Close

ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާ

ދީނުގެ ނަމުގައި ޖިންސީ އަދި ޖިސްމާނީ ގޯނާކޮށް މުޖުތަމައު ބައިބައިކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ރައީސް

މަސްތުވާތަކެތި ދީގެން 4 މީހުން ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު މައްސަލަ ކުރިޔަކަށް ނުގެންދެވުނު!

މުޖުތަމައު އުފާވެރިކުރެވޭނީ ކުޑަކުދީންނާއި އަންހެނުންނަކީ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގައި އުޅޭ ބަޔަކަށް ހެދިގެން: ރައީސް

ބައްޕައެއްގެ ނަން ނެތި އުފަންވުން! އިބްތިހާލު މަރާލައި މަންމަ އާފިޔާ ޖަލަށް ދާން ޖެހުނު ސަބަބު؟

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، އާފިޔާއަށް އެއް މަހާއި ހަ ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަން ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކުރި ހުކުމެއް ހައިކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި

ވަކީލު ބަދަލުވުމަށް އާފިޔާއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއްދީ، ހުކުމް އިއްވުން މިމަހު 28ގައި

ކުޑަކުދީންގެ ހިޔާގައި ކުދީންތަކަކަށް ޖިސްމާނީ، ނަފުސާނީ އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ޕީޖީ ޝަމީމު

ކުޑަކުދީންގެ ހިޔާގައި ކުދީންތަކަކަށް ޖިސްމާނީ، ނަފުސާނީ އަނިޔާކުރި އެތަނުގެ ހަ މުވައްޒަފަކަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ހަތަރު މައިންނަށް އަނިޔާކުރި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އޮކްޓޫބަރު: ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ 135 މައްސަލަ! 27 ޕަސެންޓްގެ އިތުރުވުމެއް

13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް އެކުއްޖާގެ ދޮންބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފި

... 7 ...