Close
One Photos - I5s9uMnXzsrNyOSKheti6rNeA.JPG
30 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ބޭއްވި "ސަބަބުވެރި" ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - NrUJlTxxI19MWNLD0nt5QYqmt.JPG
30 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ބޭއްވި "ސަބަބުވެރި" ހިނގާލުމުގައި އެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) އާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - oUJ5of8UUlXp4ZhBRAZqo0nxa.JPG
30 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ބޭއްވި "ސަބަބުވެރި" ހިނގާލުމުގައި އެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) އާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - NDElhrc8YGYXSAhQvyKbwH7c1.JPG
30 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ބޭއްވި "ސަބަބުވެރި" ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - T5UL6Bh2WpoaTwyHw3v2tuY74.JPG
30 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ބޭއްވި "ސަބަބުވެރި" ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - 3elYV2zGlzepWJ83vSzOyGLGU.JPG
30 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ބޭއްވި "ސަބަބުވެރި" ހިނގާލުމުގައި މާވަށު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދާއި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފު އަދި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - Dh4DSZ9AV9Y9PH8QyMvMQUb0y.JPG
30 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ބޭއްވި "ސަބަބުވެރި" ހިނގާލުމުގައި އެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) އާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޣައްސާން މައުމޫން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - B5l1QG7b9AqUfE3unCHeRNzSx.JPG
30 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ބޭއްވި "ސަބަބުވެރި" ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - 0QoHXIkS37iTMIblnUiSJyqHt.JPG
30 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ބޭއްވި "ސަބަބުވެރި" ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - JudzaLGloNNMNDYu7FbOPe3lq.JPG
30 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ބޭއްވި "ސަބަބުވެރި" ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - c69oAuJljDLfogDNWoJFjgZSP.JPG
30 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ބޭއްވި "ސަބަބުވެރި" ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - 8WjIbaX2lBXbws9x6nq8bWoCo.JPG
30 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ބޭއްވި "ސަބަބުވެރި" ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - fjLrcPNAvaFKkAUdYM7akZk49.JPG
30 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ބޭއްވި "ސަބަބުވެރި" ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - TKj8aho7DP7Kvnhu01dTvsJGx.JPG
30 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ބޭއްވި "ސަބަބުވެރި" ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - s8yLUNv0C38wYkM6YnvXHC1z8.JPG
30 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ބޭއްވި "ސަބަބުވެރި" ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - 7jlmdGRdqiKfA1QSWNu1L0rGy.JPG
30 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ބޭއްވި "ސަބަބުވެރި" ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - SZGnmGrWVRCtYm8tAB0umHD3J.JPG
30 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ބޭއްވި "ސަބަބުވެރި" ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު