އާއިލާއާއި ބެހޭ ކޯޓު

ރާއްޖޭގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް އެންމެ ގިނަ ކައިވެނިކޮށްދިނީ މިއަދު

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނިކޮށްފި

ފެމިލީ ކޯޓުން ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނިކޮށްދޭން ފަށައިފި

ކޮވިޑް 19 : ސަރުކާރު ބަންދުކޮށްފައި އޮންނަ ދުވަސްތަކުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން އަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅަނީ

ފެމެލީ ކޯޓުން ހަފްތާއަކު ދެ ދުވަހު ކައިވެނިކޮށްދޭން ފަށަނީ

މިހާލަތުގައި އަންހެނުން އަނިޔާއަށް ހުށަހެޅިދާނެތީ ފެމިލީކޯޓުގެ މަސައްކަތް އޮންލައިންކޮށް ފެށުމަށް ވަނީ އެދިފައި: ޖީހާން

ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނިކޮށްދިނުމާއި ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ކައިވެނިކޮށްދިނުން ވަގުތީގޮތުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ކޮވިޑް 19 : ފަނޑިޔާރަކު އެކަހެރި ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ މުސާރައާއި ޗުއްޓީން ނުކެނޑޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގާޒީ ހުޒައިފާ އާއި ލ. ގަމު ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

1

މާމައާ ހަވާލުކުރި ކުއްޖާ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތާ ހަވާލުކުރުމަށް ފެމިލީ ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ހައިކޯޓުގެ ސުވާލުތަކެއް، ހިޝާނަށް އެމްބެސެޑަރުކަން ދިނީވެސް މައްސަލަ ޖެންޑާއަށް އަންގާފައި ވަނިކޮށް!

3