One Photos - NOnhplTqhUP4pWyyVm98hlRFG.jpg
1 އޮގަސްޓް 2022، ނިއުދިއްލީ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އަރިހަށް، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުބްރަމާނިއަމް ޖަޔަޝަންކަރާ އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - aYywL1vAuo5SrvGmLOFxrQD2a.jpg
1 އޮގަސްޓް 2022، ނިއުދިއްލީ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އަރިހަށް، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުބްރަމާނިއަމް ޖަޔަޝަންކަރާ އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - MiCGRGvXo6B8cu3FfbOzMg7te.jpg
1 އޮގަސްޓް 2022، ނިއުދިއްލީ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އަރިހަށް، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުބްރަމާނިއަމް ޖަޔަޝަންކަރާ އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - zFlyK91kZJc9qKmujJeCiaRKe.jpg
1 އޮގަސްޓް 2022، ނިއުދިއްލީ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އަރިހަށް، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުބްރަމާނިއަމް ޖަޔަޝަންކަރާ އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 7bRk6OPHcxtKnAxjrwyVqYt4Y.jpg
1 އޮގަސްޓް 2022، ނިއުދިއްލީ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އަރިހަށް، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުބްރަމާނިއަމް ޖަޔަޝަންކަރާ އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - zTv9a6J7OlTmdJF1ZdCA5mOYL.jpg
1 އޮގަސްޓް 2022، ނިއުދިއްލީ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އަރިހަށް، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުބްރަމާނިއަމް ޖަޔަޝަންކަރާ އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - hzA454gpNsWqLFd4vhyF5tyrk.jpg
1 އޮގަސްޓް 2022، ނިއުދިއްލީ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އަރިހަށް، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުބްރަމާނިއަމް ޖަޔަޝަންކަރާ އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 0riAmy0t4wm5XVLqctXErAIv2.jpg
1 އޮގަސްޓް 2022، ނިއުދިއްލީ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އަރިހަށް، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުބްރަމާނިއަމް ޖަޔަޝަންކަރާ އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - NV8dLgjlkRm9WO9IjyFeVOjK4.jpg
1 އޮގަސްޓް 2022، ނިއުދިއްލީ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އަރިހަށް، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުބްރަމާނިއަމް ޖަޔަޝަންކަރާ އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - sIy3rnK76OtEb2q2oSu145KNj.jpg
1 އޮގަސްޓް 2022، ނިއުދިއްލީ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އަރިހަށް، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުބްރަމާނިއަމް ޖަޔަޝަންކަރާ އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް