ލައިފް ސްޓައިލް

އަރާމު ނިންޖެއް ނުނިދޭނު! ކޮޓަރީގައި މިކަހަލަ ބައެއް ގަސްތައް ބަހައްޓަބަލަ!

މަރިޔަމް ޝަފާ އިބްރާހިމް

ނިދާކޮޓަރިއެއް ޒީނަތްތެރި ކުރާއިރު ތާޒާ ރޯގަސް ކޮޓަރީގައި ބެހެއްޓުމަށް މާބޮޑު ތަރުހީބެއް ގިނަ ބަޔަކު ނުދެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީގެ ފައިދާއާއި މިގޮތަށް ކޮޓަރީގެ ޒީނަތަށް ގަސް ބެހެއްޓުމުން އޭގެން ކުރާ ހެޔޮއަސަރު އެނގުމުން ނިދާ ކޮޓަރީގެ ޒީނަތަކަށް ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ގަހެއް ހިޔާރުކުރާނެއެވެ. ސަބަބަކީ މިއީ މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތްކަމަށްވާތީއެވެ. ކުރީގައި ގަސްއިންދުމަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ޝައުގެއް ނެތްތާނގައި ގަހާމެދު ފޫހިކަމެއް ހުރި ފަރާތަކުން ކިޔައިދިން ގޮތުގައި މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ފައިދާއެއް ހުރިކަމެއްކަން ކުރިޔަކުން ނޭނގެއެވެ. އޭނާއަކީ ގަސް ގެންގުޅޭތަން ބަލަންވެސް މާބޮޑު ޝައުގެއް ހުންނަ މީހެއްނޫނެވެ.

"ގަސްރީތި، ހެދިފަ ހުންނައިރު ބަލާލަން ކައިރީގަ ގޮސް އުޅެން ރަނގަޅު. އެކަމަކު ނިދާ ކޮޓަރީގަ، ސިޓިންރޫމުގަ ނޫނީ އޮފީހުގަ އެގޮތަށް ގަސް ގެންގުޅޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ވާގޮތަކީ ގަސް ގެންގުޅޭހިތް ނުވަނީ. އެކަމަކު މިހާރު އޭގެ ފައިދާއާއި ބޭނުންތެރިކަން އެނގުނީމަ ވަރަށް ލޯބިކުރަން. ތެދަށް ބުނަންޏާ ބައެއް ފަހަރު ގަހާ ވާހަކަވެސް ދައްކަން."

މިހާރު އަމިއްލަ ނިދާ ކޮޓަރީގައިވެސް ގަސް އިންދާފައި ހުންނަ ޕޮޓް ބަހައްޓާފައި ހުރުމަކީ މިއަންހެންމީހާގެ ސިއްހަތަށް އޭގެން ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ކުރާ ކަމެއްކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ.

ނިދުމަކީ ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެސް ވަރަށް ބޭނުންތެރި އަދި އެހާމެ ހަށިގަނޑަށާއި ސިކުނޑިއަށް އަރާމަކަށްވާ ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދުވާލުގެ ވަރުބަލިކަމާއި މަސައްކަތާއި ދިރިއުޅުމުގެ ހަލަބޮލި އުނދަގޫތަކުގެ ސަބަބުން ނިދުމަށް ދަތިވެ، ތަންމަތީގައި ތެޅިފޮޅޭ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ މީހުންނަށްޓަކައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ބާވަތުގެ ގަސްތަކަކީ އެންމެރަނގަޅު އެއްހައްލެވެ. އަޅެ، އަޖުމަ ބަލައިލުމުގައި އެއްވެސް ގޯހެއް ނޯންނާނެތާއެވެ. ކަމުނުދާކަމަކަށްވަންޏާ ނުކޮށް ހުއްޓާލާނީއެވެ. ކަމުގޮސް، ނަތީޖާ ރަނގަޅުކަމަކަށް ވާނަމަ ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

އެލޯވެރާ

އެލޯވެރާއަކީ އެތެރޭގައި ހުންނަން ރަނގަޅު ގަހެއް ކަމާމެދު އެއްވެސް ދެކޮޅުހެދުމެއް ނެތެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން ލިބިފައިވާ ވައްތަރެއްގެ ގަހެކެވެ. މި ގަހުގެ ސަބަބުން އެތައް ފައިދާތަކެއް ލިބެއެވެ. މިއީ ނާސާއިން އެމީހުންގެ އެންމެ މަތީ ވައި ރަނގަޅުކުރާ އެއް ގަހުގެ ގޮތުގައި ވެސް ލިސްޓްކުރި ވައްތަރެކެވެ! ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ރޭގަނޑު މިގަހުން ދޫކުރާ އޮކްސިޖަންގެ ސަބަބުން ނިދި ލިބުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ. އެލޯވެރާއަކީ އޭގެ ޒާތުގައިވެސް ނުހަނު ފިނި އެއްޗެކެވެ. ހަމައެހެންމެ މިއީ ގޭތެރޭގައި ފަސޭހައިން އާލާކުރެވޭ ގަހެކެވެ. އެލޯވެރާއަކީ ރީތިވުމަށާއި ހަމާއި ގައިގެ އެކިކަހަލަ ޒީނަތަށް ބޭނުންކުރުމަށް މަޝްހޫރު ވައްތަރަކަށް ވުމުގެ އިތުރަށް ނިދާކޮޓަރީގެ ކޮންމެވެސް އެއްކަނެއްގައި މިގަސް ހެއްދުމުން ރޭގަނޑުގެ ދަންވަރަށް ކޮޓަރި ތެރޭގައި އަރާމުފިނިކަމަކާއެކު މިއަށް ލިބިފައިވާ ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ތަފާތު ސިފަތަކުގެ ސަބަބުން ރޭގަނޑުގެ ނިދި އިސާހިތަކު ވަރަށް އަރާމު އެކުވެރިޔަކަށް ވެދާނެއެވެ. މިއީ އެންމެ ފަސޭހައިން ބެލެހެއްޓޭ ގަހެއްވެސްމެެއެވެ. ސަބަބަކީ އިހުމާލުވުމަށް ކެތްކުރާ ވައްތަރެއްގެ ގަހަކަށްވާތީވެސް ގެންގުޅެން ދައްޗެއްވެސް ނުވެއެވެ. މާނައަކީ މިގަހަށް ފެން ނުދީ ތިން ހަފުތާވިޔަސް މައްސަލައެއް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެލޯވެރާ އިން ރޭގަނޑު އޮކްސިޖަން ދޫކޮށްލާއިރު، ވައި ސާފުކޮށްދީ، ނިދާއިރު ނޭވާލާން ފަސޭހަކޮށްދެއެވެ. ހާއްސަކޮށް މި ގަހަކީ ބެންޒީން އާއި ފޯރމަލްޑައިޑް ސާފުކުރުމަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ގަހެކެވެ.

ލެވަންޑަރ

ލެވަންޑަރ ގަސް އިންދައި އެސެންޝިއަލް އޮއިލް ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ލެވަންޑަރ އަކީ ތުއްތު ކުދިންނަށް އަރާމު ކުރުމާއި، ދުޅަހެޔޮ ނިދި ލިބުމާއި، ތުއްތު ކުދިންގެ ރުއިން މަދުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެއް ކަމަށް ހޯދުންތަކުން ދައްކާފައިވެއެވެ.

