Close
One Photos - gOerLM1gIaftSbaphalX0roX8.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2022ގެ ފައިނަލްގައި ފެނަކަ އާއި އެމްޕީއެލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - hZ8lH2AsxtVAKkYU1aFhqaaza.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2022ގެ ފައިނަލްގައި ފެނަކަ އާއި އެމްޕީއެލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - RoHefeOXq5V5p2kpwwpzoBXia.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2022ގެ ފައިނަލްގައި ފެނަކަ އާއި އެމްޕީއެލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Pi0FweLzsc2YTtk9gE3hp3W5Y.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2022ގެ ފައިނަލްގައި ފެނަކަ އާއި އެމްޕީއެލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - KKC1Qztildz2UIB1yH9zvWURs.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2022ގެ ފައިނަލްގައި ފެނަކަ އާއި އެމްޕީއެލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - lCrCBdUdUYaHD0W5QbHsfTOFv.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2022ގެ ފައިނަލްގައި ފެނަކަ އާއި އެމްޕީއެލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ziHVwEEr6FsJ53k2bSLrHlAAa.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2022ގެ ފައިނަލްގައި ފެނަކަ އާއި އެމްޕީއެލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 4GXFQSFWyukoQZbWUpMlDmVNC.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2022ގެ ފައިނަލްގައި ފެނަކަ އާއި އެމްޕީއެލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - rLRPIphSFd8bpul3F09nPEsVd.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2022ގެ ފައިނަލްގައި ފެނަކަ އާއި އެމްޕީއެލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - PE5Zpf7t8Jz8QqIEMK0HzuUF6.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2022ގެ ފައިނަލްގައި ފެނަކަ އާއި އެމްޕީއެލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - s6SPQp7eq107dJpYjv1B198E4.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2022ގެ ފައިނަލްގައި ފެނަކަ އާއި އެމްޕީއެލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - X3ZGbQ9ts5bhsroTVYwbJYjJ9.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2022ގެ ފައިނަލްގައި ފެނަކަ އާއި އެމްޕީއެލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - lTjMXNB1nBr47PfI1eiBjhEOj.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2022ގެ ފައިނަލްގައި ފެނަކަ އާއި އެމްޕީއެލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން އައްޒާމް ގޯލު ޖަހައި އުފާފާޅުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - NDYWatQ7iITmhJEPOfAq6uo8x.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2022ގެ އެންމެ މޮޅު ފަސް ކުޅުންތެރިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 0JizlwyHMtBvg7eaBr3OACBbz.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2022ގެ ފައިނަލްގައި ފެނަކަ އާއި އެމްޕީއެލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - iS2LPcLmeJxY5tt7ybM32e2cx.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2022ގެ ޓޮޕް ސްކޯރާ އޮންލީ --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - IpMkLFPQAtFnRijK03EurX87i.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2022ގެ ރަނަރަޕް ޓީމް --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - yykEi0Br3X6VLiRWOluj7YnhY.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2022ގެ "ކިންގް އޮފް ދަ ޓޯނަމެންޓް" އަޔާޒަށް ރައީސް ޓްރޮފީ ދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ/ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - JNJsvHg9hzkeedPf90FIFrjOh.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް 2022 ގެ ފައިނަލްގައި ފެނަކަ އާއި އެމްޕީއެލް ބައްދަލުކުރި މެޗަށްފަހު ބޭއްވި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް މެޑަލް ދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - EtXiGGtORq8IZ9eP0tVfYBXwh.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް 2022 ގެ ފައިނަލްގައި ފެނަކަ އާއި އެމްޕީއެލް ބައްދަލުކުރި މެޗަށްފަހު ބޭއްވި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް މެޑަލް ދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - YUNZCKBX7KQrgkxpbJfeAujOh.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް 2022 ގެ ފައިނަލްގައި ފެނަކަ އާއި އެމްޕީއެލް ބައްދަލުކުރި މެޗަށްފަހު ބޭއްވި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޗެމްޕިއަން ޓްރޮފީ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - VJ4rmxl5gaO20rTbPX0t44GUC.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް 2022 ގެ ފައިނަލްގައި ފެނަކަ އާއި އެމްޕީއެލް ބައްދަލުކުރި މެޗަށްފަހު ބޭއްވި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޗެމްޕިއަން ޓްރޮފީ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - o16f99hMx0C0RyE4sB67Wccpu.JPG
05 ނޮވެމްބަރު 2022: ހުޅުމާލެ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް 2022 ގެ ފައިނަލްގައި ފެނަކަ އާއި އެމްޕީއެލް ބައްދަލުކުރި މެޗަށްފަހު ބޭއްވި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޗެމްޕިއަން ޓްރޮފީ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން