މާލެ މަސް މާރުކޭޓު

މިމީހުން މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ނިދައި އުޅެނީ މަސްތުގެ ދިރިއުޅުން ބޭނުންވާތީ! (ވީޑިއޯ)

ނިއު ނޯމަލްގައި އެއްފަހަރާ މަސް މާރުކޭޓަށް ވަދެވޭނީ ވަކި އަދަދަކަށް، ދޯނިތަކުގައި މަސް ކަނޑައި ވިއްކުން މަނާ

ވަން ފޮޓޯ: އާ އާންމު ހާލަތަށް މާލޭގެ މަސްމާރުކޭޓު ހުޅުވަން ތައްޔާރުކުރުން

މާލޭގެ މާރުކޭޓުތައް ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރުމަށް ގޮޅިތައް ހުސްކުރަން ދިން މުއްދަތު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިތުރުކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ލޮކްޑައުންގެ ލުޔާއެކު ބާޒާރުމަތި ތޮއްޖެހި، އަނެއްކާވެސް ނުރައްކަލާ ދިމާއަށް؟

ވަން ފޮޓޯ: ލޮކްޑައުންގެލުޔާއިއެކު މަސްމާރުކޭޓު ތޮއްޖެހުން

ވަން ފޮޓޯ: ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު މާލެ މަސްމާރުކޭޓު އަލުން ހުޅުވާލުން

މަސް މާރުކޭޓު ޑެލިވަރީއަށް ހުޅުވާލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: މަސްމާރުކޭޓު ނުހުޅުވި މަސްވިއްކުން ދޯނިތަކުން

ވަން ފޮޓޯ: އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ރޯދަވީއްލުން ތައްޔާރުކުރުން

ވަން ފޮޓޯ: ލޮކްޑައުންގައިވެސް ރޯދަމަހު މާލޭގެ ބާޒާރުމަތި ބާރުބޮޑު

ވަން ފޮޓޯ: މަސް މާރުކޭޓު ބަންދުކުރުމާއެކު ދޯނިތަކުގައި މަސްވިއްކުން

3