އަސާސީ ގޮތުން ލެވަންޑަރ މަސައްކަތް ކުރަނީ މަރުކަޒީ ނާރުތަކުގެ ނިޒާމު ހަމަޔަކަށް އެޅުވައިދީ ސްލޯ ވޭވް ސްލީޕް ޕްރޮމޯޓްކޮށްގެން ކަމުން ގިނަ ދުވަހު އަދި ރަނގަޅަށް ނިދުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ. އެހެންކަމުން ލެވަންޑަރ ތެޔޮ ހަމައެކަނި ރީތި ވަހެއް ދުވާ އެއްޗެއް ކަމުގައި ހީވިޔަސް، ރަނގަޅަށް ނިދުމަށް އެހީތެރިވެދޭއިރު ކިތަންމެހާވެސް ވަރުގަދަ (އަދި ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށްފައިވާ) ޕަންޗެއް ޕެކް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ލެވަންޑަރ އަކީ އަހަރެމެންގެ ހިތުގެ ދުވެލި، ލޭގެ ޕްރެޝަރާއި ސްޓްރެސް ލެވެލް ދަށްކޮށްދޭ އެއްޗެއްކަން ސާބިތުވެފައިވާތީ، އެއީ ނިދާކޮޓަރިއަށް ވެސް ފުރިހަމަ އެއްޗެކެވެ. މިއާމީ މިލާ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން އިން ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ތެލުގައި ހުންނަ ލެވަންޑަރުގެ ވަހުން ތުއްތު ކުދިން ހަމައަކަށް އެޅުވައި ފުން ނިދިއަކަށް ފޮނުވާލާއިރު، މަންމަގެ ހާސްވުމާއި ކަންބޮޑުވުންވެސް ދުރުކޮށްލަދެއެވެ.

ޖޭސްމީން

ޖޭސްމިންގެ ވަހުގެ ސަބަބުން މީހުންގެ ނިދުމުގެ ފެންވަރާއި، ސަމާލުކަމާއި، އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ. އަދި މި ގަހުގެ ވަހުގެ ސަބަބުން މީހުންގެ ހާސްކަމާއި ސްޓްރެސް ކުޑަވެއެވެ.

ޖޭސްމިން ގަސްގަހުގައި ކުދިކުދި ރީތި ހުދު މާތަކެއް ހުރެއެވެ. އެއިން ފޮނި ވަހެއް ދޫކޮށްލާއިރު، އެ ވަހެއް ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ އޭގެ ޒަރޫރީ ތެލުގެ ގޮތުގައި އަރާމު ކުރުމަށެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މި ވަހަކީ ހާސްކަން ކުޑަވުމާއި އަދި ނިދުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވުމާ ގުޅުން ހުރި އެއްޗެކެވެ. ޖޭސްމިން ގަސްތަކަކީ ތަށިގަނޑެއްގައި ބަހައްޓަން ފުދޭވަރަކަށް ފަސޭހަ އަދި ނިދާކޮޓަރިތަކުގައި ވެސް ރީތިކޮށް ހައްދާލެވޭނެ ގަސްތަކެކެވެ.

ހާސްކަން ކުޑަކޮށްދޭކަން އެނގޭ ޖޭސްމިން ގަސްތަކުން ފުން، އަރާމު ނިދި ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އެވެ. ރޭގަނޑު ނިދާކޮޓަރީގައި ޖޭސްމިން ގަހެއް ބެހެއްޓުމަކީ ދުވާލު ގަޑީގައި ސަމާލުކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ. ޖޭސްމިން ވަހުން ނިދި އަންނަނީ ކީއްވެގެންބާވައެވެ؟ މީގައި ހުންނަ އަރާމު ފިނިހުވަނދު ވަހުން ސިކުނޑިއަށް އަރާމު ގެނެސްދީ ނިންޖަށް މަގުފަހިކޮށްދެއެވެ.

އެރޯމާތެރަޕީގައި ޖޭސްމިން ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ ނިދުމަށް ގުދުރަތީ ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެރޯމާތެރަޕީގެ ޕްރެކްޓިސްގައި ގިނަ ވަސްތަކުން ރޭގަނޑުގެ ނިދި ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމަށް ދައްކާފައިވާއިރު، ޖަރުމަނުގެ ބޮޗަމްގެ ރޫރް ޔުނިވާސިޓީގެ ދިރާސާވެރިންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ވައްތަރުކަމަށް ޖޭސްމިން ވަނީ ހޮވިފައެވެ.

