One Photos - 41z5VMNdvlliqE3szncHHmMNo.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސް ޔާމީން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާ ވަގުތަށް ސަޕޯޓަރުން އެ މަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅު ކައިރިއަށް އެއްވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 30yKbewLsPVg4kZkzdnEsstTs.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސް ޔާމީން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާ ވަގުތަށް ސަޕޯޓަރުން އެ މަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅު ކައިރިއަށް އެއްވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - j5IozHcVbTUytuJknLRWuIzvv.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސް ޔާމީން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ގެކޮޅުން ނުކުމެވަޑައިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ހަނާ އަޅުއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 0JJtr52uAB80uvshVZL7U02tf.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސް ޔާމީން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ގެކޮޅުން ނުކުމެވަޑައިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ހަނާ އަޅުއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - k6mc1iCo4ftH94LZySKcyJf3d.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސް ޔާމީން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ގެކޮޅުން ނުކުމެވަޑައިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ހަނާ އަޅުއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - hU6EpUtEpxWoapu82FX1595GO.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސް ޔާމީން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ގެކޮޅުން ނުކުމެވަޑައިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ހަނާ އަޅުއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - h8NC5PFhyTd53BMu26dKX51Mi.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސް ޔާމީން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ގެކޮޅުން ނުކުމެވަޑައިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ހަނާ އަޅުއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - RocMA1Ys3gBe2tYjHdQsjzSN0.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސް ޔާމީން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާ ވަގުތަށް ސަޕޯޓަރުން އެ މަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅު ކައިރިއަށް އެއްވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - DvtWIhvvm8tMgkVtaDVh2mQjg.JPG
30 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރައީސް ޔާމީން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާ ވަގުތަށް ސަޕޯޓަރުން އެ މަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅު ކައިރިއަށް އެއްވެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން