ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑު މެމްބަރުން ހޮވައި ޗެއާމަން އައްޔަންކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ބޯޑަށް މެންބަރުން ހޮވައި ޗެއާޕާސަން އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑަށާއި ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ރޭ ބޭއްވި އެ ބޭންކުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބީއެމްއެލް ބޯޑަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންނަކީ: ​

  • މރ. ކާލް ސްޓުމްކަ (ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު)
  • ޔޫޝައު ސައީދު
  • އާއިޝަތު ނޫރައްދީން
  • ޖުވައިރިއްޔާ ސައީދު
  • އަބްދުﷲ ހަސަން
  • އަބްދުﷲ ހުސާމް ޝަރީފް
  • އާއިޝަތު ސަޖްނީ

އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ތިން ޑިރެކްޓަރުންނަކީ:

  • އިބްރާހީމް މުހައްމަދު
  • އަހުމަދު މުހައްމަދު
  • އަބްދުﷲ ނަސީމް

ބީއެމްއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ ޔޫޝައު ސައީދުއެވެ.