ހޯމް ކަރަންޓީނު

ކެލާ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދިއްދޫ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ތިނަދޫ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ގަމުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދިއްދޫ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ތިން މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މޮނީޓަރިންއަށް ލާ ގެތަކަށް މީހުން ދިއުމާއި ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މީހުން ގެއިން ބޭރަށްދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ: އެޗްއީއޯސީ

ކުރެންދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހޯމް ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވި މީހަކު 2500 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރަށްތަކާއި ރިސޯޓުތަކުން 31 ކޮވިޑް ކޭސް

އައްޑޫ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދާންދޫ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދިރިއުޅޭ ގެ ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ހުއްޓަސް، ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެފައިވާ މީހެއް ނަމަ ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

3