތުރު ކޮތަޅަކަށް ލުމަށް ވެމްކޯއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

1
8