އިނގްލިޝް އައިވީ

އިނގްލިޝް އައިވީ އަކީ ފެންސީ އަދި ފަސޭހައިން ހެދޭނެ އެއްޗެކެވެ. މިއީ މޮލްޑް އާއި އެހެނިހެން މާއްދާތަކާ ދެކޮޅަށް ފިލްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވާތީ އެއީ ވައިގެ ތެރެއިން ހުރިހާ އެއްޗެއް ޖަހައިގަންނަ އެއްޗެކެވެ.

އިނގްލިޝް އައިވީ އަކީ ބެންޒީން، ޒައިލީން، އަދި ފޯމަލްޑައިޑް ޖަހައިގަތުމުގައި އިންތިހާއަށް ފައިދާހުރި ގަހެއް ކަމުން ގިނަ ފަހަރަށް ބަގީޗާ ގަހެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭއިރު މި ގަހުގެ އަނެއް ފައިދާއަކީ އެލާޖީގެ އަލާމާތްތައް ރަނގަޅުކޮށްދީ ޖަނަވާރުތަކުގެ ނަޖިހުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމެވެ.

ނާސާއިން ބުނާ ގޮތުގައި މަތީ ދަރަޖައިގެ އަނެއް އެއާ ޕިއުރިފައިއަރއެއް ކަމަށްވާ އިނގްލިޝް އައިވީ އަކީ އެލާޖީ އާއި ނޭވާހިއްލުމުން ދުރުވާން ނުވަތަ ސާފު ވައި އަދި ރޭގަނޑު ރަނގަޅު ނިދި ހޯދަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެކެވެ. ވައިގެ ތެރޭގައި އުފެދޭ މޮލްޑް މަދުކޮށްދޭ އެއްޗެއްކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ސްނޭކް ޕްލާންޓް

ސްނޭކްޕްލާންޓް ގަހަކީ ގޭތެރޭގައި އިންދުމަށް ގިނަފަރާތްތަކުން ހިޔާރުކުރާ މަޝްހޫރު ގަހެކެވެ. އެއީ ހެއްދުމަށް ފަސޭހަ، އަދި ގޭގޭގައި ނުވަތަ އޮފީސްތަކުގައި ވެސް ވަރަށް ރީތިކޮށް ހެދިފައި ހުންނައިރު ހިތްގައިމު ވައްތަރެއްގެ ގަހެކެވެ. މިގަސްތަކުން ވައި ތަޣައްޔަރުވާ ތަކެތި ފިލްޓަރކޮށް ގޭގެ ޖައްވު ރަނގަޅުކޮށް ވައިގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްދޭނެއެވެ. ސްނޭކްގަސްތަކުން ވެސް ލޮލުގައި ރިއްސުން ނުވަތަ ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްވެ، ނުވަތަ ބޮލުގައި ރިއްސުމުން ސަލާމަތްވެ، އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންވަރު އިތުރުވެދާނެކަމަށް ވެސް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ.

ނިދުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފަސޭހަ ގޮތެއް ހޯދަން ބޭނުން ނަމަ މި ގަސްގަހާގެހި ނިދާކޮޓަރިއަށް އިތުރުކުރުމަށް ވިސްނާށެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ރީތި އަދި ހިތްގައިމު އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެއީ މުޅި ރޭގަނޑު ނިދާފައި އޮތުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަންކަމުގައި ސާބިތު ފައިދާތަކެއް ވެސް ލިބިފައިވާ ގަސްތަކެކެވެ. ކުޑަ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ނިދާކޮޓަރީގައި ނިދުމަށް ފަސޭހަ މާހައުލެއް އުފެދި، ބޭނުންވާ އަރާމު ލިބިދާނެއެވެ. އަދިދެން ހޭލެވޭނީ ތާޒާކަމާއި ޒުވާންކަން އިހުސާސް ކުރެވިގެންނެވެ. ތަޖުރިބާކޮށްލުމުގައި ހަމަޔަގީނުންވެސް ގޯހެއްނެތެވެ.