ޚަބަރު

އިންޑިއާ އެމްބަސީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ރިފާ ހަލީލު

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަން ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން ހ. އަތިރީގެއާގެ ގޭގައި ހުރި އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަން ބަދަލު ކުރީ ހުޅުމާލޭ ހިތިގަސް މަގު ހަތަރު ނަންބަރު ގޯޅި ލޮޓް ނަންބަރު 11499 އަށެވެ.

އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުގެ ހިދުމަތްތައް މިއަދުން ފެށިގެން ލިބޭނީ ހުޅުމާލެއިންނެވެ.

ހުޅުމާލެ ފޭސް ދެއަކުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ބޭރުގެ އެމްބަސީތަކަށް ސަރުކާރުން ބިން ކަނޑައެޅުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.