ޚަބަރު

އެމްއެމްސީ އިންތިހާބުގައި އެކްޓިވް ނޫން މީޑިއާތަކަށާއި ސަރުކާރު ނޫސްތަކަށް ވޯޓުނުލެވޭ ގޮތަށް އިސްލާހުކޮށްފި

މުހައްމަދު އިޝާން

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިންތިހާބުގައި އެކްޓިވް ނޫން މީޑިއާތަކަށާއި ސަރުކާރު ނޫސްތަކަށް ވޯޓު ނުލެވޭ ގޮތަށް ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފިއެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ގެޒެޓްކުރި "މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިހާބުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލަށް އެއް ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ އުސޫލު"ގައި ވަނީ މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުނުލެވޭނެ މީޑިއާތައް ކަނޑައަޅައިފައެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ނުލެވޭނެ މީޑިއާތައް

  • ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޕީއެސްއެމްގެ ފަރާތުން ހިންގާ މީޑިއާތައް ފިޔަވައި، ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނޫސްމަޖައްލާތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން
  • މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އިންތިހާބަށް އިއުލާންކުރާ ތާރީހުގެ ކުރިއަށް މަދުވެގެން އެއް އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ނެރެމުން ނުދާ ނޫސްމަޖައްލާތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން
  • މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އިންތިހާބަށް އިއުލާންކުރާ ތާރީހާއި އެ ތާރީހުގެ ކުރިއަށް ހަ މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނޫސްމަޖައްލާތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެކްޓިވް ނޫން މީޑިއާތަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުން ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އެމްއެމްސީން ވަނީ މީޑިއާތަކާ ގުޅިގެން ގަވާއިދު ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު، ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވައިފައެވެ.

އަލަށް ގެނައި އިސްލާހުގައިވާ ގޮތުން މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހުގެ މަދުވެގެން 25 ދުވަސް ކުރިން އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަރާތް ހިމެނޭ ވަގުތީ ލިސްޓު، އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހުގެ މަދުވެގެން 18 ދުވަސް ކުރިން އިއުލާންކޮށް، އެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް 24 ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެ ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން ޝަކުވާތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު، އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހުގެ މަދުވެގެން 15 ދުވަސް ކުރިން، އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ދާއިމީ ލިސްޓު އިއުލާންކުރަންވާނެއެވެ.