One Photos - 8fMNjEy8Obm3JunkGUJdRvl6b.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ ސްޓޭޑިއަމް 974 ގައި ފްރާންސް އާއި ޑެންމާކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ސަޕޯޓަރުން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - TSAOX3tR69EVpq0Fw4WQqpmH2.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ ސްޓޭޑިއަމް 974 ގައި ފްރާންސް އާއި ޑެންމާކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އެމްބާޕޭ --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - 9LkYCDUOGftaoXku0Quq4LoAM.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ ސްޓޭޑިއަމް 974 ގައި ފްރާންސް އާއި ޑެންމާކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޖިރޫޑް --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - yZk7gbUwk7jaLhyTnY9iVaPdt.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ ސްޓޭޑިއަމް 974 ގައި ފްރާންސް އާއި ޑެންމާކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޑެމްބަލޭ ބޯޅަ ހިފައިގެން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - xCw1JNDl3LxIFGH1W4JVAiGOZ.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ ސްޓޭޑިއަމް 974 ގައި ފްރާންސް އާއި ޑެންމާކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އެމްބާޕޭ ބޯޅަ ގޯލަށް ވައްދާލަނީ --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - dSmRRsDoXIsuf89Vxbt6x7Wog.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ ސްޓޭޑިއަމް 974 ގައި ފްރާންސް އާއި ޑެންމާކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ކްރިސްޓެންސަން ގޯލު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - l3tZ0m3RZqrZm0Lxmgxz5UlEz.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ ސްޓޭޑިއަމް 974 ގައި ފްރާންސް އާއި ޑެންމާކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އެމްބާޕޭ ގޯލު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - fcNTwpMdbQmVl4KKaa5yb72wl.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ ސްޓޭޑިއަމް 974 ގައި ފްރާންސް އާއި ޑެންމާކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - b9D89DnXa3HDQ5DbLMQjjRS8j.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ ސްޓޭޑިއަމް 974 ގައި ފްރާންސް އާއި ޑެންމާކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އެރިކްސަން ބޯޅަ ހިފައިގެން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - Bazmjrd8ton5XUimmBBK7TnJ6.JPG
26 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022: ގަތަރުގެ ސްޓޭޑިއަމް 974 ގައި ފްރާންސް އާއި ޑެންމާކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި އެމްބާޕޭ--- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް