One Photos - BfjS2CHUzIXbGS8URIHaatj0F.jpg
23 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕުގައި ޖަޕާނާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ހަމައެކަނި ގޯލު، އިލްކާއީ ގުންޑޮގަން ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ --- ފޮޓޯ: އޭޕީ
One Photos - p9hY2S0GGX03WkfShywcADfyp.jpg
23 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕުގައި ޖަޕާނާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ހަމައެކަނި ގޯލު ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ޓީމުން އުފާފާޅުކުރަނީ --- ފޮޓޯ: އަލް ޖަޒީރާ
One Photos - cUH9v6WeFVic0no8xemln8T6q.jpg
23 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕުގައި ޖަޕާނާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އޭޕީ
One Photos - hVvwiiR7A8o0a84qkieB8lN3o.JPG
23 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕުގައި ޖަޕާނާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ވަތް ޖަރުމަނުގެ ސަޕޯޓަރުން --- ފޮޓޯ: އޭޕީ
One Photos - gseBtwL2XjNbgfllbKXIG5DKZ.JPG
23 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕުގައި ޖަޕާނާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އޭޕީ
One Photos - JWwe1X8obl7jL4Z8K31FNJkvv.JPG
23 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕުގައި ޖަޕާނާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ވަތް ޖަރުމަނުގެ ސަޕޯޓަރުން --- ފޮޓޯ: އޭޕީ
One Photos - QiywxZCzVuNcGGYFeAztLC4NJ.jpg
23 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕުގައި ޖަޕާނާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އޭޕީ
One Photos - Q1lgvgwrRJuW0cgmvPDo4vms3.jpg
23 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕުގައި ޖަޕާނާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އޭޕީ
One Photos - lutzqfNVQtzAdvQx7pGAfLU6E.jpg
23 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕުގައި ޖަޕާނާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އޭޕީ
One Photos - MaiwFdGzCNNaBliYmJo1CfPq7.JPG
23 ނޮވެމްބަރު 2022: ގަތަރު، ވޯލްޑް ކަޕުގައި ޖަޕާނާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުން މޮޅުވި ގޯލު ޖެހުމަށްފަހު ޖަޕާން ޓީމުން އުފާފާޅުކުރަނީ --- ފޮޓޯ: އޭޕީ