Close

އަބްދުﷲ ސައީދު

ހުމާމްއާ ގުޅޭގޮތުން އަބްދުﷲ ސައީދު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް މިހާރުން މިހާރަށް ތަހުގީގުކުރުމަށް ގޮވާލަން: އާއިލާ

2

ޔާމީނަށް ލަނޑުދެއްވީ އަޅުގަނޑު: އަބްދުﷲ ސައީދު

ކުރީގެ އުއްތަަމަ ފަނޑިޔާރާއި މަޖިލީހުގެ ދެ މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

"މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ކުރެވުނީ އެއް ތުހުމަތެއް، އަބްދުﷲ ސައީދަށް ވެސް އިންސާފު ލިބެން ޖެހޭ"

ސިޔާސީ މީހުން މިނިވަން ވާއިރު ދެފަނޑިޔާރުން ގެއަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭ: ފާއިޒު

އަބްދުﷲ ސައީދާއި އަލީ ހަމީދު ވެސް އެބޭފުޅުންގެ އާއިލާތަކާ ގުޅުވައި ދެއްވުމަށް އެދެން: ނަޝީދު

ދެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ހަސަން ސައީދުގެ މައްޗަށް އުފުލި ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ ވެސް ބާތިލްކޮށްފި

މައުމޫނާއި "ސިޔާސީ ހައްޔަރީން" މިއަދުވެސް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އަބްދުﷲ ސައީދާއި އަލީ ހަމީދު ވެސް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އަބްދުﷲ ސައީދާއި އަލީ ހަމީދު ކުށެއް ނުކުރައްވާ، އެ ދެ ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލާނަން: އިބޫ